Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Γ=ῇΜΕ|Σ ΜΜΜ? /7#ΜΠΜ/ΜΜ# ΠϋΥΜΠΜΠ Μ! ΜΡ[Μ[#Μ[ 
= ηηΜηη ιο ηηηΜΜΜπ ι έῶἘἔ @ΖΞὲ .
κηκηνΜε ι Τ Ι “ΜΔ
ΑπιιιιιιιιιιιιΞ ΜΜΜ/Μ γι κοκκινοι ι Μ" με ΜΜΜ ο #
Η ΜΜΜ” ΠΡ|Ι||##||Α!! ΜΜΜ!! Μ Μ Μ[!# ΜΜΜ ΜΒΜ
ΑΡΜΠΔ|ΟΣ ΡΥΘΜΙΠΝΣ ΕΕΕΠ έ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΠΗΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΕΠ|ῖΡΕΠΠΑ| ΜΟΝΟ Η ΑΝΙΜΑ ΑΜ) ΜΝ Η ΕΝΝ- ΓΡΑ Η Η Η ΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΑΝΑ ΠΜΞΕ ΥΠΕΥ0ΥΝΑ
 ἔτι: Τ' Σ? ίτ 
 κι" η >, ιιιΕιιἶκτκντιιι ι
ηονκΕΡΔιΖΕι 'η "0γΕ|›χΕ·|·Μ“|ΜΕ`
' Μονο ο Ρομπέρτο το νέο
ηρὁσωηο στην Ι Ι οδο στο Γισννενσ
Π Πάει Γεομσνισ ο Φινμηογκσσον.
στη Στοσρμ Γκροτε ο Ασλωνἱτη5
ΝΤΕΜΠ0ΥΤΟ ΣΗΜΕΡΑ _ _ '  Έ· -ι - - ·· “ ··
ΠΔ ΠΔΠΔΝ|κΟΛΛΟΥ Ξ Π ~~ η: ' Γινετοι ηροοηοθειο γιο δονεισμο 1.5 Χρονου
γιο τον 23χρονο Αργεντινο κεντρικο μέσο
 > Ε . · σ κοιοχι6μηνων'ΟΠεκχοοτμιλησε
Ο ῖ·Ϊ η - ' _ 7_ μετ0ν Ουρουγοοονο ΜΜΟ Με Ενωοη5
' Ο Ζονγκο βοσικη εηιλογη γιο τη θέση του εξτρεμ
ΚΔ' Ο ΚΑΤΩ
Π Σε φωσ πλέι οφ ο Πσνιὡνι05.
Ι ·0 τον Πσνθρσκικό ηοσ
βυθίστηκε σκὁμσ περισσοτερο
' ΑηοΘέωση γιο Βιγισφονε5
στη νίκη Ι -0 του ΠσνσιτωΑικοὐ
επι τηε κολλονιι5
Ο ΣΗΜΑΝΣΗ' ΕΝΕ το ΠΡΠΤ0 «ΝΝ» “ · ΠΕΤΡΑ ΑΜ'ΠΡ°ΦΑ Ο ΜΜΜ. 'ΑΞΙΑ Τ" "ΕΑ Γ|ΕΑΑ ΤΜ "Α" Η" ΤΟΥΜΠΑ
 ε¦ ΤΙΜΗΝ ΕΠ|ΣΤΡ0ΦΗ ΜΜΜ! ΠΜ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪκ0   
ΜοΝΑΔικοι -, 
εΝΔ ΒΗΜΑ  γι 
' Μετσ τον Γιάννη και ο θσνσση5
Αντετσκούνμηο πάτησε το ησρκέ Λογω δΜστὴΜ
τοιιΝΒΑ'Εγινσνμολι5τστοιτσ · ` '“ έ ·. η , __ Φ; κσιἑντονε5σηοδοκιμσσιε5
 "'° ΚΟΝΤΑ  ' Ψ ` 
στον...μσγικο κοσμο κ ' - ζ ' ..
7 τ κ ` . τ ΜΜΜ 0 ΝΑΑ, ΔΕΝ ΜΒΝΕ
:ί . γ "ΕΝΑΝ Η" ΑΤΡ0ΝΗΤ0
¦ ΣΑ ' Πορομένουν οι ενδοιοομοι γιο την ογωνιστικη τοιι κοτοοτοση¦ ὁ
 κ Σ σημερο η τελικη σηοφοση ' Εντι εγγοοφο οηο την Αργεντινη
 σηομένειγιο το «σφοογισμσ» Με μετογροφη5του Βιγιοφσνε5
Η κέρμιτερ νίκησε
με 2-ι σετ τη Σεσένσ Γουιλισμ5 
κοικστέκτησε οτηνΑιιστρσλίσ Με ΜΗΝΗΜΑ' ΜΜΜ
το πρώτο τη5 απο 8|οηι
Π Με τιμωοίο τουλάχιστον Με σγωνιστικηε
ΕΤ0|ΜΑΖΞ| Κ|ΝΗΣΗ ΠΑ ΒεΜιο . . Αντικείμενο ω"8ωΝ “ΜΜΜ ^αφΜ8
ἔ κινδυνεύει ο ΔικέοσΑοε
ΑΑ' ΒΑΑΧ0ΔΗΝ0 ΠΑ ΚΑΝΑ