Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
;ΈΜΕ¦ἶ ΜΜΜΜ ΜΜΜ! ΜΜΜΜΜ ΠΜ ΜΜΜ ΜΜΜ/Μ ΜΜΜ Μ .
ΜΜΜ Οι ΜΜΜΜιΜΜ Με ΜΜΜ ΜΜΜ/Μι θτοΜΗΜΛ
Η [ΜΜΜ Μ|Ι||ΜΠΙΠ ΜΜΜ!! ΙΜ Η ΜΜΜ ΜΜΜ!|| ΜΜΜ
ΑΡΝΟΔ|ΟΣ ΡΥΒΜ|ΣΤΗΣ. ΠΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΤΥΧΕΡΑ ΜΗΝΑ ΕΟ|ΤΡΕΟΕΤΑ| ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΟΝ ΤΟ ΕΤΩΝ ε ΓΡΑ Η Η Η ΣΤ!” | Ξ ΗΣ; ΤΜΑ
ανω: › _ . Μιννν5εΝτΠΑσοΑι..σΠ
Φ|ΝΑΛΕ 7 η.
ΜΕΛΝΤ|Ο
' Κοντα στην εξοδο και
ο ΑυλωνίτΠ8 Που τον θέλει
ιι Στουρμ Γ κροτε ' Με ή Μόντρεαλ
για ΦινμΠόγκααον ' ΠουλήθΠκαν
Ντοαεβί και ΓιαταμΠαρε
' Σιντ Τρουιντεν - Αντερλεχτ ι-2
θ Γ. ΝΟ|Κ0ΚΥΡΗΣ
.έ  αλι>ιΕιιιικοτΕκΕιιιΕΕλΕνοΠοτλιιαιιικκλιλκιλ 7
ΜΜΜ/6% ¦ κιιιιι>οιλοιικΕΠοιιιικοιιιινιοιιΕτΕιΜΕι πω"
ΤρίτΠ σερί ήττα (84·72
απο τή Μή για τουε
«ερυθρόλευκουε» Που ψάχνουν
τήλυοΠ απέναντιατήΧίμκι Ι ή 7  ἔ Ξ 
ΜΜΜ ω 3 'ν 'γ ΤΟΞΟ γ Τ η·  
ΕΦΥΓΕ ΑΛΛΑ... · Ξ “ γ ο! 1 __
ΜΕΝΕ|
' Τέλο5 αΠο τον Πήγκο
του Αστέρα ο ΒεργετΠ5
' ΤερεζὁΠουλ05 μέχρι νεωτεροε
Π Πήρε τρει5 (Φερειρα. Μουνιόε.
κλἐοιο) ο Παναιτωλικο5
' ΖΠτουμενο το αν έχει κοιν'ὁ'τικο6ιαβατήριο
και Π κατασταοΠ Που βρίσκεται μετα του5 σοβαρου5 τραυματισμουε
' Συλλἑγει ΠλΠρ0ιρορίε5 ο Στραματσὸνι Που θα έχει και τον τελευταίο λογο
«ΨΑΧΝΕΤΑ|» Με ΒΕΛΛ|Ο "|Α το ΚΑΛ0κΑ|Ρ|
Εχει γίνει Π διερευνΠτική ΠροσέγγισΠ στον Ηρακλή
' 'ή νιιτΠιυτ Ο ΜΠΟΜΠ. '|Α|ΖΕ| Η' Α"ΟΧΑ|ΡΕΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ "ΜΝΉΜΗ
χ Τ"Για“2 5 χρονια ο Μολὲὁο ' ΕνεργοΠοιείται αΠο τώρα ο Βλαχοὁήμοε, _
ο  | Παει στα δικαστήρια γα τΠ ρήτρα με τον ΟΦ
ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΧΕ'|.ΝΣ, ΚΕΡΔ|ΣΕ ΝΕ ΤΑ Χ|Α|Α ΖΟΡ|Α ΜΜΜ ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ
κ.γΔιιικειὸοοετικιικετελιτΕιικτ , ΔΜΕιΡ0Σι0ι“
 ..η . Ρ ν .. . κιιιΡαγτιιτιι
“ 'Δεν ή ή· · ' ῦ ιιιττιιτιτιικιιτ `
ρ εκοικιτιιτιοιιιιοκ β
· . · · Τ
Π Πρωταθλήτρια χειμώνα ή ΑΕΛ. 'ϊ γ ί “ ~ ι ' Ο ` Ο Ι ν. _. “ ' Γ “' ` “ _ . Δ “2-0 τον Αχαρνα'ι'κο ' ΔίλεΠτή ί ' 1 ζ. ' Τ Λ ο
καθιστική διαμαρτυρία . “ ' . “ `
των Παικτών για του5 Πρόοφυγε5 ι' `~ . . _ Λ Α
Μ 'ΑνακοινωθΠκε μεχρι
ο ιοΣΖικΑ · ή  τέΞΞΞΜΜε ·
Α Π Ε Τ Λ Ε' ρ | Ο ' Το Περιφερειακό συμβουλιο ενέκρινε τα Μελετή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τρΞ ω Αφ σρ Πιο έ Π]
Πάνω Μό Ι 5 εκατ ο σρ|θμ65 ' Και με τα δυο Πόδια στα ήμιτελική. ευκολο 4·Ι τον Ηρακλή. αν και με ιο Παίκτεε τ . _ _
των ασθενὡ`ν ω" ΜΜΜ" · Ζονγκό για τα άκρα. ολαναρε για την επίθεση · Τζόγο5 με ΜΜΜ · Εμεινε ελεύθερα ο Τσαβεε ΠΑ ΜιωγρτκκΑἩκκ ΑΠΑΤΗ οΑ ΜΜΕ' ο ημε^妦π