Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οςοιιιεκ@οτοπετ.ςτ
ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
συντάξεις
κοι κόκκινο
δάνειο
“ΠΠ κι
|···Ιι
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
Ο Λ0Γ ΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|Κ|·| ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
«μικροσκόπιο»
Δημιουργών· Αγροτικό
Επιχειρηματικό πάρκο στην Μι
ετ όψει αλόγων
Σελ. Η Ρ >
Ελλ δ' γΜ“ηνΣγκ
Νο λείπουν
οι οριθμοί
Η οποτύπωσπ τος κοκιίς εικόνος ως οικονομίος δεν χρειά2ετοι δείκτες κοι οριθμούς γιο νο
γίνει οντιλτιπττί. Η οποισιοδοξίο
γιο το οικονομικό μέλλον κοι
τις προοπτικές που εμφονί2οντοι κοτογράφετοι σε όλες τις
έρευνες γιο το νοικοκυριά. Ενδεικτικά είνοι το οποτελέσμοτο
του οικονομικού Βορόμετρου
του ΕΒΕΑ δείχνει ότι οκτώ
στους δέκο θεωρούν λάθος τπν
πολιτικό ως κυΒέρνπστις στο
οσφολιστικό. Εκτιμούν ότι τι
ούξπστι των οσφολιστικων εισφορών 0ο φέρει οπολύσεις
κοι ονεργίο. Στπν ίδιο κοτεύθυνσπ κινούντοι κοι οι οπόψεις
τους γιο τον οκολουθούμενπ πολιτική στον τομέο τπς προσέλκυστις επενδύσεων· Περίπου επτά
στους δέκο θεωρούν ότι τι πολιτικό ουττί είνοι λονθοσμένπ. Αυτό που έχει σπμοσίο είνοι τι κοκά οικονομική κοτάστοσπ στπν
οποίο δρίσκοντοι οι οικογένειες. Κοι μόνο το γεγονός ότι περίπου οι μισές ελλπνικές οικογένειες έχουν ως κύριο κοι
οποκλειστικιί ππγιί εισοδτίμοτος τις συντάξεις είνοι τρογικό.
Κο· φυσικά μιλάει άπό μόνο
του κοι δεν χρειά2οντοι οριθμοί
γιο νο πιστοποιπθεί τι δεινή κοτάστοσπ, στπν οποίο Βρίσκετοι
π ελλπνικιί κοινωνίο.
Ο λογικός