Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: "Σκάνε" οι επιχειρήσειςRecognized text:
Σ°““·°ΨἐΦ°“ΡΞ°ε°°ὡ°°ῦ °· Ψ=“ιινσιιιιοτνιικι ΕΚΠΤΩΣΗ ι5ο€... 
Ποιό το 217 .τον  ΥΓΡΑΕΜ0κιΝΗΜ
: Με τα μπαι-πιο κονηοΝι Το ω ΜΜγ λαέ Μ
1ΨτΜ“ΨΨΥΨ  γ _ ο ο ι “ τεοΡει.οσιΑΝΝι5 ΜΠΜΝΤΕΡ
 ηταΑέτιΣλι:αβέ το" 56% 7 ΜΟΝΟ Με .ο κο.ΠΟΝ¦^
Όταν α λαόε φοβάται την
Όταν α κυβέρνηση φοβάται
τον λαό, απορω ελευθερία! ' Αμ Φωω: 48
ΤΜ Μο, . Σαββατο 30 Ιαναυαρἔυ 3016
ωΜω στη (ται-ια») “ τα. 1 ε
ΤΙ ασ ευρώ _ ' Άρθρα του Γιώργου Τραγκα η
οι ῆιιξιιιρόθεσμεε . Τ Π!  Ο  
(( .οφειῆέ8 τιροε ” γ _. 
> ¦ ΚατηονιιιιΑωονυτιι@α.ιοΜια
το Δημοσιο , η ο .
ΜΜΜ" ΜΜΜ' ΜΙΤ
Μ”τττιι@ιτιιιτΜτιιτ
. Ξ_ΧιῇιαδεεεταιρείεεδανμηοροὐνναηΠηρὡσουνταυ8φορουε  . .Δ Μ
κ;ἈοΧιῳννσ κτυηοὐνκστααοσΠεε σε @ητΜΕΠΒὁῳ! Ο ' 
ι' ' - “ Μωβ αγωνία· από τσιιε επαγγελματία: ατε ” ῆ ογε | .
 ' .· Με. οι οααίαι βρΤακσνυ1ι σε α8ιᾶοδα και δη.» λιοναυν σα έπουν εξαντληθεί από τουε Με
φοραω και αδυνατούν. πλέον. να εκηλπρὡσουνηε ιι ηοΧρεῶσαε ταυε. Την φωτα κατασταση αιιβαβαιώνσυνμ£τον Χαρὸιηροτρ6ηο τα
| Ι επίσημαατοΜαΜυαιληξιηρὁθωμεεΜ- γ - .ι γ ν . 7
λέε στο Δημόσιο έφτασαν τα ΙΙ,05 δια. ευρώ '5 Ο ι ` Φ Ι Ο 
· για το 20 Ι5.ενῶοτζῖροεστα λιανικό εμπόριο ' '
απο παρα τον καΦφορα, καταγραφονταε μείωση 5.596. Την ίδια ααγμη. δραματικα πτώση
5.596 σημειώνει και η διακίνηση εμπορευματων. με την αγορα να ασφυκτια. Και όλα αυτό
ενώ οι Μωαοιτων κωφών· επιστρέφουν
στηνΠλῶαμσ αγριεε διαθέτετε! 3 Σολτ 3, Η
<<Οι ΕΜ ν συ
θα ειιιβιὡνουν με... χόρτα»
να». ο ::..ἑ“¦·; ως γ 7 τητα ' Ο|«ΓΥΠΕΣ»ΤΩΝΡυΝῦ8 ΠΡΟΕ|ΔΟΠΟ'0ΥΝΤΗ'ν ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ' αιγι¦.-μῖ·ν“τ“-· -7
9·ΜΠούρκο η" εΠενωοε¦5 <<ΤεΠειωνετε με την αξιοΠογηση.
η 6¦σεκοτομμυρ¦ων; για να συνεχισουμε να ειιεν6υουμε>>
ΣΕω Ταιια ιώνιατου στα" -ένωνετιεν8υώνστοΜα υ _ω·¦3
' οτ.Βει>ΝικοΣ , , Ι Ι
ἔ=ἑ=σἩΞἘ%=Πιατικό ΣΤΗΝ” “ · Ενα ματσο κοκσῆσ 37 Κ!ῆων
τω Μ ΜΜΜ· “ο τι ανορεκτική ΑντΖεῆίνα ΤΖοῆί
ευ@ ΜΜΜΜει5Μ.Μ· Μαρια
ὲ Τ ο Ό ψ “ :Ο
8 γη η.: Κ 
Η .›,¦.~ ι Γ. ..
ι ι ι ι.
<<Δεν είστε υηουργόε
τησ Βορεια8 Κορεα5>>!
Σ<Σηλ.:4
Αν Γ° ματαα·° “Γ στηε Γ καταρρευαηε ατε ηρ6τααηε τηε για τα Ασφαλιστικό βρίσκεται η κυβὲρνησπ. οχι μόνο γιατί ξασηκῶνεται η μια ¦
κοινωνικα ομαδα μετα την αλλη. αλλά και εηει8η οι 
αμεΔικτοι αριθμοί αναδεικνύουν την τραγικότητα Με
ΜΜΜ Σω4 τουρισμό για
ΣνΜΜΕτΕιχΑΝ Σε2.5οο έ το Προσφ"ΥἔΞἶ°
«κγΒεΡΝοεηιοεΣειΣ» ^Π|ΠΕἩοέ ·
Στον ιστό ηΔΜογΡΛΣ...
ιη5Λατννομιαε τ ._
 ά... ετιτα|Εῆῆηνε5 
Η <<Λιιοηγιηου8>> ν Ι
 λ Τι «Η "ΠΝ" ειχε
ενα ιδεωδε8
Μαρκοποησκληρη Μαη ατε Δίωξπε Ηλαιρσνι- τ
κου Εγκληματοε ατε ΕΛΑΣ.. ααα Ξεκίνησε «να Μπι υ 
τα ηουλ6βαρ» του Φουκού ηαραραὶματοε των αΑηοην-  |
Μου». Οι αστυνομικέε ΑρΧὲε ταυτοποίησαν 7 μέλη ατε ρ ι
διαβ6ηαιε οργανωααε κακαρε. ηου είπαν «Μύλοι» · ΠΜ
2.500 διαδικπιακουε ασπαιτε στην Ελλάδα. Ἡ Ελα Τ
<ΝηΕαηαΙ Βοιωτια», στα οποία “ΜΜΜ σταρ φαίνεται ΜΑΜ σ8υναασμένα. Όπρα
αναφέρατοσκ£ηκὁδημσαΩυμα, ζυγΓζα πλεον 37 κιλα. υποφέρει απὁνευρικη ανορεξίακαι ηυγαα
ατε αναισεοριακ6σημαίο. «Αρνείται να Με. Είναι σανσκελετ6ε πιο. πλαίσια Μή.Ανδαν
γίνη συνωμα του. τοπια Μοτο θα ειναι πολύ τησ δυσκολα». δω ΜΜΜ απατοηαρι
ΜΜΜ." Η.. μσιιεΨ π Ϊ! του Ϊ; Ϊ .Γ `“ ΜΜΜ
Ι καλοῦνγια τηντωρινη ακόνατηε αλλοι: ηανέμαρφηε ηθαααιαυ...
ΑΝΓΚΕΜ ΜΕΡΚΕΛ
Η ΜΑΠΑ ΚΟΡ|Νθ|ΟΥ ΣΤΗΝ «Α» ΜΧ 3:
<<Ποιοε
δεν έχει _.
κόνε| λ  _ «Παραιτἡοου», ΜΠΛΟΚΛ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕ|ΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΔ' “ΠΟ^|ΟΡκ|Λ» ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
αμαρτίε5·» Δ Με ῆέει το 40% Η καθοδοε των μυριων... τρακτερ στην Αθηνα
. Ι των Γερμανών ἔΣΞΐἑΐἔἔἔἔἔἔἄἙἩἄἩἔ λ“ἔὲἙἴἔΖἔἔ:ἘὅἄἙἔἔἩ ἔἔἶΞἩ:Σἴἔ:ἔΞἑἘΐἔἄἔ”
· Σελ.: Ι Ι Ξ Πλω αιε ηρωτ£ῦαυσαε ενόψει καιτηε ηανΞλ- λιορκσίινκ την Αττικη. με «μηραστ(ιρη- : ω¦ ε
 · Το Ασφαῆισιικό, ιαματική
` θ βοῆιι για τον5 δικηγορουε
ΜΠαγιι φρουραε σε πέντε δημόσια νοσοκομεία
Νέα διοικήσειε στα ιδρύματα Αγρινίου. Μεσοῆογγίσυ. Ἀρταε. Πρέβε:αε και Λευκαδαε :πα 14