Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί-ΟΖ-ΖΟ 10 Ο
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΑΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ[ΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικα πρεριορισμένη όρατότητα τό πρωί καί τό
βράδυ.Ἀνεμοι δυτικοί, στα νότια τοπικα 6 μπωφόρ. Ή θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
Στήν Ἀθήνα έως 19β.
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016
1-1ρ0εόρτια Ύπαπαντής. Τρύφωνος μάρτ. Βασιλείου Θεο|κης τού
έξ Ἀθηνῶν, Αναστασίου νεομ. τού έκ Ναυπλίου.
Σελήνης Τελ. Τέταρτο
Ανατολή ἡλίου 7.30'-Δύσις 5.48'
Αριθμ. φύλ. 40887 1 Τιμή 1,50 €
Αμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, εείίεηεννε@οιεπειρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220881, σας: 210 8243071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 213 0170870 - 210 3227870
”Ετος 122ον
Πόσο θά αντέξει
ή Κυβέρνησις;
Τό κρίσιμο σημείο καμπής για κάθε κυβερνηση
είναι ή στιγμή πού χάνει τό προβάδισμα στίς δημοσκοπήσεις. Αὐτό ανατρέπει τήν ψυχολογία τής
ι κοινής γνώμης, Με καί τών ἰδίων τών κυβερνώντων,
απότε αρχίζουν τά μεγάλα λάθη μέ συνέπεια ή Κυβέρνησις νά λαμβάνει τήν κατιούσα. Καί σήμερα όλα δείχνουν ότι ή Κυβέρνησις Τσίπρα βρίσκεται ακριβώς
σέ αὐτό τό σημείο, ὅπου κάθε τί θα αρχίσει να λειτουργεί έναντίον της ί
Οἱ λόγοι πού ή Κυβέρνησις τού Σύριζα λαμβάνει
τήν κατιούσα 12 μόλις μήνες μετά τήν άνοδό της στήν
ἐξουσία είναι τρείς: 7
- Πρώτον, τό ότι στηρίχθηκε καί έζακολουθεί νά
στη ρίζεται στά ψέματα, γεγονός πού τής προκαλεί τεράστια καί ανεπανόρθωτη πολιτική φθορά. Οἱ προεκλογικές της έζαγγελίες είναι ακόμη νωπές. Τόσο οἱ
πρό έτους, όσο καί οί τροποποιημένες πρό τών
έκλογών τού Σεπτεμβρίου. 'Η δέ αἴσθησις είναι πώς
έλεγε ό,τι έλεγε μόνο καί μόνο για νά έζασφαλίσει
τήν άνοδό της καί τήν παραμονή της στήν ἐξουσία.
Τώρα λοιπόν πού λαμβάνει μέτρα τά ὁποῖα δέν έχουν
καμμία σχέση μέ τίς προεκλογικές καί τίς μετεκλογικές δεσμεύσεις της, ή κοινή γνώμη στρέφεται έναντίον της κατά τρόπο βάναυσο. Οἱ ψηφοφόροι αἰσθάνονται ότι έζαπατήθηκαν καί δέν δείχνουν διατεθειμένοι νά τό συγχωρήσουν στόν κ. Τσίπρα. ”
- Δεύτερος λόγος είναι τά *ίδια τα μέτρα πού προτίθεται τώρανάλάβει, τάὁποω είναι ίδιαιτέρως σκληρά για κάποιες κατηγορίες πολιτών πού αδικούνται
κατάφωρα. Αὐτό πού προτείνεται για τίς ασφαλιστικές εἰσφορές τών έλευθέρων έπαγγελματιών είναι
απαράδεκτο. Διότι όπως όρθώς έχει λεχθεί, ή Κυβέρνησις Τσίπρα προωθεί τήν αναδιανομή τού είσοδήματος μέσωκαί τού ασφαλιστικού συστήματος, ένώ αύτό
είναι δουλειά τής φορολογίας."Ετσι, ὁ συνδυασμός
τών φόρων μέ τίς εἱσφορές προκαλεί δυσβάστακτη
έπιβάρυνση στούς Μοσχολουμένους. Για δέ τούς
αγρότες, τα προτεινόμενα μέτρα συνιστούν αίφνιδιασμό από ένα κόμμα πού προεκλογικώς τούς χάιδευε.
°Βζ ού καί ή τόσο έντονη αντίδρασις.
-Ό τρίτος λόγος πού προμηνύει τήν μή αναστροφή τής αρνητικής πορείας τής Κυβερνήσεως'είναι
ότι τώρα ατάρχει αντιπολίτευσις. Μέ τήν έκλογή τού
Κυριάκου Μητσοτάκη στήν ήγεσία τής Νέας Δημοκρατίας, ὁ κ. Τσίπρας απέκτησε αντίπαλο. Καί κατά
τα Φαινόμενα θα είναι πολύ δύσκολο να τόν αντιμετωπίσει. Διότι όσο καί αν διαθέτει τό ρητορικό πλεονέκτη μα, οἱ πολίτες έχουν ὐποστεί τόσα πολλά από
τίς δημαγωγίες καί τόν λαϊκισμό του, ώστε αναζητούν
πλέον έναν πιό οὐσιαστικό καί είλικρινή πολιτικό
λόγο. Καί αὐτήν τήν ανάγκη ένσαρκώνει ὁ νέος πρόεδρος τής'Νέας Δημοκρατίας, πού από τήν πρώτη
ήμέρα κατέστησε σαφές ότι δέν πρόκειται να ένδώσει σέ κανενός ε%υς Μκισμό.
"Ολα δείχνουν λοιπόν, ότι ή Κυβέρνησις Τσίπρα
 Τόδέπιθανώτερο είναιπώςδέν
θάκατορθώσεινάαναοτρέψει τήν πορεία αὐτή. Πρώτον
λόγωτώντερσστίωνψεμάτωνπού τήν βαρύνουν, δεύτε
λόγω τών όδυνηρών μέτρων πού καλείται να λάβει
καί τρίτον διότι δέν είναι πλέον μόνη στό πολιτικό σκηνικό. Τό έρώτημα είναιπόσο σε αντέξει.
Ι 20 χρόνια από
τήν ήττα τώνῦΙμίων
Τί δέν άλλαξε μετά τήν μοιραία νύκτα
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ δέν διδασκόμεθα από τα λάθη μας. Ἀπεναντίας
προσπαθούμε συνήθως να τα κρύπτουμε ή ακόμη καί να διαστρεβλώνουμε τά γεγονότα προκειμένου νά
συγκαλυφθούν αστοχίες καί παραλείψεις. Κάτι τέτοιο συνέβη πρίν
20 ακριβώς χρόνια, όταν ή "Ελλάς
ζυπνούσε κατάπληκτη μέ τα νέα
τής πτώσεως ἑνός έλικοπτέρου σέ
πολεμική αποστολή καί τό ακόμη
χειρότερο τήν απόσυρση τής ἑλληνικής Ση μαίας από μια έλληνική
νησίδα. Κάτι πού για τόν «ξερό»
Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα συνιστά αδίκημα, τό ὁποῖο τότε έτιμωρείτο μέ θάνατο.
Κύριο μέλημα τής πολιτικής καί
στρατιωτικής ήγεσίας τής έποχής
ήταν να προσπαθήσουν να πείσουν
τούς έκπροσώπους τών ΜΜΕ ότι
«κατι» δέν εἶχαν καταλάβει καλά
καί ότι έν τέλει «δέν εἶχε γίνει καί
τίποτε». Ἐπρόκειτο για μια διαστρεβλωτική παρουσίαση τών γεγονό
των, αποκλειστικός σκοπός τής
ὁποίας ήταν νά μήν έστιασθεί ή κοινή γνώμη στα δύο σημαντικά γεγονότα.“Οτι χάσαμε ένα έλικόπτερο
καί ὐποστείλαμε τήν ἑλληνική Σημαία. Ἀκόμη_ καί αριθμούς κινητοποιήσεως αρμάτων καί μονάδων
στόν "Εβρο (;) παρέθεταν. Προφανώς τό μόνο πού .απέτυχαν μέ τήν
τακτική αὐτή ήταν να δη μιουργήσουν αμφιβολίες καί έρωτή ματα σέ
όλους τούς"Ελληνες. Για κάθε πτυχή τών γεγονότων τής μοιραίας
έκείνης νύκτας ύπάρχει καί μια
αμφισβήτησις πού σέ κάποιες περιπτώσεις έγγίζει τα όρια τής «θεωρίας συνωμοσίας». Σέ αὐτό συντελεί καί τό ότι οὐδέποτε κατελογίσθησαν εὐθύνες... Πέρα όμως από
αὐτά, ή κρίσις τών °Ιμίων έδειξε
τραγικές αδυναμίες τής κρατικής
δομής.*Ηταν αἱσθητή ή έλλειψις,
αν ἑνὸς ἑνός Συμβουλίου Ἐθνικῆς
Ἀσφαλείας καί οι· ἑτέρου ἑνὸς διυπουργικού συντονιστικού μηχανισμού για τόν χειρισμό κρίσεων.
"Εχουν περάσει 20 χρόνια καί δέν
έχουμε θεσμοθετήσει ούτε_τό ένα,
ούτε τό άλλο. Κρίσεις, σαφώς μικρότερες έκείνης τού 1996, πού παρουσιάζονται, αντιμετωπίζονται
εὐκαιριακά καί χάρη στόν πατριωτισμό κάποιων αφανών αξιωματικών καί δημοσίων λειτουργών.
Μόνο το Γενικό °Επιτελείο
Ἐθνικῆς Ἀμύνης έχει έκτοτε κάνει
κάτι για να ,βελτιώσει τήν κατάσταση. Μέ τήν δημιουργία μηχανισμού
για τήν ανακαταληψη βραχονησίδων έχει διαμορφώσει πλέον σχέ
δια καί δυνατότητες για τήν αποτρο- ,
πή τής έπαναλήψεως μιάς κρίσεως
τύπου ῦΙμίων. "Οσο καί αν είναι αὐτό
αζιέπαινο, δέν παύει νά είναι εύκαιριακό καί αποσπασματικό. Οὐδέποτε μια κρίσις έπαναλαμβάνεται.
"Οπως τά"Ιμια ήσαν μιά κρίσις διαφορετική τού Μαρτίου τού 1987,
έτσι διαφορετικό θα είναι καί αὐτό
πού μπορεί νά συμβεί στό μέλλον...
(Λεπτομέρειες σελ. 4).
Ό νέος φόρος ακινήτων
4 μετά τόν ΕΝΦΙΑ
Οί προσεγγίσεις για τήν φορολογία τού 2016
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τίς κυβερνητικές
ανακοινώσεις καί τίς έπίση μες θέσεις τού ὐπουργείου Οίκονομικών, ώς πρός τήν φορολογία
τών ακινήτων, τό σταθερό στοιχείο είναι ότι καί για τό τρέχον
έτος 2016 θα διατηρηθεί ὁ είσπρακτικός στόχος τών 2,65 δισ. εὐρώ,
μέ βεβαιωμένους φόρους συνολικού ύψους 3,Ζ δισ. εὐρώ. Αὐτό
έπεται ώς ανακοίνωσις εὐθύς μετά
τήν δημοσίευση τών μειωμένων
αντικειμενικών καί έμπορικών
στα τών ακινήτων στήν =Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. Για μία
ακόμη φορά ή Κυβέρνησις αὐτοδιαψεύδεται, καθώς προεκλογικώς ὐπέσχετο τήν μείωση τού
Ἀκολούθησαν οἱ δηλώσεις
τού Γενικού Γραμματέως Δημό- 7
σιας Περιουσίας κ. Ν. Ματζακου
ότι κατά τόν νέο φορολογικό νόμο, τό βάρος σε μετάτοπισθεί στα
μεσαία καί ανώτερα είσοδήματα.
ωΕτσι παρεδέχθη, έμμέσως πλήν
σαφώς, ότι κατέστη ανέφικτη ή
είσπραξις τού ΕΝΦΙΑ από τα χαμηλα είσοδή ματα, μέ τίς σχετικές
όφειλές αὐτές νά προστίθενται
οὐσιαστικώς στα «κόκκινα δανεια». Καθώς δέν ἑπλήρωσαν οἱ
χαμηλόμισθοι, μετατίθεται τώρα
τό βάρος σέ έκείνους πού μέ κόπο
καί ὐπερανθρωπες θυσίες κατώρθωσαν να εἶναι έν τάξει μέ τήν
έφορία, παρά τήν δραματική μείωση τών είσοδημάτων τους.
Άλλα τα μεσαία καί τα ανώτερα είσοδήματα έχουν ὐποστή τέτοιο πλήγμα γενικώτερα από τήν
κρίση, ώστε χιλιάδες ίδιοκτήτες
να εὐρίσκονται πλέον σέ απόγνωση. Μπορεί στα χαμηλα είσοδήματα, όπου σχεδιάζεται να θεσπισθή αφορολόγητο, να ”κυριαρχεί πλέον ὁ φόβος τών πλειστηριασμών τών πρώτων κατοικιών.
Άλλα καί τα μεσαία καί ύψηλα
είσοδήματα δοκιμάζονται, καθώς
οἱ μισθώσεις μειώνονται καθη μερινώς καί τα ακίνητα μένουν κενά
καί ασυντήρητα. Καί σαν να μήν
έφθανε αὐτό, προτείνεται από κυβερνητικούς κύκλους ή μείωσις
συντάξεων έφ' όσον ὐπαρχει
είσόδη μα έξ ακινήτων!
Μείνε
Πώς μας θωρεῖ ατάραχος;
θ ῖί11ίλθ 701113
> Ζ_ ΕΝΦΙΑ κατά 30%. .
Σήμερ α
Στήν Αθήνα
τό «Κουαρτέτο»
Αρχίζουν σήμερα οί συνῦμ'θίες·Ἑς κ“β8Ρνἡσεῖ 'Ωρες-ώρεςπερνάειιωίαπόάπότό Για μαοωρειἀτἀραχαὁπω
ω ε το ουα τετο ια
Τἑ ἔλληνικό πρ2γραμἔα μυαλό μου: Λέω δηλαδή, μήπως ὁ κ. πουργός μοςότανοί Εύρωπσύοιἑτώροι
οἱ ὁποῖες σε διεξαχθούν Τσίπρα έχει Με κρυφό Χαρτί σχε- σχολιἀζων Μαθε την μεταναστευσέ δύο φάσεις. Σελ. 2 ΤΜ μέ Τό θέμα Τοῦ Μκώ; τική μας πολιτική, προειδοποιούν για
· ΒέβαιαμετΜΜέΧΜΜΠα· ΜπγςχΜάπότήνΜ,
Ενεργοποιούνται Με από Αλβανία Αργότερα από Πα- ΜΝ απειλή γιά τα τουρισμό μας,
9ι ένοπλες δυνάμεις κιστάν καί Αφγανιστάν. 'Ενδιαμέσως Την μόνη «βΜχΜ Τῆς χώρας μας,
Η,εν8ρἴοΤ8Ρη συνδΡο' από Αίθιοπία, Νιγηρία καί Σουδάν. ως ενώ ύπάρχει κίνδυνος να παω.
Με πιείτε Τώρα ἀπό Με ο ε  να» σε “Με τα Με
προσφυγικό άπεφασίοθη Από ή!” Μέρα Μ πω Μωβ μύθο κα! πλέον πΡόσΦνΥε5 ἀφοῦ θά
σέ διυπουργική. Σελ. 8 Τήν «γιά πρώτη φορά Μο” ἀρι' έχων Κλείσε! Τά σύνορά ΤΜ Οἱ Μ
“Με μετά ΜΜΜ Μ Βα· χώρες; στειλω; όμως “ανησυχεί ὁ κ.
Τό 1818 άνατινάζει ρο”Φω" καί ”Μαΐ Τασία» Μ "ή Μπασκέτα σναπς το? Μοίτήν Δαμασκό ΜΜΜ ή «Ζω Μ Μ Μ ματα πού ασια δημιουργήσει στήν
Πολύνεκρος τριπλή βομ- νη°ηἔΜ Ψ πΜι Τα  γιάτίς αποφάσειςπούθάλά. βιοτική έπίθεσις τού 1818 Ξ;; νάπ"ω"Μ@δ@ Μ ή* βουν είς βάρος μας στίς Βρνξὲλλσ καί
οτ ν π ωτευουσα τ' βΜ"ωμε βράδυ .ΜΜΜ ά νότιοπ
ΣυΓύίας.ρἈμηχανία  ΜΜΜ Με) ΜΜΜ Ίσω- Μ ἀπό ή ζώνη  -γΜοἔΞ:
εἱρηνευτικές συνομιλίες νάμι να πλημμυρίζει τή Λέσβο καί τή Μ, λοιπόν, ω Κω ως .β Τό γε
τής Γενεύης. Σελ. 5 ...Μυτιλήνη Τηλεοπτικό σήριαλ τύ- λαΜ πωδΠΜ μιά ΠΜ Μπα]
που 08Ι ΜΙΑΜΙ: συνεχή επεισόδια τά - .. Π 8 ή Β Μ ΜπΜΜΞΜΜτω
ν ια π πλοκή. Πλατή τραγική
στήν περίπτωση τών προσφύγων Ό κ. Τσίπρας είχε ήδη αντιληφθεί
 | | πού πνίγονται στό Α1γαῖο. από τό καλοκαίρι ότι δέν ήταν δυνα
τόν νά φτουρήσουν γιά πολύ καιρό
ακόμη οί ψευδής ύπσσχέσεις τής θεσσαλονίκης. Είχε προαισθανθεῖ ότι δέν
οι συνέχιζε νά τρώει ό λαός σανό.'Οπ
πλησίαζε ή στιγμή πού οί πολίτες θα
συνειδητοποισύσαν ότι είχαν έξαπατηθεῖ από απατηλές ύποσχέσεις γιά
νά ψηφίσουν ΣΥΡ|ΖΑ. Καί ότι θά
άρχιζε γενικός ξεσηκωμόςί 'Ο κ. Τσίπρας θα έχανε τούς καλύτερους ψη
φοφόρους του, όπως είναι οί αγρότες, .
καθώς καί όλους τούς άλλους πως
πού είχαν πιστέψει τά λόγια του καί
τόν είχαν στείλει ατού Μαξίμου μέ
νταούλια καί ζσυρνάδες.
"Οντως τα πράγματα έξελίχθηκαν
όπως τα είχε προβλέψει ό κ. Τσίπρας.
Ούτε τσιγγάνα πού διαβάζει τό μέλλον στό φλυτζάνι τού καφέ να ήταν!
Μένταλιστ έκ γενετής: Μόλις έσβησε
τό πρώτο Νεράκι τών γενεθλίων τής
πρωθυπουργικής θητείας του ξέσπασε ὁ Μβρασμά: Αγρότες. εργάτες.
ψαράδες, μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δημοσιογράφει. φωτογράφοι. στιτσογρἀφοι.
συνταξιούχοι, έπιχειρηματίες, ελεύθεροι ὲπαγγελματίες, όδηγοί ταξί,
ὁ8ηγοί φορτηγών. ὁ8ηγοί λεωφορείων, όδηγοί Μετρό, όδηγοί τρόλλεύ,
όδηγοί τραίνων καί όδηγοί μαγειρικής. . . όλοι. ξεσηκώθηκαν, απεργούν
καί διαδηλώνουν τήν αγανάκτησή
τους! Μέ τέτοια κατακραυγή πού θα
βρεί ψηφοφόρους ό κ. Τσίπρας σέ
προσεχείς έκλογές; Μπορἐι', λοιπόν,
νά σκέφθηκε ώς έξής: 'Αν μείνουν στήν
'Βλάδα ένα-δυό έκατομμύρια πρό- ,σφυγες για να λιάζονται καί αν τούς
έλληνοποιήσω, όπως κάνουν στό ποδόσφαιρο, τα μέ ψηφίσουν από
εύγνωμοσύνη καί έτσι θα πάρω τό
35% καί θα ξαναβγώ πρωθυπουργός! Μέ τέτοια λύση είναι νά μή μας
θωρεῖ ατάραχος ό κ. Τσίπρας;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
"Η παγίδα μπροστά
στόν π. Μητσοτάκη
Γραφει ὁ Ναπολέων Λιναρδᾶτος* 
ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ μετά τήν έκλογική επιτυχία τού ΣΥΡ1ΖΑ τό πιό χρήσιμο έρὡτη μα για τόν νέο αρχηγό
τής ΝΔ, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι άν αύτή ή
εκλογική επιτυχία όφείλεται στόν κ. Τσίπρα ή
στούς πολιτικούς αντιπάλους του. '1-1 απάντηση
ο, αύτό τό ερώτημα θά κρίνει τίς πιθανότητες
στό μέλλον ή ΝΔ νά .επιτύχει κυβερνητικά ὑπό
τόν κ. Μητσοτάκη.
'Αν ύπάρχει τώρα ή πιθανότητα να απαλλαγούμε από κάποιες άριοτερές ἰδεοληψίες πού
κυριάρχησαν τήν μεταπολιτευτική περίοδο, μιας
καί κυβερνά μια χωρίς ένδοιασμούς αριστερή
σέχτα, άλλο τόσο ύπάρχει ή ακόμα πιό πιθανή
περίπτωση, ή κυβερνητική θητεία τού ΣΥΡ12Α νά
λειτουργήσει ὡς συγχωροχάρτι μιας αποτυχημένης πολιτικής τάξης. 'Ο κυβερνών ΣΥΡ1ΖΑ είναι
ή πιό τρανταχτή απόδειξη καί σύμπτωμα μιας πολιτικής, οἱκονομικής καί δημοσιογραφικής ελίτ
πού έχει αποτύχει. 'Ο κυβερνών ΣΥΡ1ΖΑ είναι έπίσης τό εἰσιτήριο έπιατροφής όλων αύτῶν πού
δημιούργησαν τίς συνθήκες πού επέτρεψαν
στόν ΣΥΡ12Α νά αρπάξει τήν ἐξουσία.
'Η θέση τού ΣΥΡ12Α μοιάζει κάπως μέ αύτή
τών συνταγματάρχών τής έπταετίας. Από τήν
μιά, οἱ συνταγματάρχες ήταν τό άθροισμα καί
ό πολλαπλασιασμός σέ έπίπεδο παρωδίας τών
πιστεύω του μεταπολεμικού κατεστημένου.
Από τήν άλλη, ,οί συνταγματάρχες ήταν ξένο
σῶμα για τήν <<αστική >> τάξη, ήταν περίγελος καί
γραφικοί. Κάπως έτσι τώρα αύτό τό ρόλο έχει ὁ
, Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΜεΣ
ΔΗΣΌΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
σ Τήν «Πιτσαρία τών Βετεράνων» άνοιξαν στό κεβο απόμαχοι τών συγκρούσεων μέ τούς Ρώσους
στήν άνατολική Ούκρανία. "Ολοι ὅσοι εργάζονται
ἐκεῖ είναι βετεράνοι τών
μαχών τού περασμένου
χρόνου, ἐνώ ανάλογη είναι
καί ή διακόσμησις. Τά
τραπεζομάντηλα είναι σέ
χρώματα παραλλαγής
ἐνώ τό ταμείο κοσμούν
απενεργοποιημένες χειροβομβίδες. 'Ο ίδιοκτήτης
Λεονίντ Όστάλτσεφ δηλώνει εύΤυχής πού έδωσε
ἐργασία σέ «αδελφούς ἐν
όπλοις» καί επιδεικνύει
τούς σταυρούς πού έχει
κάνει τατουάζ στά χέρια
του. ”Εναν γιά κάθε πεσόντα σύντροφο.
ο "Ενα ζευγάρι Σουηδών
γιά νά ἐξοικονομήσουν
ἐνέργεια στό σπίτι τους
στήνΣτοκχόλμη τό έβαλαν
μέσα σέ θερμοκήπιο! Καί
φύτεψαν καί τά λαχανικά
τους στόν κήπο! “Ετσι
έχουν καί ζέστη από τόν
Ήλιο καί δωρεάν ζαρζαβατικά! Βεβαίως αύτό έγινε
στήν Σουηδό ,Εάν γινόταν
στήν Ἑλλάδα θά ζητούσαν
φόρο γιά Μαίρετο θερμοκήπιο, φόρο γιά ότι/ροπή
εκμετάλλευση γής, φόρο
γιά παράνομο μποσΤάνι
καί ποιός ξέρει τί άλλο. . . ή
ο Απίστευτο! Στήν Σβηρία, κοντά στούς παγετώνες ύπάρχει μια έρη
μος. Ἀπό μακρυά μάλιστα
βλέπεις τό κίτρινο χρώμα
πού έχουν οί άμμόλοφοι.
Ἡ έρημος ΟΙιετε 88Πό8
εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε περίπου 55 μέ ί 00 χιλιάδες χρόνια πρίν, κατά
τήν περίοδο τών παγετώνων ΜυΓιικιίπ. σε ήταν
πολύ ἐνδιαφἐρον νά μας
ἐξηγήσει ένας γεωλόγος
τά πώς καί τά γιατί.
σ Ξέρετε ποιό είναι τό
ύψηλότερο δένδρο στόν
κόσμο; Ἡ Η_νροΓΙΟΠ. Τό
δένδρο αύτό, πού βρίσκεται στό Ἐθνικό Πάρκο
Κεσινοοα τής Καλιφόρνιας, έχει ύψος 115,61 μ.
καί είναι ψηλότερο από τό
Άγαλμα τής Ἐλευθερίας!
Στό ίδιο πάρκο ύπάρχει
καί ή δεριιοίε απαρετνίτοΠε, τό παρατσούκλι
τή ς ὁποίας είναι «Σ τρατόσφαιρα-γίγαντας», πού
έχει μόλις τρία μέτρα μικρότερο ύψος. Ἡ ήλικία
τής ΗΜΓίοπ ύπολογιζεται περίπου στα 600 χρόνια (20 ανθρώπινα) ὁπότε
έχει ἀκόμη χρόνια ζωής
καί  Άραγε θα
ψηλώσει κι άλλο;
ο Στό Σίδνεύ άνοιξε πρό
δεκαημέρου ένα ἐστιατόριο, τό «ΝοΙΠε». Απευθύνεται σέ απαιτητικούς πελάτες καί προσφέρει
γκουρμέ πιάτα. "Ετσι μέσα
στά πρώτα 90 δευτερόλεπτα πού λειτούργησε
κλείσθηκαν οί θέσεις γιά
πολλούς μήνες, ἑνώ ή λίστα τών πελατών πού
εἴναι σέ άναμονή αγγίζει
τόν αριθμό 22000! Καί νά
σκεφθεί κανείς ότι οί τιμές
κυμαίνονται στά 350 δολλάρια τό άτομο. ..
Διαβάστετά αρθρα
«°Η έποχιπότητα»
Εὐάγγελος£ Λαζαρίδης (σελ. 2)
«Τό πλοίο βυθίζεται...»
Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλος (σελ. 3)