Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Φορολογικός λαβύρινθος μπλοκάρει τις επενδύσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μουνί” Ξεπίςεε Ροκ" Ηο||·5 ΑΕ.
Τει.: +30 21 ο 6728890
Νοε": ιηίο@ροννετ-ηε||οεετ
ΜροΝετ-ηε||85σ
Μ.ΠείτεΠ1Ροτί1ο€τ
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016/τιμή: 1,30 € Ο | Κ Ο Ν Ο Η | Κ |·| Κ Α| Ε Γ| |Χ Ε | Ρ Η Ν Α Τ | Κ Η Ε Φ Η Η Ε Ρ | Δ Α Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου:25.985
, , έ ίι4 , Ντονιελ Νουι - Πιερ Ηοσκοβισι
πρόεδρος του Ενιοίου Εποπτικού Νηχονισμοιί της ΕΚΤ «ΤΡΥΠΑ» επίτροπος γιο θεμοτο Φορολογίας
2 Δ|Σ. ΕΥΡΩ
το 20" 5
Φορολογικός
λαβύ ρινθος
μΠλοκαρει
τις εΠενδύ σεις
|'|Ρ0ΣθΕΤΕΣ Ε|'||ΒΛΡΥΝΣΕ|Σ ΑΠΟ Τ|Σ ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Σε κλοιό πιέσεων η κυβερνηση σῇμερσ στ" Ν
«Τρέχει» η κυβερνηση
γιο τη δημιουργία ηοτ 5ροτ5
Στο «ηορο ηεντε» κι αφου η Ελλαδα οηειλιίθηκε
με έξωση οηό τη Σένγκεν, η κυβέρνηση οηοφοσισε νο κινητοποιήσει το υπουργειο Εθνικός
Αμυνος προκειμενου νο φανεί συνεπιίς στις υποχρεώσεις ηου ανέλαβε γιο την οντιμετώηιση του
ηροσφυγικου. >27
Πειραιώς: Εηέκτοση
συμβολαιοκιίς τροηεζικιίς
Στην εηέκτοση της συμβολαιοκης τροηεζικης
στους τομείς του τουρισμού κοι της εμπορίος
γεωργικών εφοδίων προχωρο η ΤροπεΖο Πειροιώς. Στόχος των δυο νεων ηρώτοβουλιών είνοι
η μείωση του κόστους ηορογώγης των ογροτικών προίόντών κοι η διοσυνδεση των
συμβολαιοκών δροστηριοτιίτών με το δίκτυο
λιονικης διοκίνησης.>9
ΤροχοΠέδΠ για την υλοΠοίηση ιδιωτικών εΠεν- εΠιχειρΠματικα κεφαλαιο, ενώ ταυτόχρονα Προδύσεων στη χώρο μος αΠοτελούν οι συνεχείς ολ- καλεί φυγή ελληνικών εΠιΧειρήσεων Προς τις
λογές στη φορολογική νομοθεσία, αλλο και οι όμορες χώρες. Σύμφωνο με την έκθεση του Γρο- Σε κλα6 οσφυκτικὡν ¦·¦¦ὲσεωγΙ που δ¦ομορφὡγετω από
Πρόσθετες εΠιβαρύνσεις ΠΟΠ Προκαλούν οι Ολ- φ€ίΟΠ ΠρΟϋΠΟλΟγ1(η10ύ της Βουλής, Π φΟρΟἈΟγ1Κή τις γνωστές ο"ο|τῇσε|ς της τρὁ|κος και την αντίδραση
λολ/ές αυτές Πω εφαρμογή ΜΝ ΟΠΠΠ ρών ΠΟλΙ· €ΠΙβόρΠνσΠ τΠς εΠιΧειρΠμστΠ<ής €ΠένδΠσΠς ΠΠ πλιίΘους επογγελμοτικών κοι κοινωνικών ομοδων στο Πρωτιο γιο τον ελληνικό
τικών δημοσιονομικών κανόνων Προσαρμογής χώρα μας, μετρημένη με βαση συγκεκριμένους κ”οφοροΠμενσ μέτρο, θα Νγ"θεττο ε¦-¦ὁμ"ο δ|όΜμσ τουρ|σμ6 το 20] 5
Που εΠιβαλλονται με τα μνημόνιο. Η Ελλαδα έχει, δείκτες Που αΠοτυΠώνουν τους Πραγματικούς η κυβέρνηση. Λ¦-¦οφοσ¦σμὲνο¦ να συνεχίσουν ῇ Κω να 2 Ι 2 Ι
σε σύγκριση με τις γειτονικές της χώρες, το Πιο φορολογικούς συντελεστές εΠί των εΠενδύσεών, Μμοκὡσων τ¦ς Νν"το"ο|ῇσε|ς τους εμφ“ν@πο¦ ω ΜΜΟ ΚρΟτΠσε τη ΜΜΜ το” ανταγωνισμου Ο
δυσμενές φορολογικό Περιβαλλον για εΠενδύ- Παρουσιάζει αΠότομες και συνεχείς διακυμάν- Ήρωες, Προχωρώντας σε ο"οκλε¦σμως δρόμων Κω ελληνικός τουρισμός ΥΚ] Το Ζω 5- ΣΠμφωνΟ με
σεις, εξέλιξη η οΠοία καθιστα τη χώρα μας λιγό- σεις Που φανερώνουν την ΠολυΠλοκότΠτα και κομβ¦κὡν σημεἰων_ >4 το ΜΟΝΗ] της ΕΜΗ" ρω, στον Υεν|Κὁ δείκτη
τερο ελκυστική για ξένα και εγχώρια εΠενδυτικα την ασταθεια του φορολογικού συστήματος >3 ικονοηοίησης των ηελοτών ξενοδοχείων η χώρο
μος κοτέγροψε ηέρσι εηίδοση 84,5% κοι βρίσκετοι σημαντικο υψηλότερο οηό τον δείκτη των
οντογώνιστών, που είνοι κοτο μεσο όρο στο
[διοπρογτιοτεόσειςΙ ΕΠί ταΠΠτος ασφαλιστικό, δημοσιονομικό κενό, μεσοΠ ρόθεσμο, κόκκινα δανεια και ενεργειακό 8] :5% >ί ί
Μάχη σε Πέντε μέτωΠα με το κουαρτέτο ““ρ“σκ“ι“κί “πω
στην αγορα πετρελαίου
Σήμερα στις 1 7.00 το Πρώτο ροντε βού με τους εΠικεφαλής των θεσμών θολό ΜΜΜ το τ0Πί0ν“ρΜΜς Πρωτη
κές μίας συμφώνίος ονομεσο σε μέλη κοι μη του
οι'ιΕκ γιο πορεμβοση στην ογορο πετρελοίου
ύ ύ ύ προς στηριξη των τιμών. Οι πρωτογώνιστες οπο[φορολογικες δηλωσεις] Δ"κ8"εν|κὲς.   " "ν""ρω" [ΠΜωσ"] φεύγουν νο μιλησουν ξεκοθορο γιο το εαν είναι
διατεθειμένοι νο μειώσουν την ηορογωγη τους,
   ον κοι θεώρείτοι βέβοιο πως οι ποροσκηνιοκες
7 διοπρογμοτευσεις έχουν ηδη αρχίσει. Η Σοουδικιί
Π α Ι  Π  «Π  Αροβίο δηλώνει ηρόθυμη νο συνεργαστεί με
μέτρηση
Ι αλλου Ιεκτό ΟΠΕΚ, ηετ ελοιοηο ο ώ οι] ιο
τΠμ£ΙΟ της ς ς ρ ρ γ γ ςγ
Η αντίστροφη μέτρηση για την υΠοβολή των φετι
| νο στηρίξει την ογορο_ >24
νου τιλιος
νών φορολογικών δηλώσεων οΠό τον Μορτιο ξεκίνησε,
καθώς έως τις 15 τρέχοντος ολοκληρώνεται η ηλε
ΕχΕτυιινΕ: ΤΡ|Λ ΜΟΝΤΕΛΑ
Η ναυτιλία μΠορεί νο συναινέ-   >16
σει στην εΠιβολή μέτρων Που βοσίζονται στην αγο ρα (τηοτκοτ Βο
κτρονική υΠοβολή των βεβαιώσεων αΠοδοχών, ενώ Μι τηοτιετιι“οΞ) ΥΚ! τΠ μείωσΠ των ο” ” 
αμέσως μετά και την Πληρωμή της τελευταίας δό- ΓΠ ετησίως Χωρίς ωσΜσΠκῇ Μ με ΠΝ Πραγματικότητα Κάνε' λόγο Π αερίων ρύΠων του θερμοκηΠί- ἩἩά---> 5
σης του ΕΝΦΙΑ, στις 29 Φεβρουαρίου¦ το σύστημα ΟΠΠ Το" "68' Ντε σχολιάζοντας τΠν ΠΜφ0ῖ" αναπροσαρμογή των Μ· ου, υΠό δύο όρους: Η εΠιλογή Μ""Μ ο , 
Τείχη αναμένεται να ανοίξει τις «Πύλες» τουρ Στόχος κειμ8“κ6Ν Οδών. Οπως Φ|σΠμΠΪνΠ“| Μό Το ΠΜ ΠΟΠ ΜΜΜ ΠΊ “Νη Π του συστήματος εΠιβολής τέλους ”  - ί 
του οικονομικού εΠιτελείου είναι η διαδικασία υΠο- υπαρξη αντικειμενικών αξιών είνα' Π ομολογία τα! καπως 611 δεν μπορεί να εΠί των καυσίμων και τα χρή-  
βολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος να Ξλἑνξ8 τις μεταβιβόσος σκινῇτων. >Ι 5 ματα Που θα συγκεντρώνονται μ. >Ζ1-23
ολοκλΠ ρώθεί εντός 60 Πμε ρών. >6 θα τα διαχειρίζεται ο ΙΜΟ. >1 2-1 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα