Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΨΨΜ5ΕΝΤΡΑΘΟΑ£.6Ρ
τικ" ι ε | πιτ" 2 οε8ι>ονΑι>ιον Με | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4175 | κΑοιιΜει>ιΝιι ΑθΛΗῖ'ΚΗ ερ· Δ
και Ποιοι τον αιιιιονιιιι *
ιι`ιιΡιιιιιΣεικαικιι Μπι
ΜΜΜ! ιιιΕιΣΕιι>ι γ
' Ο ὁιΕΘνΠε μεσω βρηκε
7 7 -- “Νέα ·¦ ἑ
ξανατα φορμαιοα στο Πιο 7 
 «ια ιιιιΕιι>ιι ΕιιιιΕ ιιι>ιιιιιιιιιιιιιιιι» .
γιατονΟλωμΠιακο.καΘωε Δ ή Ϊ __ η 7_ 7 -  η
ακολοαθουνταντερρΠ· η έῦϋ ε ε ···“·-·“· η· γ ε
 ιιιι ιι ΜΜΜ ιιιν πιο ιιιι>ιιιιιι>Ει 
' ΣτΠ Στανιαρ Αιεγιι5 7 η Ξ  ~
οΜανιατα5  ' 7 7 7 777 7 7 7 7  ~ 7  5 ί ελ
|| ΜΝΗΜΗ" ΕΟΠΕ
ΗΜ Μ |"0 ΝΠ ΜΑ'
ΕΥΑΓΓ.Ν|Χ0Σ:
«Ο Ομαρ Που λογω Φαν Χααλ
δεν Πηγε στο Μαντσεστερ η
ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ
ΤΗΣ κΑΤΗΓοΡιΑΣ
ΒΒΜΒναΜΜΜκΜσ
'ΠΟΥ θΡ|ΠΕρῖΗΣ ΕΠ|ΣΤΡ0ΦΗΣ
› ε<αΜΠσΜΒΜΜεε _
Λ ΣΜΣ 7ὲ[email protected] μ.μ. ΚΛΕ|ΔΩΣΕ- Η! ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
' Πήρε τον Ανακαγλοα ιι Βέροια _.
' Καραγκαανιι5 και Μαντέιρο - = ή ε_ε Ύ
Μωρή  Ξιε@ε@με ε'εΕΔσΜΔε: _ >
Μ ο ΜπονΜΑΛ παν ΜπΔιΝει χειρονΡι·ειο Π
ΞοἶΕΓΡέΛΕΜον ΕΔ@ΡειΜ@ ΜΜΜ
. - “  γ περι Μι Νέα"
ναναικιιιιιεαιειταΜ
ΕΜΣἰΣΛ0ΒΜ0Σέ||ΕΝΑΣιΕΜΗΜΣ“.
ο Βααίλιι8 Σκανντἡ5 γραφει
για την επόμενα μέρα Με νἱκιι8
του Αρα
ΜΜΜ @
ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ.“
Στα 2η θέση η Κέρκυρα.
2-1 τον Αγροτικό Αστέρα
κ Α Λ Ο Σ." Ήταν καριέρα τοσα η ρ
  Ι   ΠΠ ῇηῖ Ρ`Π Π  Μἶὶαν ΠΑΟΚ α_«τελειωμέΐὁἙῦἙαὐνταρ έμεινε. Αγγελἶῇἑ Ξ ε
. . ι 7· παραιτήθηκε, α Μίχελ έγινε ιιρόε6ρ05 και ο 8εζιιρτζἡε
ἔοἴἘὲἘἱἘἴἔἔἶἔἱἙΐξἱ3ΐἑῦῦ'“" Παντα π γιατη νεό Για ή ὅκέφτετω να φύγει · Σω πονάω ο Ρικάρντο Μοτο