Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Επιστροφή στην ανάπτυξη το β' εξάμηνο του 2016 "βλέπει" ο Γ. ΣτουρνάραςRecognized text:
Στην τεηικη
ευθεία
ο αναπτυξιακός
Τι ηρΟβῆεηΟι“ιν
Οι βασικοί άξονες του
νοι.ιοοχεόίαύ
Σελ. 7
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Απογοήτευσε
ο ιανουόριος
με -τ2.Μ%
ισχυρή πτώση 30%
σε μηνιαία βαση
στις τράπεζες
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
στο ταμπηό
αυτή την εβδομαδα
εαπ-π
|Ν&ΟΠΤ
Τι θα όείξει το
γ' τρίμηνο 2045
των εισηγμένων
Οι εκτιμήσεις για
τα αποτεήέσμστα
και οι παράγοντες Σελ. π
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Αύξηση
καταθέσεων
στα τ23.37 διο.
Γιατί ενισχύθηκαν
τον Δεκέμβριο
κατά 2.47 όισ. ευρώ τα. 7
ΕΠ|ΧΕ'ΡΗΣΕ|Σ
Ενισχυμένο
το 2045 για
οτίνε|ίε Ρτορθττίθ5
Αυξήθηκαν στα 62 εκατ. τα
κέρδη της. στα 8,74 ευρώ
ΝΑν/ μετοχή ω ο
Ο Π'ΝΑΚΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Π/κΠΝΠ/Μ/Α ΕΠ|ΧΕ/ΡΗΣΕ|Σ
ΧΡΗΑ#7Δ Ϊ|Σ7Ἡρ|Π 7734 ΠΕΖ£Σ
ΣσΒΒΠτοκύρΜκο
ωννν.ΧτἱΜατἰετἰτἰοἑτ ΧΑΜΑΜ-ΜΜΜ" εοΞἶιΑΝδῦΡιογ 2016 πος χι>οΝοε-Αρ. ΦγΜογ 5618 τιΜι-ι ι,5€
ΓΔ. 552¦83 Οι Δεικτες της εβδομαδας
σπασω 552% 
π8ΕιχΑωωοω που  ~
Μα πευκλΜυοω _ στο." 
ΜΜΜ ί.ιωω Ἡ
ΕΤ8Ε/ΧΑΔιΜκΗυε αυτό 8
ΜΜ-Μ.Μ Υ _
ΕΜ Μεταβολή ίΜ.ω 
Γενικός Δεικτης
ἔἔἔἔἔ
832 "Π2 Μ "Η Μ
Κινηση Μετόχων Εβδομαόας
____ 
 ...... 
«το 0ΗΕΧ'Τ Ε|ΝΑ| ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑ|Ο ΠΟΥ ΕΧΕ' ΚΛΕ|ΣΕ'». ΥΠΟΣΤΗΡ'ΖΕ| - ΠΡΟΒΛΕΠΕ' ΣΥΜΦΩΝ|Λ ΜΕ θΕΣΜΟΥΣ
ΕΠ|ΣΤΡ0ΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑ|'|ΤγΞ
το β' εξάμηνο του Με τίθεται ο Γ. Στουρνάρη
Το 2ΟΊ
“ μ η 45,. .,
Σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες «βήέπει»
στην Εηησσα ο Ρ. Ματσε. υπό την προϋπόθεση
της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων
- Τι συζήτησε με Αη. Τσίπρα
Σελ.7
 τι ΓΡΑΦΗ Ο χΑκΕ© Πιερ/χ
Με... σήμα από την κίνα
- =· ξεκινα ο Φηεβόρης
Ελλάδα θα επιστρέψει στην
ανάπτυξη το δεύτερο εξάμη
νο του 20% υπογράμμισε ο
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνἀρας¦ 0 οποίος
διετύπωσε την άποψη ότι το Οτθχίτ
είναι ένα κεφάλαιο που έχει κλείσει
οριστικά. Σε συνέντευξή του στους
Εἰηεηςίε| Τίτηε5 ο κ. Στουρνάρας ερωτηθείς για το εάνείναι αδύνατο να
συμβεί το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, απάντησε "καταφατικά".
'Το (Στέητ είναι ένα κεφάλαιο που έχει κλείσει" είπε ο διοικητής της ΤτΕ, ο
οποίος εκτίμησε ότι "αργά ή γρήγορα" θα υπάρξει συμφωνία με τους
δανειστές ενώ υποστήριξε πως η Ελλάδα θα επιστρέψει στην ανάπτυξη
το δεύτερο εξάμηνο του 20Τ 6¦ υπό
την προϋπόθεση ότι η αξιολόγηση
θα ολοκληρωθεί θετι κά.
Όπως είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος το 20Τ 5 θα τελειώ
5 θα τεηειώσει με μηόενική αναπτυξη ή οριακό αρνητική. εκτιμά
τερα από το -2,5% που περιμέναμε".
"Από την έναρξη της κρίσης, το 2009¦
έχουμε πραγματοποιήσει τα δύο
τρίτα των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Απομένει το ασφαλιστικό,
το οποία είναι και το πιο δύσκολα
αλλά πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα έχουμε συμφωνία..." τόνισε ο
κ. Στουρνάρας.
Ερωτηθείς για την προσφυγική κρίση ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, επισημαίνοντας ότι όπως φαίνεται από τις αναλύσεις που έχουμε παρουσιάσει στο εξωτερικό, "τα οφέλη
καρπσύνται οι χώρες που φιλοξενούν τελικώς τους πρόσφυγες και το
κόστος καλούνται να το πληρώσουν
οι χώρες διέλευσης".
Όπως είπε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας¦ η Τράπεζα της Ελλάδας υπολογίζει στο 0¦3% με 0¦4% του
ΑΕΠ το άμεσο κόστος στην Ελλάδα
από την προσφυγική κρίση υπο
Μ32 σει με μηδενική ανάπτυξη 0% ή ορια- γραμμΖσντας ότι το έμμεσο κόστος
κά αρνητική αλλά "είναι πολύ καλύ- είναι σαφώς μεγαλύτερο. Σελ.7
Επιστρέφουν οι Συμφωνία κατά της οχειρότερος Τανουαριος
επικεφαήής των θεσμών φοροὁιαφυγής ποηυεθνικών από το 2008 στην Ευρώπη
Αη. Τσίπρας: Η οηοκηήρωση της Υπέγραψε η εφερα στο πασίσιο του ΟΟΣΑ, Η Βω ώθησε υψηήότερα
αξιοήόγησης¦ αηήαγή σεήίὁας
ΔΕ|ΚΤΕΣ ΊΊ
ω 4 μαζί με εκπροσώπους 54 χωρών
Ο Τ|ΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
τις μετοχές την Παρασκευή
Ο ΑΜΟ'ΒΑ|^ 27-3“Τ