Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
8"ΡΕ'|.ΕΔθ"Ξ ΠΛΑΤΑΝ|ΑΣ·ΠΑ° 2·3, Αεκ-ΒεΡο·Α 3·°
¦ ΑπεΝΞἑ
- _ ¦= ' - η Α9. ΦΥΛ.: 556 ΜΗΤΕΡΑ ονο2/2οω | ΜΗ; π¦3οεγΡΩ _ ζ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
φ ' Απορει
7 ῦ με οσο
εγινον
Ψύ_ΠεΜΣε
'· Δω ΠΥΡΟΣ χ
.|(Α| ΣιΔΗΡογ
“Μ ΑΠΟ Το _ _
'Μ ἶ5'ἶ8;“ :<Π^ΛΑΤΑ|(|» _ __
7 ` · - η' ` · 77 ·ῦ- . ¦ ~ Ϊ 
° 3 πΥ“οὸωηγω Αρη  ι .. Ϊ. Ψ “ ι” ϊ
¦ Β | χ 5 6 .
“··=·Μι
Δ . η:_Α
Ι Το εγραψαν ολο!
¦ ` . ΜΒΜ
Ἐ'ἰ·ῦ ο ο
Η ί .η 1.5 ἑ γ,
η 5 '
ι Ξ 7 1 7 _ - Δ Ά Π· Ι - _'> μ 7 ` μ κ 
.  <-··-· ~ _ η η · γ ε 
` _: ϊ: ' η ` κ 7 7”  .Ϊ 1 γ › ›4Ϊ| ξ _ ' Οργονωνει ων
- Ϊ ὰ “Ν “ ` ,___ _ ` ' >· - · ·> ' ή · :1: Ζἐ/Δρη γω του χρονου
 Ι Ι ` Ζ ο Ξ Π ·. . . 7 κ
 γ ' η ,7 ρ . Ο , 'ο
` .ωχ _ ο ο
2 Ι..!
τι. κι!. · ι ν'·ιη ·- ω¦* ··>
ω ο 'ΒΑΝ ΦΑ · Ο «Μ0ΠΜ|Α»
`ΛΠΟΦΔΣ|ΣΕ|! ΜΞϋῶ
κΑΗοΗκΕ Νεο
ο κΡοΜΗΣ .
] ____ὲ ΚΜ!
Γ“Ι;Ϊ
Ί<' Αρν£σεν η
Ξ; ' | .5 Λ ο] = ' 'Μωβ .
Μ 4 Ξ 4' " “Ϊ Χ ' ' - ` Ξ | ; Μ
ΡΕγΝΔ ΠΔ ί·ΣόΛΔΣε·Σ ο Η ΜΕἙΔΓΡΔΦῖΤΣΔΒεΣ
ω: Ξο'Λ'οἩΛΗΡΠοΝΤΜ · ·
0|ἴΜΞΤΑΓΡΑΌΕΣῦ“ ·
| η 8 “η Δία.ω: Λ ω: “4 π ί ύ __ '
- '” ω)· 9 ε 6 ε · 'ὲ ' Ζ “ϊ μ
| · δ '4' .
Ρ Δ Ι
Π Ο ΑΧΑ Κορσλης με
Καραγκουνη (ορ|στερα)
και Μοντειρο (δεξια)
.ΣΕω-«2 | ϋ ΚΛΞ'ΝΕ| κΑΡΑτκογΝΗ ΚΔ' ΧΑΦ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα