Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ξεσηκώθηκε το Άγιο Όρος κατά της αντίχριστης κυβέρνησης
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
30 ιΑΝογΛΡιογ
880 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
('|0488) 3888
τ|ΜΗ τ ΕΥΡΩ Ι
ΕΝΘΕΤΟ .;»_ .. ο “8 ΝΕΟ
Ποιοι... ΦΕΡΝογΝ  Θ ΠΜ Μη εχω γινει
του ΕΞΩΓΗΙΝΟΥΣ ι  ένα δεκανίκι του ΣΥΡ|ΖΛ“
"β ϊ η ο “ΠΙ μ πιτ 185, _ _ __ η: Ι|ῇ β" ρ [γτ 'ἀ“ἶΠωί Ι, , τέωη]ΠΜ οϊ 'β Έ]  ζ η  Δ Η  'ϊ 
 τ τ υ τ “ι τα πιο» η “τ μ τ τα ω ~ τι» ι τω τ! 
τ'ὶτ!τ __τ Ετ:τπττΙττΙ:τ!ῇ]:::τ;!¦τΊ>τ τὶττΙΗ τ:'υ~“τττη τΙττΗ τ::Ι: τ'ττ':Ρ:τ!Γ]:έ_ Γοτ:τἙἔΙ: έ τ:υ τα?“|7Ίτ'τ τ'τἐτ:τ:; ·_τ 'Γ'1ἐτ ῇέΠ τττ1έ|ττΔ'τ:ιῖτ:υτ!Γ]ιέ_
ΞΕΣ καρ Ε
Μ ΑΠΟ σρ 
ΚΛΠ Με 
ΛΝῖ|ΧΡ|ΣῖΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Καλογερος από τις 24 Φεβρουαρίου 2Οτ3: "Ποιο το μέλλον
των τραπεζών και τι θα υποοτούν οι Τούρκοι από τους Ρώσους"