Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Κάντε μεταρρυθμίσεις"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαίτεΠιΡοτίκί.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Μ ΡοννΕιι
Ξυςιιτί|γ 8αιΎίςεε Ροκ" Ηε||υε ΑΕ.
Τει.: +30 ΝΟ 6728890
ΗΜ": |ηίο@ροννετ-ηεί·εε.ετ
Μ.ροπα-ηειωεει
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕπιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 |τιμή: 1,30 €
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.984
Τσίπρας - ΗεταυιαΧου - Αναστασιαδης
ΣΤΗ «ΓΡΑΜΜΗ»
ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΝΗΣ
ΠΑ το ΧΡΕ0Σ
Γιαννης Ηουξαλας
αναπληρωτής υπουργός Νεταναστευτικής Πολιτικής
Μαξίμου] ΕκΠρόσωΠοι εννέα εΠενδυτικών ΕτιΠα8 ζήτΠσαν αΠό τον ΠρωθυΠου ργό να υλοΠοιΠθεί το Πρόγραμμα
«Κάντε μετα ρ ριι θμίσε ις»
ΕΠαφές των εΠενδυτών με τις τράΠεζες και εΠιΧειρήματίες για τις εΠόμενες κινήσεις τους
σήμερα στη Ν
Χ.Α.: ΝΕ Α|'|ΩΑΕ|ΕΣ '| 2,44%
Ε|(ΑΕ|ΣΕ Ο |ΑΝ0ΥΑΡ|0Σ >13
ΚΡΟΥΑΖ|ΕΡΑ: ΤΡΕ|Σ Α|'| Ε|ΑΕΣ ΠΑ
ΤΗΝ ΑΗΑΤ0Α||(Η ΝΕΣ0ΓΕ|0 >1ο
Υ|'|0 Ε|'|0|'|ΤΕ|Α εοι.νιΞΝςΥ ||
0| ΑΣΦΑΑ|ΣΤ||(ΕΣ ΕΤΑ|ΡΕ|ΕΣ >9
οιιινλι.ιλ ΡΗ0ΡΕΗΤ|Ε5:
ΑΥΞΗΡ|ΕΗΗ ΚΕΡΑ0Φ0Ρ|Α
24% ΚΑΤΑ το 20" 5 >11
Α|ΧΩΣ ΤΕΛΟΣ Ο ΕΦ|ΑΑΤΗΣ
ΤΩΝ ΑΗΞ||'|Ρ00ΕΣΡ|ΩΗ >9
||(Α: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Α|'|ΩΑΕ|ΕΣ
Ν|ΣθΩΗ 52,84% ΣΤΗΝ 5ΕΤ|Α >6
[ἐξέλΠξ00 υποθέσεων
(σε εκατ. ευρώ)
ί80 000
ι35000 ζ
90000
45000
Δεκ. |0ν. Φεβ. Ν0ρ.Δπρ. και. |0ιιν. Μήν. Σεπ Οκτ. Νοε. Δεκ.
2014 201 5
Καταθέσεις: Ανοδική έπειτα
από ΤΖ μήνες καθοδικό σερί
Υστερα από Ω μήνες διαδοχικών μειώσεων, το
υπόλοιπο των καταθέσεων των νοικοκυριών
έκλεισε με σημαντική αυξηση κατά 2,5 δισ. ευρώ
τον Δεκέμβριο του 201 5. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατα ί ,3 δισ. ευρώ, ενώ κατά
ί ,2 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων. >6
ΣτΠρίζουν τις ΠροοΠτικές τΠς Χώρας
και ζιιτουν υλοΠοίΠσΠ των μεταρρυθμίσεων και Περιβάλλον σταθερότητας
οι εΠενδυτές Που Πέρασαν το κατώφλι
του Μαξίμου και συναναίθΠκαν με τον
ΑλέξΠ ΤσίΠρα. Η ομάδα των εκΠροσώΠων εννέα διεθνών ήπιε. με συνολικά υΠό διαΧείρισΠ κεφαλαια της
τάξΠς των 100 δισ. ευρώ και σήμαντικές τοΠοθετήσεις σε ελλΠνικές τράΠεζες και εΠιΧειρήσεις, έδωσε ένα διΠλό
μήνυμα: ότι υΠάρΧουν εΠενδυτικές ευκαιρίες στον ελλΠνιιαἰ οικονομία και
ότι ΠρουΠόθεσΠ για τον αξιοΠοίΠσή
τους είναι Π εΠιτυΧής αξιολόγΠσΠ και
ή εφαρμογή των συμφωνΠθέντων. Στο
συνάνΠισΠ μετείχαν οι Ρ1·εΠ1 Νασο,
]οΙ·Π1 Ραυ18οΠ τΠς ΡαυΒοΠ & Ωο, ΒέτοΡ11εΠ]οΙΠι5οΠ αΠό το ΕυΠά νιώθω Κο88
& 6ο, ]οΠειΠ18Π Ηεί@ζ τΠς Β1·οοΚήε1α ΟιΡίτ81 Ρωτήστε, 88Πήτ Ρατο1ς11 τΠς ΕαΡίταΙ Βασική & Μ8ΠαἔοΠιοΠτ ΕοΠιΡειΠγ, Βου Ντιτεε τΠς ΕιεεοΠι ΙΠνςετττιεΠτε, ΕειλτεΠςε ΕΜΠ τΠς ΜετακομΠε Ωι1ΠάιΠ,]αΠτιε Εονντγ τΠς $εΙιτο@ή ΙΠνο5τπιεΠτ ΜεΠεἔεΠιεΠτ και Βετου ΡοΖεΠ τΠς Ἡε111ΠἑτοΠ ΜέιΠέιἑεΠιεΠτ €οΠιΡυΠγ. Στο μεταξυ, Χθες ο
Πρωθυ Που ργός συνάναισε και τον Πρόεδ ρο τΠς Ευ ρωΠαϊκής ΤράΠεΖας ΕΠενδόσεων Βέρνερ Χόγερ. >7
Αισιοδοξία για τον ρόλο της Ελλαδας στη ζώνη του ευρώ
Ο επικεφαλής της Ρείήεχ, Ρι·εηι Μεσα, τόνισε ότι η συναντηση με τον πρωθυπουργό ήταν
πολυ γόνιμη και από πλευρας των μεγαλοεπενδυτών εκφρόστηκε αισιοδοξία για τον μακροπρόθεσμο ρόλο της Ελλαδας μέσα στη ζώνη του ευρώ, ειώ επιβεβαιώθηκε η στήριξη στις
προοπτικές της χώρας. Οι επειδυτές είχαν επίσης στην Αθήνα επαφές με τις διοικήσεις των
τραπεζών καθώς και με επιχειρηματίεςΙ προκειμένου να συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις
τους και τα περιθώρια που υπάρχουν να επιμείνουν επενδυτικό στη χώρα. >7
[διαπραγματευση]
ΣτΠνΑθήνα
και Πάλι
οι εΠικεφαλής
των θεσμών
Οι εκΠρόσωΠοι των θεσμών
εΠιστρέφουν στήν Αθήνα μέσα
στο Σαββατοκύριακο και αΠό
τις αρΧές τΠς εΠόμεντ1ς εβδομάδας Πιάνουν δουλειά, ξεκινώντας τΠν ΠρώτΠ αξιολόγΠσΠ
του ελλιινικού Προγράμματος.
Χθες, ο εκΠρόσωΠος τΠς Κομισιόν ΜαργαρίτΠς ΣΧοινάς εΠιβεβαίωσε τΠν ΠροΧθεσινή δήλωση του επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών ΥΠοθέσεων Πιερ Μοσκοβισί ότι Π αξιολόγΠσΠ ξεκινάει τΠν εΠόμενΠ
βδομάδα, ΠροσδιορίΖοντας ότι
οι εΠικεφαλής θα έρθουν στον
Ελλάδα μέσα στο Σαββατοκυριακο Προκειμένου να Πιάσουν
αμέσως δουλειά. >3
[ασφαλιστικό] ΕΠιμένουν στις κινΠτοΠοιήσεις τους οι αγρότες - Θα ΠροΧω ρήσουν σε εξάω ρους αΠοκλεισμοής
Τα μΠλόκα Παραμένουν στους δρόμους
ΑνυΠοΧώρΠτος εμφανίζεται ο αγροτικός κόσμος. ο οΠοίος Παραμένει στα
μΠλόκα και σκλΠραίνει το στάσΠ του
ΠροΧωρώντας σε Πολυωρους αΠοκλεισμους τελωνείων και δρόμων. με
κό ριο αίτΠμα να αΠοσυ ρθεί το κυ βερνΠτικό σΧέδιο για τΠν ασφαλιστική μεταρρυ θμισΠ και να ξεκινήσει ο διάλογος αΠό τΠν αρΧή. Οι αγρότες τΠς Βόρειας Ελλάδας εμφανίζονται να διατήροήν τον Πιο αδιάλλακτΠ οτάσΠ, αρνουμενοι να Προσέλθουν σε διάλογο
με τον ΠρωθυΠου ργό εάν δεν Πάρει Πίσω το Προσχέδιο του ασφαλιστικού και
του φορολογικού, κλείνοντας Χθες στα
διόδια των Μαλγάρων τΠν εθνική οδό
Θεσσαλονίκής -Αθήνας για έξι ώρες. >4
Είμαστε έτοιμοι
να συζητήσουμε
βελτιώσεις
για τους αγρότες
Γιώργος Ηατροήγκαλος
ο υπουργός Εργασίας στη «Ν»
νομοθεσία
Ποιο είναι
το καθεστώς
που διέπει
τη φορολόγηση
των αγροτικών
εισοδηματων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα