Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ι - . ι`
- ο . . - _
_.::.··.:=`
.· ο· ~
..··' "·¦=.
'.···"'··_
.········¦|Μ
..········.¦=.
.··········“.χ
············.
·········ο·“·
""""'····
η· ·········“.'
"·········"
'········°¦.
'·······
ΑΔ'ΕΞ0Δ0 Πο ΑΣΦΑΜΣ"κο
  ἰσηπανΜοὑ στο Μαξἰμου
καινὲοΡΙ8ΠΒγιατοχαρὰτσι
ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΠΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ·
ΟΙ Μ ΠΡΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ ΚΟΝΓΡΑ ΠΌΝ Γ. ΚΑΤΡΟΥΠ(ΑΛΟ
_ , ' Μω“ΜΜω_ ΜαοΜΜΜ
έ ΜωωωΜω-ω ΗΜΜΜωΜΜαωςΜ
ΡΩΜΗ" -Μ-ω“Μ Μ.Μκ“ Μ.ΜΠ
Η ω Μ" ΜΜΜ-ω” ΜΜΜπΜ
-Μα“Μ ΜωΜωΜωΜωωΜ
' Μωβ ΟκΤΜ.Μσωω.ωωΜ οΜὐοΜΜΜ.Μ
Κω ΜωΜΜωΜΜ πΜΜωΜΜ
' [μ›φω·<ίκ η κιβἑμἩ·
αι Ἡιίημ·-Κῳμένω δικ
(μοβ: Παπ" ιιΠὐ Κω ω»ή5ι1 Η) Ξ! Ι 5 <πην ΕΠΩΓὶ1..ΜνδὑωἩΜε ΠΠ”
το (πιώ ΗΝ Μιωσηκ›φιΜὶ
το ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΡΗΝΒ8 η
Θέλετε επενδὐ08ις;
  ευθμἰσει9!:  ..
χ ›· ἔἱ '·¦ ,: " |
> > , ,(· '0) , Ι
>ΤαΜΜΜΜΜΜΜΜ
ωρΜΜωΜΜΜΜ
'ΜΑΘΩ
Μή π ΜΜΜ είναι στοίχημα για ΜΜΜ κι" ΜΒΜ .Με
--ωῳ“κὐ)““ ως ι).):Νμ
ως ωκωνῳκκ Η· ημωιω
ιξΩμΙΜ›. οιι'› κκ Π“)Δι1Χές
ωι)ιηέ4 Πω κόουυω·
ηΜοσρι ο: Ιμ3“τὰκ. ακ·Μ›μἰ› κι" <μ›ρυ)“γωιἑκ›ικ ΜΗ Ιιυμ1Μγω
νο βγώ).ω ν Νιν ΕΒΔ
ὰι ειἩἈ ηπ›Μζκ ΕυρωάΞ·νΠ£. η: καη'ι μωβ! με
ΝΝ" των ιμιιυκικῳικὡν
'Καὶ οι· αν: Μια· Η·
μ)ΗτιμΞ ως Η κυβῳνΠαι.
Με δικ· 80 Ωω.(ΜὶηΆπ
ΗΛ· Μο ΜΜΜ κι" φάω;
“Ιξ›νδρ(ῳ“ τη. :ῳω·<κυΦΜκἑμωΜωΜ πιω
ΤΡΑΠΞΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
ΜΝ" ΜΜΜ
"ω" 'που Φ88"0""°ω ΑΜ πω
  :“;::“; ΦΜΜ“ .ω “ΜΜΜΜ