Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στήνει μπλόκο στη διαπραγμάτευση το ΔΝΤ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΡ”, Ν ΤΙ' ΜΒΜ ΜΒΜ"
ἔν! Ν||(ΟΛΑΟΣ "'ΣΕΛΕΜΕΝῖΕΣ
Οι αυθεντικέε
κόθε εβδομδο | ΦΠΑ   ΠΑ τη ΦΟΡΑ το Βια::
τα αυ εντικ
κόμικ8 ηου Αηο τη ιΑκου55Ε __ έ ° _¦ ΣΑΛΑΤΕΣ
αφησαν εηοΧή εΗΗεΡΑοΜτοηο: η Ω ι ΚΔ' ΣΟΥΠΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑκΡΑιΕΣ ΑΠΑ|ΤΗΣΕ|Σ Η ΒΕΛκΟΥΛΕΣκΟΥ
και! Στήνει μπλόκο
ιΠ"|χΕΜ στη δισπρσγματευση το ΔΝΤ
Το Ταμείο επιμένει σε μειώσει8 Σε αλλα γραμμή οι Ευρωπαίοι,
ω  των κύριων συντάξεων, ανατροτιέ8 με συναινετικό διαθεση και
στα εργασιακό και Πρόσθετα μέτρα στόχο τη γρηγορη ολοκλήρωσα
[|Λ για την τριετία 2016-2018 τη8 αξιολόγηση8 »8-8
))ΖΒ·2Ξ
 Η!! .Μι τι; Μ ΜΗ ΝΗΜἔΙ¦[|Ι|Ν1 ιιιιιιιιιιιι~ιιιιιιιιιι“ιιιιι Μ! και η Ν' ι τι · 'ι ι ί ΜΜΜ Μ! και! ΠΜ' ι ΜΗΝΩΝ ΜΙΜΗΣ 'ΜΝΗΜΗ ΗΜ] ΜΜΜ! ΜΝΗΜΗ ΜΜΜ Ναι" ι1 Η!! ι ἩἶΠ
κι ί '
 ;   _-   α
ΜΜΜ:  
τητα·  ή ν .“·&Μιτιικι
τακακια _  αγαμία
43. ι_ η .
με κ _=“·ὑ“Σ_ Λ€__ ' 
- ° ε ° Ι
-κ Ἑι
.- ΨΝΑ` .
ἔ' “γ χ " “ ` ` ξ' 1 “
ΑΒ- ' α - ;› ' τω
| 'κ στη" ' _. = _ _ τι
ο· . ·
Ο ΕΠ'ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΡΠ0ΝΤΕΧ Μ|ΛΑΕ| ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»
Π"0|ΒΣ Κ' Λ" 
"Η" ΣΤ" ΒΕΣ||
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΒΔ  Φορολονίἑι, εισφορέ5 “2, · ΐ“ ύ τὸ | Οι σκληροί. οι μετριοκοισυντα ει5 ι - ΠΟ ε Ο
 - ν ; ι5 ΚΕΠ ινεε5 συμμοἐιΞ
ΣΤΟ|ΧΕ'Α-ΣΟΚ
_ι Χ|Λ|ΜΕΣ
τι>ΑηεΖΑ ηΕιΡΑιΩΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
ο τον μια
:_- ` ΣΥΝΤΡΠΦΜ
ἑ= Τρομόζει η «έκρηξη»
Ξ _ τη5 ενδοοικογενειαΞ_- Ν Δ Κ δ · “έ Με β|ία5 μἶ^υόμοτα
8= γυναικα. ονο τα
ἐ= “ΜΜωΜ υἐ8Μ“ΣειΣ ιιιιπΕΜιιΕιιι...κιιΕιιιιιι ;ιιτιι;ἑ:::ικ
Ξ.: ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ Μια βιοτεχνία ιο ατόμων κατασκευόζει ρεηλίκεε δέχθηκε 22.388 κλη·
=ω συλλεκτικών μοντέλων με ελληνική σφραγίδα. » ΒΒ·Β'7 οει5... »88-88