Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νιιιι£νιν
9Μ!Μ!"!ΜΜ ιιιι
ρ τι ρ··Π·εωκΜ“: ·Μ -=· ·Μα·.· Μ ·°.·»Μ- ·`ι_Μ · ¦Μ”ω·>· ὅ·
Εκδοτη5: Κωνστοντινο5Μητση5 3ι 'ονουορἱου 2οι 6 · Αρ.Φυῆῆου947 · Τιμη Ι ευρώ |διοκτησιο: εΝτγηοεκΔοτικυ ΑΕΒετ
:κι¦ #·¦··“ ΔΜ>·-- - “Μα#Μ°Μιψ Μ τ“··ωι·4μ.“Μπω ·; “ ·.` ι 3: Β·.=ε:5-τ-:
ωι<->“-·Ιι
τι σρ τε ο  τ μΧ. έ -' ρ Η · _ Ε ¦ Η =. Μ ε ά· τ -_ ' ι μ · τ . . ' . ϊ._ τα ύ ·· ,η 2! ¦ ν 1 
0 ¦Η“ Α ,8 η· ὶΧ. Ε ι /- <. ι - Δ ι .« μ ¦1“_.ρ_> η·
ἑ·ἔιὲ.ΜἑἩ τη: Ξ ι  5 Η ·· Η :“<.ιτ3ι..ΒΜ
ιιΑιιιιιοτ τιΑτνΝτΑΞειτ
κοι... οπου φυγει φυγει!
η Χιῆιοδε5 δημόσιοι υηοῆῆηῆοι κοι εηογγεῆμοηε8 οδηγούντοι μοΖικο σε έξοδο οηο την εργοσιο του5
τι Ποσο μειώνοντοι οι οιιοδοχέ5 του5
Μ. '4
τιι>οΣοντιι<ο ^Φ'ΕΡΩΜ^, _
Σε οδιέεοδο ο Τσιιιρο5 Η εῇῇ"ν'κ') ο'κον9μ'"
Τρομοκυκέ5 οι τιτέσει5 ουδ του5 στην εΠοχ" τη? κρ|σ"$
Ευρωηοιου5 ηγέτε5 Γροφουν: η ον. υη.
ΣυΖηιησει5 χωρο τεῆικέ5 οτιοφοσε15 Τουρισμου Ειτενο
τον Κουντουρο, ο Περιφε7 ρειοχηε Δωδειςονησου
'ΟΣ Η] Ν Ι Γ. Χ%ητἑοᾶκοε οὁδ.σ.
ρ μ . του . . . 020 | Π5
θεριΖει φετοε η γριηη ρ
Τουῇοχιστον 27 νεκροι _
κο· ι54 διοσωῆηνωμένοι¦ ΗΜΟΥΝ ΣΤ" «ΜΚ»
μεσο στον ονουοριο |
Με “Μετον Κυριοι<ο
ΑΓΟΡΑ Π ΝΔ. θΟ νικησει»
·· ·  · ΓΕΡΑΣ|ΜΟΣ
Στοθεροτιοιειτοι η κοτοοτοση στο Βουῆευτη5
εμι·ιορικο οκινητο Β' Αθηνων
Μ. το
ΕΥΡΩΠΗ “Η οθῆιοτητο
ἔοἔἔξἑἔῆΉἔω ' :έ δ Ζ  Π “ " τιι5 οικονομιοε κοι
ΣκῇΠρ05 Ο Με ΠρωθυΠωργο5 Το οῆῆοΖει οδο στη ΝΔ. η κοτοῆυση του
« · » Μενοῆε5 οῆῆογέ5 στη δομη κοι στη συγκρότηση τη5 ΝΔ., ώστε νο κοτοστει ο ” έ
με το 'φαω Με ΕΕ' Σεπ 35 ηρογμοτικο μετσρρυθμιοτικδε κομμοτικοε φορέο5 ηου έχει ονογκη η Χώρο. εηι- κο|νων| κου ΚροτΟυ5»
φέρει ο νέοε ηρδεδρδε τη5 Κυριοκο3 Μητσοτοκη5. Μέσο στο επομενο διοστημο _ _
θγρ Α Β ηροωθειτοι η μετοφορο των κεντρικών γροφειων του κομμοτο8 σε μιο μοηηον ¦ ΠΑΝ ΑΠΠΤοΠογ^οΣ
| υηοΒοθμισμένη ηεριοχη των Αθηνών. ενώ μέχρι τέηοε Αηριηιου -κοι ηδντωε ηριν ς ©_ θ . ,
Η η Β[|(» σκορορε' οπο το ΠοσΧο- 0ο έχει ηρονμοτοηοιηθει το Συνέδριο Με ΝΔ.. με γνώμονα ησντο ε κο ΜΜΜ _
μ ε τον εκσυγχρονισμδ κο· την ιδεοῆονικη τη5 ονονέννηση. Μέσο στουε στδχουε του ο ε ΚΟ'νων|ΟῇΟΥ'Ο$
ΚΩ' (305 στεῆνει τσμε|0 νέου προέδρου εινοι κο· η διεύρυνση τηεοηηχησηε Με. Πονειιιστημιο Κρητη5
Μ. 22 ΜΒ . 7 τω. ι2