Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι |||
ι Δ Π .ρωΜΜ και Ποιοτική Εφαμορί8α
νννννν.αχι8ρω5.ατ ΜΜΜΜ 
Η Πρωτο απο: ς
Μαι στον Βορρα τ .
Μ 'ΗὡωσΒΜσν6ίσ5.
σουτιοΠα3ανοβγαοιιο
ΒΔΜ "ΜΜΜ
| Ματια  “
ο η. ““ ΠΔΜΝ|Δ|
φ ΑΜΚΑ
*ι Μα αν “ να "τι 
το Μ κα
στον στον 'Το ραντεβού των Ριοιο Μετρο. Μουτ Ποσο · ·
ο ΜετΜοειιιχΕιΡΗΜα Ι ΝΜΜΜ
ΜΠ^Μ και αστο Ρου'οοο με ιιοΠιοκοοε και αιιχοιρτιμσαεε ' Για Ποιο . .
Ε' | Μαι στένωση Μ τιῆτιροφοοίοε οσο το Μοειμω ΜΜΜ! "ΜΜΜ
 Η ΚΕΝΤΡΜΗ ΒΟΜΒΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Δ'0||(ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΜΠΗΣ ΜΑΓΩΝ|ΣΜ0Υ
ιι|(ΜΤΛΕ| ΠΟ ΧΕΝ» ΜΟΝΗ) το ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΜΛἩ|(0 Μ' ΜΜΟ απαντω
ο τι τχοΣ» τον ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ!
Το καρτοῇ των οργοΠαβων
και τι «ομηρία τησ ΔιαιιΠοκῇε»
Βἴ°',"°φΜ τι Οι καθοριστικἑε αι·ιοΦασοιε και τα Πρόστιμα ιιι Το πόρισμα και τι Ποινική
° ""ρ°3°^ διαδικασια που τροχοι ι·ιαοαῆῆτιῆα Κρατατι στο χέρι Μονο οσοι σχοτἱ2ονται
κι" "ω" με την οΕωΒοσαικἡ ισχύ και τον αστρο των ΜΜΕ! ΜΒΜ
και στο ΜΒΜ
ι¦ἐυΗασατ
Ϊ ι ΜΜΜωΜ
_ ι να 7 ι· 7
ι Το μικρο αδια- ι ομαδα στρστ 
ΞνἩἶ”:Ξ%0Ω%8=0%ῖἔΡΜ ο των αέρα βρισκετοιμισ αποκτα μονοἐ@τεροΞῖ ·
. ' ' ιδιωτικἐ8 ακούσετε σου έχουν
και οι ΒτιΩδιν0γιιιννιιδε5 Μ ἡ: 7% ·. “τη
μΞοιιοιιι8£ι στο χωρο Με` ;
. 1 '- '
Α Φ· ' , .ί' δ" ι γ 
Η] Ι£ῆ8υΙΠιι1 ΜΜΜ" ι · ι '· '
'ιΟἶ`ιί'
ωΩιμι
κεραια το ι·
κσμβασι
'Ρ . `ι
αμεσα..
Καυτ65 Φεβρουαριοε
για τουσ 8οι|ιὡγ'8
Διαδοχικα δυνατα Ματ με σουρεαλιομο,
ιμπρεσιονιομο και μοντέρνα και σύγχρονη
τέχνη να έχουν την τιμητική του5
Οι προε πώληση Πικασο. ΜανΡἐι, Νταλί.
Μαγκριτ. Μιρό. Πικαμπια, Ερνστ. Ντελβο,
ΤΖακομἐτι Ματια Ντενκα, ΒανΓκογκ κα
αναμένεται να γεμίσουν τα ταμεία του οικου
μοιρασιἐε
και τι σιωπή
του κ. Δρίτσα
Οι νέα δημιουργια τα μεταξωτα
φουλαρια ΜΜΜ ΠαπαθεοδώρουΒαλυρακιι ταξιδεύουν στο κέντρο του
Λονδινου. στο Μι( Μπα στο ταου τοσοι
ΒουΓοΜΜιΕχ£αΙἱυαι Μ
είδε ο
__ Β ο Ι·
_  τον Αντερῆ£χτ
ο Μ |