Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
02-02-2016·
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός. Τοπικα πρεριορισμένη όρατότητα τό πρωί καί
τό βραδυ.Ἀνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, στα
ανατολικα μέχρι 5 μπωφόρ. Μικρή ανοδος
τής θερμοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως 20β.
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016
"Η Ύπαπαντή τού °1ησού Χριστοῦ
Σελήνη 24 ήμερων
Ἀνατολή ἡλίου 7.2θ'-Δύσις 8.49'
Ἀριθμ. φα. 40388 ι Τιμή ι,5ο ε
Ἀμερικής θ, ΤΚ. 10872, Ἀθήναι, εείίειιεννε@στεηεί.ρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, ως: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0170870 - 210 3227870
"Ετος 122ον
Τό ψέμα έχει
ποντα ποδαρια...
Ό αδύναμος κρίκος τής Κυβερνήσεως τού Γιώργου
Παπανδρέου ήταν τό ψέμα. Κατόρθωσε να ανέλθει
στήν ἐξουσία τόνΌκτώβριοτού2009, μέκύριο σύνθημα
τό ψευδέστατο «αφτο ύπαρχουν». Διότι ίσχυε τό
Ματς αντίθετο: Λεφτα δέν ύπήρχανΓ'Ετσι ό βίος τής
Κυβερνήσεως εκείνης ήταν βραχύς.Ό Γ. Παπανδρέου
αναπασθηκεναπαραιτηθείαώπρωθιΜυργόςστό μέσον τής τετραετίας, τόν Νοέμβριο τού 2111. Είχε προηγηθεί ή προσφυγή στό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
ή απογραφή τού μνημονίου καί ή αποκαλύψω οποία
με δέν ύπήρχαν». Τό ψέμα εἶχε κοντα ποδαρια..
"Εξι χρόνια αργότερα, ό αδύναμος κρίκος τής Κυβερνήσεως Τσίπρα είναι ακριβως ὁ ίδιος: Τα ψέματα
Στήν πραγματικότητα, ό πρόεδρος τού Σύριξα επανέλαβε τήν δική του εκδοχή τού «κατά ύπαρχουν».
Προανήγγειλε τό τέλος τής λιτότητας. Διεκήρυξε ότι
μόλις ανέλθει στήν ἐξουσία θα σκίσει τα μνημόνια.
Ύποσχέθηκε τήν αύξηση τού βασικού μισθού για
τούς μισθωτούς, τήν αποκατασταση τής 13ης συνταξεως για τούς συνταξιούχους καί παντοωδείς παροχές
για τούς αγρότες. Μέχρι καί για τήν κατάργηση τού
ΕΝΦΙΑ δεσμεύθηκε, παρασύροντας σημαντικό
τμήμα τού αστικού κόσμου.
Νε όμως πού καί στήν δική του περίπτωση τό ψέμα
είχε κοντα ποδαρια Σήμερα καί ὁ τελευταίος πολίτης,
ψηφοφόρος ή μή τού Σύριξα, συνειδητοποιεί ότι τα
όσα ύπεσχέθη ὁκ. Τσίπρας ήταν ψευδή. Τό περιβόητο
πρόγραμμα τής Θεσσαλονίκης, πού ὁ Βίος ό Σύριξα
είχε κοστολογήσει σέ 11,5 δίς εύρώ, ήταν τέκτων πραγματων ανέφικτο. 'Απλως“ χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός
έξαπατήσεως τού εκλογικού σώματος. Τό Βια καί οἱ
μεταγενέστερες έξαγγελίες περί παραλλήλου προγραμμα' τος, για να χρυσωθεί τό χαπι τού τρίτου μνημο Ἀπεδείχθη ότι καί αύτές ήταν ἔπεα πτερόεντα...
Τώρα λοιπόν ήλθε ή ώρα τής αλήθειας. Ό κ. Τσίπρας είναι αντιμέτωπος μέ τα δικα του ψέματα. ΑΜ
τόν κατατρέχουν καί δείχνουν ὅτι θα περιορίσουν καί
τόν δικό του πρωθυπουργικό βίο. Πολλώ μαλλον
ως) δέν τα παραδέχεται καί προσπαθεί να τα καλύψει  νέα ψέματα, ακόμη πιό χονδροειδή. Όσακις
έρωτώνται οί τού Σύριξα για τό πρόγραμμα τής Θεσσαλονίκης, προσπαθούν να τό αντιπαρέλθουν λέγοντας ότι ὁ Σύριξα έπανεξελέγη τόν Σεπτέμβριο μέ νέο
πρόγραμμα καί επομένως οἱ πρωτες έξαγγελίες του
δέν ίσχύουν! Τα Βια λέει καί ὁ κ. Τσίπρας, έξοργίξονως τούς ντιΦοΦόρους του·
'Η Κυβέρνησις έπιδεικνύει προκλητική αλαζονεία
πού δέν δικαιολογείται τα τι ἔργα της. Ἀντί να σκίσει
τα Μίνωα πήρανε τρίτο, χειρότερο τον προηγουμένων. Ἀντί να αύξήσει τούς μισθούς, τούς μειώνει μέ
νέους φόρους καί ασφαλιστικές επιβαρύνσεις Ἀντί να
αποκαταστήσει τήν 13η σύνταξη, μειώνει σταδιακα
όλες τίς συντάξεις. Καί αντί να τηρήσει τίς ύποσχέσεις της πρός τούς αγρότες, στρέφεται τώρα εναντίον
τους."Οσο για τήν λιτότητα, πού ύποτίθεται ότι θα τερματίζετο, έντείνεται διαρκώς.
Ό κ. Τσίπρας διατείνεται ότι για όλα όσα συμβαίνουν φταίνε οί «κακοί» δανειστές πού δέν τού επιτρέπουν να έφαρμόσει τήν πολιτική του."Ομως καί από
είναι πρόσχημαπού δένπείθει πλέονπαρα έλαχίστως
Οί περισσότεροι έχουν αντιληφθεί πλήρως τήν πολι
“Ο κρίσιμοςρόλος των
ῦΕνόπλων Δυναμεων
Ποια αποστολή πού πρέπει να αναλαβουν στό μεταναστευτιπό
ΤΑΚΤΙΚΗ «δημιουργικής ασαφείας» υίοθετεί ή Κυβέρνησις όσον
αφορα στούς χειρισμούς της για τό
μεταναστευτικό καί ἰδιαιτέρως όσον
αφορα στήν εμπλοκή τών°Ενόπλων
Δυναμεων στήν δημιουργία ύποδομών καταγραφής καί φιλοξενίας.
°Ως πρός τα δύο στρατόπεδα πού θα
παραχωρηθούν, στόν Σχιστό Σκαραμαγκά καί στήν Σίνδο Θεσσαλονίκης, ό κ. Γιαννης Μουζάλα δήλωσε
ότι θα είναι καί «ανοικτα» καί
«φρουρούμενα». Τό τί ακριβώς
εννοεί θα πρέπει καποια στιγμή να
τό διευκρινίσει. Πέρα από αὐτό
όμως, ασαφές είναι καί τό πως, πότε
καί από ποιόν προϋπολογισμό θα γίνουν τα απαραίτητα ἔργα. Τόσο για
τα στρατόπεδα όσο καί για πέντε
κέντρα καταγραφής στα νησιά.
Τό γεγονός πώς καλείται ὁ
Στρατός αποτελεί ὁμολογία τής μέχρι σήμερα αποτυχίας τού κρατικού
μηχανισμού στήν αντιμετώπιση τού
ξητή ματος. Παντα ή Πολιτεία κα
λούσε τίς "Ενοπλες Δυναμεις σέ
όποιαδήποτε περίπτωση έκτακτων'
αναγκών. Ἐν προκειμένω όμως έχει
διαμορφωθεί μια καταστασις πού
προσλαμβανει χαρακτήρα μόνιμο.
“Οπως πρό 15ετίας ανέλαβε «προσωρινώς» ή Ἀεροπορία τίς αεροδιακομιδές τού ΕΚΑΒ."Οχι μόνον
αὐτό κατέστη μόνιμο, αλλα καί οἱ
όφειλές τού ύπουργείου ° Υγείας για
τό κόστος κινήσεως ἑλικοπτέρων
καί αεροπλανων είναι πλέον αστ ρονομικές. Ἀντίστοιχοι είναι οἱ φόβοι
ότι καί έν προκειμένω τό κόστος
ύποδομων, προσωπικού καί διοικητικής ύποστηρίξεως των κέντρων
φιλοξενίας καί καταγραφής θα καταλήγουν να έπιβαρύνουν τόν πενιχρό πλέον προϋπολογισμό τού
ὐπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Εἶναι
χρήματα πού θα αφαιρεθούν από τα
κονδύλια των ανταλλακτικών για τα
αεροπλανα πού αναχαιτίζουν τούς
Τούρκους καί από τα πλοία τού Στόλου. Να σημειωθεί ότι τήν τελευ
ταία διετία όκτώ από τα πλοία αὐτά
συνδραμουν τό Λιμενικό στήν έπιτήρηση των θαλασσίων συνόρων,
δίνοντας ένα ύπόδειγμα τού τρόπου
μέ τόν ὁποῖο μπορούν να εμπλακούν οί"Ενοπλες Δυναμεις. Προστατεύοντας τα έθνικα σύνορα καί
όχι ὐπηρετώντας τούς λαθραίως
είσερχομένους μετανάστες.
Τό θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας τού ῦΙουλίου 2014 μεταξύ Πολεμικού Ναυτικού καί Λιμενικού
Σώματος μπορεί να είναι ὁ ὁδηγός
εὐρύτερης συμμετοχής των °Ενόπλων Δυναμεων στό ἔργο τής αστυνομεύσεως τής χερσαίας καί θα
_ λασσίας μεθορίου."Ομως φαίνεται
ότι οἱ προτεραιότητες τής Κυβερνήσεως έχουν διαφορετικό προσανατολισμό. 'Ο ὁποῖος ξεφεύγει από
τό πλαίσιο αποστολής τού Στρατού
όπως ὁρίξεται από τα θεσμικα κείμενα. =Υποβαθμίξοντας, μαλιστα,
τήν δυνατότητα έκπληρώσεως τού
κυρίου ἔργου του.
Νέα μέθοδος έγκαίρου
προγνώσεως Αλτσχαιμερ |
Πῶς λειτουργεί καί πόσο θα ποστίζει
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ στήν διαγνωση
τού Ἀλτσχαιμερ φέρνει ένα νέο,
απλό καί συγχρόνως φθηνό τέστ.
Σύμφωνα μέ τούς επιστήμονες τού
Πανεπιστημίου τού Καίη μπριτξ, τό
τέστ αὐτό μπορεί να διαγνώσει τήν
νόσο δύο χρόνια πρίν τήν εμφανιση τών πρώτων συμπτωμάτων της.
Αὐτό μπορεί να βοηθήσει στήν
αποτελεσματική θεραπεία καί τήν
καθυστέρηση έμφανίσεως των σοβαρών επιπτώσεων της.
"Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τήν θεραπεία τής νόσου εἶναι ότι συνήθως ή διαγνωσις γίνεται σέ προχωρημένο σταδιο. Κατι πού καθιστά πολύ δύ
πού έχει προκληθεί στόν εγκέφαλο. Αὐτό ακριβώς ἐπιδιώκει να
αλλαξει ή νέα αὐτή πρακτική, κανοντας μιας ασφαλή πρόγνωση σέ
χρόνο πού ή ασθένεια μπορεί να
αντιμετωπισθεί. Εἱδικώτερα, τό
νέο τέστ, τό ὁποῖο όνομαξεται
«Τέσσερα Βουνα», αξιολογεί τήν
χωρική μνήμη ενός ατόμου, ή
ὁποία είναι αὐτή πού βοηθα στήν
ὐπενθύμιση των θέσεων πού αφορούν αντικείμενα. Ό έξεταξόμενος καλείται να δεί ένα ὁρεινό τοπίο καί έν συνεχεία να τό έντοπίσει αναμεσα σέ μια επιλογή από
τέσσερα τοπία, τό ένα έκ των
ὁποίων είναι τό ἴδιο αλλα από μια
τική απατη. Τό ψέμα έχει κοντα ποδαρια...
σκολη τήν διαχείριση τής βλαβης
διαφορετική όπτική γωνία.
'Η δέ πρόσβασις των ενδιαφερομένων στήν μέθοδο είναι εξαιρετικα απλή. Μπορούν να κατεβασουν τήν εφαρμογή αὐτή στήν
«ταμπλέττα» τους για μόλις 40 λί
ι ρες (52,53 εὐρώ). Σύμφωνα δέ μέ τα
πρώτα στοιχεία, τό αποτέλεσμα τού
τέστ είναι τόσο ακριβές όσο μια
έξέτασις εγκεφαλου, ή ὁποία κοστίξει 1.500 λίρες (1.970 εὐρώ καί
δύο φορές πιό ακριβές από τα τέστ ,
μνήμης πού χρησιμοποιούν οἱ
ἱατροί. Ἡ νέα αὐτή ανακαλυψις θα
μπορούσε να δώσει στούς ἰατρούς
μια πολύτιμη εὐκαιρία να συνταγογραφούν στούς ασθενείς τους νοητικές ασκήσεις ή ακόμη καί νέας
γενιας φαρμακα για τήν άνοια.
Μείωση κατά 35%
των συντάξεων
Οἱ συντάξεις των δη μοσίων ύπαλλήλων θα μειωθούν κατά 38%, σύμφωνα μέ το στοιχεία τής
ΑΔΕΔΥ. Σελ. 2
Ταχεία αξιολόγηση
επιθυμεί ό Τσίπρας
'Ο Πρωθυπουργός ζητεί
ταχεία καί επιτυχή όλοκλήρωση τής αξιολογήσεως, για να ανοίξει ό
δρόμος για ελαφρυνση
τού χρέους. Σελ. 3
'Η Μόνα
μετά τό εμπάργκο
Ἀμερικανοί τουρίστες,
ασύρματο "ίντερνετ καί
προσδοκίες επενδυτών
θα αλλαξουν τήν μορφή
τής Κούβας. Σελ. 5
Η ί71ίθθ ?01120
τήν Ε1ρήνη στήν Ελλάδα! 'Υπάρχει,
άραγε, κανείς πού να πιστεύει ότι
μπορεί νά γίνει τέτοιο λάθος; Εκτός
εάν έχουν απο τά πράγματα καί
τά βραβεία δίνονται «από καρδιας»
καί όχι μέ βάση τίς εκάστοτε επικρατούσες σκοπιμότητες των «Μεγάλων» καί των δορυφόρων τους. θα
μού πείτε ότι τό Νόμπελ Εί νης τό
απονέμουν οἱ Νορβηγοί κ όχι οί
Σουηδοί. Κι άφού οί Νορβηγσί δέν
ανήκουν στήν ΕΕ, μπορεί νά έχουμε
καμμιά απληξη.
Γίνεται, όμως, όταν έχεις δωσει
Νόμπελ Είρήνη5 στόν Χένρυ Κίσινγ
_ Μρ,νάκάνειςτέτοιαύπέρβσση καίνά
απονείμειςτόνκόπνο στή γή καίτόν
ψαρά τού Αίγαίου καί στήν συμποθή
Σαραντον, ή ὁποία, πως δέν είναι
καί πολύ «ίπ» Τα τελευταία χρόνια;
ΜΜΜ. όμως. ένα οἱἙλληνες
'Ε, όχι καί βραβείο Νόμπελ για '
λε , ,
τό Νόμπελ Είρήνης; Τί περισσότερο,
δηλαδή, από τό αύτονόητο κάνουν
οἱ άκρίτες των νησιών μας; θά μού
τα. θα, ότι σήμερα Μίνα πού ως
θεωρούμε «αύτονόητα» δέν θεω
ρούνται τό ίδιο από πολλούς -ίσως `
τούς περισσότερους, φοβούμαι- κιτσλιτισμένους» λαούς!
'Επρωωποτ γερμανικού κόμματος ζητεί νά επιτραπεί πως Μισές
των συνόρων να πυροβολούν τούς
μετανάστες ή τούς πρόσφυγες τον θά
στιχειρούν να περάσουν τήν μεθόρισ
«στήν ζούλα»!
'Ο Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
ΜωκῆςχὡΜ, ὁ ὁποῖος ωθεί·
ότι σχεδόν καθημερινά τούς'Ελληνες
επειδή δέν απαγορεύουν στούς πρόσφυγες νά πνίγονται από Αίγαίο, είπε
στούς συμπολίτεςτου ότι όνή κυβέρνησή τους δέν τούς αρέσει, μπορούν
να τήν ανατρέψουν μέ... κάλάσνικωφ1
Φωνές διαφορες, “μέσα σέ κοινοβούλια τής γηραιάς (σχεδόν ξεκουτιασμένης πλέον) ήπείρου μας ζητούν να σκληρύνουμε τήν στάση
μας στό Προσφυγικό. Μπορεί όλες
αύτές οί φωνές να επιτρέψουν νά
ακουστεί σέ όλο τόν κόσμο ότι ή
'Ελλάδα κέρδισε τό Νόμπελ ΕΙρήνης;
Κομμάτι δύσκολο...
Τί θά ήθελαν, όμως, οί Εύρω- ή
παίοι εταίροι μας; Τί μας έτοιμαζουν μέ τα «χότ-σπότς» καί τά
στρατόπεδα πού έχουν στό μυαλό
τους; Κάτι μού λέει ότι πολύ θά
έπιθυμούσαν νά δούν τούς ψαράδες
μας, αντί να διασώζουν τούς πρόσφυγες μέ τα σωσίβια, νά τούς δίνουν μιά μέ τό κουπί κατακέφαλα
καί νά τούς στέλνουν στόν πάτο!
'Ετσι, όπως έκαναν οί ναύτες των
«συμμαχικών» πλοίων στό λιμάνι
τής Σμύρνης, τό 1922!
Πολύ καλό για να είναι αληθινό...
Ούδόλως θα τούς ενοχλούσε αν οί
τράτες μας, αντί για αλλά αλιεύματα,
γέμιζαν μέ κωφάρια πνιγμένων προσφύγων ή μεταναστών. Ἀντίθετα,
είναι έτοιμοι ως πασα στιγμή να βάλουν τίς φωνές άν ξεβρασθείνε<ρή μια
φάλαινα ή ένα δελφίνι στίς ως! Τα
πιο είναι είδη πως επάνω· Οί με
τανάστες, όμως, δέν είναι! Ἀφθσνούνί
Πῶς είναι, λοιπόν, δυνατόν νά
έπιτραπεί στούς Νορβηγούς να
πράξσυν «τό αύτονόητο»; Τό βλέπετε εύκολο; θεωρείτε πιθανό όλες
εκείνες οί φάτσες, πού «προτείνουν»
κατά καιρούς διάφορους τύπους για γ
τό Νόμπελ Είρήνης, νά τιμήσουν τίς
γιαγιάδες καί τούς ψαράδες τής Λέσβου; Δέν τό βλέπω, αγαπητοί. Κι
όπως λένε καί οί «μαστόροι» τής
ίντριγκα, οι 'Εγγλέζοι, «Η 18 του
εως! το θα απο»!
|ΓίΠΟΔΑΜΟΣ
Προσφυγικό
“Ωρα Μηδέν
ΓρὰΦει ὁ Ραφαήλ Α. Καλυβιώτης* 
πεΡιπον χίλιοι ὁμαδοποιη μένοι πρόσφυγες βρέθηκαν στήν Κολωνία τής Γερμανίας για τούς εορτασμούς τής Πρωτοχρονιάς. Οί ὁμαδοποποιη μένοι, ίσλαμικής καταγωγής πρόσφυγες, όμαδικα
προέβησαν σέ παρενοχλήσεις δυτικών γυναικῶν
καί παρα τούς ίσχυρισμούς για δύο βιασμούς, παρα τήν απερίφραστη καταδίκη των συμβάντων
από τήν Καγκελλαριο Μέρκελ, ό δήμαρχος τής
πόλεως ζήτησε από τόν γυναικείο πληθυσμό να
<<ρυθμίσουν τόν κώδικα συ μπεριφορας τους».
Τό φιλελεύθερο φιλοσοφικό έρὡτη μα λοιπόν
για τό κατά πόσο ή ανοχή έχει όρια δοκιμάζεται
πλέον στήν πράξη. Αύτό πού συμβαίνει στήν
Γερμανία αντιπροσωπεύει τήν ήπειρωτική λογική
κατά τήν όποία ή ανοχή θριαμβεύει έναντι τής
ασφαλειας, ακόμα καί τής ίδιας τής συλλογικής
έπιβιὡσεως, αφού οί μουσουλμανικοί πληθυσμοί
αναπαραγονται με σφόδρα ταχύτερους ρυθμούς
έν σχέσει μέ τούς γερασμένους δημογραφικό
εύρωπαϊκούς χριστιανικούς πληθυσμούς. Τό χαος πού προεκλήθη στήν Γερμανία δέν ήταν κατι
καί τόσο απρόβλεπτα Δέν είναι αγνωστο ότι
πολλοί μουσουλμάνοι συμπεριφέρονται στίς γυναίκες ως κατώτερες, ως αντικείμενα για τήν σεξουσλική τους εύχαρίστηση.'Ἀλλωστε, τό Κοράνι
διακηρύσσει ότι οί γυναίκες έχουν τό ήμισυ των
δικαιωματων των ανδρών.
Οἱ συνέπειες τής μαζικής προσφυγικής ροής
ὁδήγησαν καί στούς πρώτους τριγμούς τού
εύρωπαϊκού οίκοδομή ματος μέσω των σκέψεων
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΜεΣ ·Ἀπί0τενΤη άβα07ιεαε
ένας συνηθισμένος παιδι
5ΔΗΣΟΥ^ἄ κός καυγάς ἔξω άπό Τήν
Π Ι Νάπολη. Τά παιδιά τσαΞΡ|Ερ Α κώθηκάν επάνω στό παι
χνίδι τής μπάλας. 'Όμως
Ο >Εδῶ καί 30 χρὁν¦α| ἐν συνεχεία ἐνεπλάκησάν
στήν Εύρώπη, ζούμε τά
πιό ζεστά καλοκαίρια
τῶν τελευταίων 2. 000
ἐτῶν, μέ αποκορύφωμα
τούς καύσωνες τού 2003,
2010 καί 2015! Σύμφωνα
μέ διεθνή έρευνά, ζεστά
καλοκαιριά ύπήρχάν κάτά τήν Ρωμάική ἐποχή,
έως τόν 3ο μ.Χ. αἰώνα,
ἐνῶ μεταξύ 40υ καί 7ου
αἱ. τά καλοκαίρια ήσαν
πιό ψυχρά. Ό Μεσάίων
ήταν ζεστός, αλλά ἀκο
> λούθησε ή κρύα Μικρή
Ἐποχή τῶν Πάγων μετάξύ 13ου καί Ιδού οί. Στό
τέλος ή μελέτη μας κάνει
τήν καρδιά περιβόλι: Μάς
απειλεί ότι στα μέλλον οί 
καύσω νες μπορεί νά διάρκοι7ν ἀκόμη καί όλόκληρες
δεκαετές. . .
ο Ποιός θά τό περίμενε;
Στήν Κασπίά Θάλασσα,
ί 00 χλμ. από τήν πρωτεύουσα τού Ἀζερμπάϊτζάν Μπακού, βρίσκεται
ένας παράξενος οίκισμός.
Οί 3.000 κάτοικοί του
ζούν επάνω σέ εξέδρες
άντλήσεως πετρελαίου καί
τεχνητά νησιά πού συνδέονται μεταξύ τους μέ γέφυρες! Πρόκειται γιά τούς
ἐργαζομένους σας πλατφόρμες πού κατά τήν πάροδο τῶν ἐτῶν -“μετά τόν
Α| Πάγκόσμιο Πόλεμο,
πού βρεθηκε τό πετρελαιο
στήν περιοχή- ἔκτισάν
εκεί τά σπίτια τους καί σιγά-σιγά καί καταστήματα κινηματογράφους, μέχρι καί πάρκο!
καί οί δύο πατεράδες. Ό
ένας στόν δρόμο, ό άλλος
άπό τό μπαλκόνι τού
σπιτιού του. Ἀπό_όπου,
όταν άναψαν τά αίματα,
πέταξε έναν. . . μπι ντἐ κάτω, μέ αποτέλεσμά νά
τράυμάτισθεϊ ένας περαστικός καί ό «δράστης» νά
συλληφθεί γιά άπόπειρά
ανθρωποκτονίας. . . *Ερώτησις: Τόν μπιντέ πῶς
τόν εἶχε τόσο πρόχειρο;
ο Όποιος δέν έχει δουλειά βρήκε: Τό «Κέντρο
γιά τήνἘρευνά καί τήν
Προστασία τῶν Πάντα»
στήν Κίνα ζητεί άνδρες
' καί γυναίκες, πού νά είναι
τρυφεροί μέ τά ζωα γιά
νά κάνουν τις. .. «νται/τάδες» σέ μωρά Πάντα! 'Η
δουλειά αφορά 365 ήμέρες
τόν χρόνο, αλλά δεν εἴ ναι
δύσκολη, διότι άπλῶς
κρατά κανείς συντροφιά
στά «ανήλικα» Πάντα.
Όσο γιά τόν μισθό, είναι
32.000 τόν χρόνο, μέ δωρεάν στέγη, διατροφή καί
μεταφορικά!
σἘνάς συλλέκτης τροφί
μων τού στρατού, ό
Στήβεν Τόμας, απέκτησε
μπισκότα, μαρμελάδα
βατόμουρο, κακάο καί
φυστικοβούτυρο από τόν
πόλεμο τής Κορέας τό
1955! Μάλιστα, έφαγε
από αὐτά καί δεν έπαθε
τίποτα, των μόνον ή
μαρμελάδα ήταν λίγο
άλλοιωμένη. Γενναίος
άνθρωπος!
Διαβάστε τό άρθρο
«Ἀπορία δασκαλου...»
Παναγιώτης Μποποβός (σελ. Ζ)