Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Τρώνε τις σάρκες των ΕλλήνωνRecognized text:
¦ δ9ΨἙἐΜΡψ
φ κουτε εΑσ.¦.%
ὶ.τ σΡο~·«Ροιιτιοο»
Ενώ τα μπλόκα των.αγρ·οτών ενισκύονται · τοσα οΣΚυριόκοε Μητσοτόκηε δείΧνει αμύΧα- ·
σημαντικό. στιε εθνικἐε οδούε, τα τελωνεία _ νοε να διακειρ'ιστεί την κατόσταση και επιλέγει “
κλείνουν και όλοι4οι επαγγελματικοί κλάδοι Δ να κρατησει|ουδέτερη σταση, ώστε να μην
αντιδρούν κλιμακώνονταε τις' κινητοποιησειε 7 εναντιωθεί στουε δανειστέε. ` Σελ.: 3
ΓΑΒΡ!ΗυΣΜΕ^ΜΡ|ΔΗΣ 'η γ :9Τούρκσε καναέῆόΒηἐ πήρετσ (Νίτσα Τσίπρα
 · ό ` ί · ~ ο· ' η καιθαδιεκδικῇσειρυχνόττπαΣ ' ί `
Ο γυναικά8Λσυη ||ίσε|ί έ
ερχεται στην Εῆῆσ6α ` «ο κόστισε
 η τ, ε , θτεχιτμτιορει
να επιστρέψει
Τν8,ΑευηΠἰεαΙἰ,συ-  ΠΠ; 'Η
ναντηθηκε με τον Αλέξη
αν . ¦.  ~ΤσΪΠρ0καισυζῦτησαν “εἴ η τ γ _ Δ. δ / Δ τ “ 
Ι ' · ·> ' ·Σ'ΥΠ ΟΠ0;ῖΟΌΒ ε :ΖἔἱἶἐΞἑῖΣ3ἔ%ἔΞ ' ' Αυτοκτόνησε” η
α δεῖ! 8' με μηνυσει5 για Γερμον905 ἔΞἑἩἙἩὁἘ$ με περίστροφο ο
το <<σὐμφωνο συμβίωοηε» Ύ συμβουῆουε 8 ετ::::τττυ:ετή ο καδυτεροε
του Μοδίου _ :τ::;:Ἡ;ἩΤΦΤ σεφ του κοσμου
7 _ ζ Σελ.: 4 λικό ποδοσφαιρικό Σανβόμβα έσκασεστονκλόδο τηεγα
αγώνα Τουρκία - Ελλό- στρονομία9 η είδηση τηε αυτοκτονία9 του
δα στην Κωνσταντινού- ψηφισμένου ωε «καλύτερου σεφ στον
Πρώτο θεμα στην .= ` '~ - κ Χ ν 'τ 
ΤουρΜα είναι η είδηση > κ · Μ Με
ότι ο ιδιοκτίιτηε του Ι · > '
τουρκικού καναλιού
Με_μια οργισμένη αναρτηση στο Ρεεεροοκ,`ο Γ αβριί1λ Σακελλαρίδηε καταφέρθηκε εναντίον εντύπων και ¦
ιστοσελίδων που επικείρησαν να τον στοΧοποτίισουν. Ο
πρώην βουλευτηε του ΣΥΡΙΖΑ Χαρακτήρισε «μυωπί
 ΥΠΟΘΕΣΗ
¦ , ,, . πολη.”Οπωε παραδέ- κόσμο», Μπενουό Βιο- ί ί > >
Η” το δΠμ0Ψἶυμοω το οΠο'9 τον εμΦόυζ0Υ- ΜΩΡΗ νο κτηκε ο εκπρόσωπόε Με. Το 2015 ηταν μια
τα! Κοτον0μοζων° Ψ ΠοντΡἶυτΠκε (Με ΗΠΑ με ΥΙ0,Υνω- - του, στόΧοε είναι η από- γλυκόηικρη Χρονιό για _ ί Ϊ
στηετεπιΧειρηματικηε οικογενειαε τηε Χωρα9. Παραλλη-] Παω μι” συΧν6τΠτω' τον44Χρ0νο Γω0ὡβε_ _ΐ μ .
λα? αἙ1£ίλΠσε με Πρ9σΦ“ΥΠ ΠΠ] ΔΙ,ΚωοσυΪΠ' ανοΦ£ρ0_ «ώστε να ακουστεί η τό «μόγο τη9 κουζίναε»,
νταε ότι «ο επινοημενοε κιτρινισμοε δεν ειναι δημοσια _ Φωνῇ ΠΝ Τσιφής19 Κσθῶ9 Πωσ! μία Κατω
βίωμα», Ψω ξεκ“θ9ρ|σε ΜΒ «δεν θα Ϊ'ν81 βοΡἶ (παθω 7 στην Ελλάδα». Ο ΠίεεΙἱ σε'την κορυφύ στον κύκλο
ριατηε αρεναε»:αφηνονταἶ υπαινιγμουε για αντιστοιΧεε αει ΠέρΠσΠ (Με ωρσἱ_ των σεφ Κω από την Μ τ
βρώμικεε επιθεσειε που ειΧε δεΧτει στο παρελθον και εε. . Ο Υ"νώΚΒ! ΈΧ£Ι ' @Με τον Πατέρα του Κω 7
αφορουσον (ΠΝ ερωΠΚΠ του ζωα ό Π ' Σελ* η ” παντρευτεί δύο ΦΟΡέ9, θώε και τον μέντορα
γ _ 7 ' αποκτώνταε τέσσερα του. ' ε ι ›ΕΝΩ τΑΣτΡΑτοπεΔΑ Σε ΣχιΣτο κα· ““ι8ι6,μ“ΠΖενΜυυ· :Με
εεΙἱ (αριστερό)¦και την
εντυπωσιακό τηλεπερσόνα 8ενιηε 8ιιυεεἱ
(8266)! τ Σελ.: το
ΣιΝΔο ΠΕΡΙΜΕΝΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ..;
'Ετοιυοιγιο σε α Ϊ Ι . · ,  _
Πτονοιδυο ~ τ· Σχεδιοομηρειυε ~  , Ι ¦ 5 γ | >
τΖιχσντιστέ5 Με η τουκομμωτῇ τ ΗΜΜΥ ΒΛευειΠΕΡτκουεΣ80% ΣτιΣΣΥΝτΑΞειτ,εΝοΔΗΜοΣκουυΣυττΛΛοτιΡιΑΣΜοτυττΣΕεΑΠοκΑΛγυτΕτ;.
συνεῆυφθυου ι  τωνοτυρείχυνΜ Οι ψηφοφοροι του ΣΥΡΜΑ Πειτε «οχι» στο ΑσφαΠιστικο
Ο ν ΔΕ β ρ Ο _ δ , - κ ι έ τ ο ΗΠρό μηνυμα στην κυβέρνηση στέλνουν φοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ!), σύμφωνα με δη- ότι οι συντόξειε οι οποία θα δίδονται στο
. ) _ τ ί η .3 τ η γ ' μ › η οι πολίτα; που αντιδρούνστο νέο Ασφαλι- μοσκόπηση τηε «ΑΙεο» για λογαριασμό τηε - εξύε θαείναι κατα 15%-30% μειωμένεε σε
' “λ ί ' “ Ό ` ι = Ϊ· 7 στικό σε ποσοστό 80% (με το 64% των ψη- ΓΣΕΕ. Παρόλληλα, η«ΑΔΕΔΥ υποστηρίζει σχέση με τιε·σημερινέε. ί ` ` Ο Σελ.: 4
κ Με Μπι “κι κια νΣγι·ι·οΣιΣ ττ·ΛΛΑΗ -ο '