Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
30-01-2016'
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Παροδικές νεφώσεις στα
ανατολικα μέ τοπικα περιορισμένη ὁρατότητα στα ήπειρωτικα κυρίως τό πρωί. Οἱ ανεμοι
θα πνέουν βόρειοι μέτριοι. 'Η θερμοκρασία
θα αγγίξει τούς 17β. Κ.
Σάββατο-Κυριακή 30-31 Ίανουαρἰου 2016
Τῶν Τριών "εραρχῶν Βασιλείου τού Μεγαλσυ,
Γρηγορίου τού Θεολόγου καί '|ωαννσυ τού Χρυσοστόμου.
Σελήνη 21 ήμερών
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.82' - Δύσις` 5.45'
Ἀριθμ. φύλ. 40888 | Τιμή 1,50 € (με τό βιβλίο 4 €)
Ἀμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, εειίεηεννε@οιεηει.ρτ
Τηλεφωνικό κεντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομες: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 122ον
Παντού αδιέξοδα
δημιουργεί ὁ Σύριζα
Μέσα στόν ένα χρόνο πού ό Σύριζα βρίσκεται
στήν έξουσία, έχει κατορθώσει να δημιουργήσει
παντού αδιέξοδα. Δέν έχει επιλύσει κανένα πρόβλημα καί προκαλεί διαρκώς νέα ή περιπλέκει τα
ήδη ΜΜΜ, ώστε να μήν έπιλύονται.
ο Τό πρώτο μεγαλο αδιέξοδο πού δημιούργησε
ήταν στίς σχέσεις μέ τούς δανειστές. εΗ διαπραγματευτική τακτική πού ακολούθησε ή Κυβέρνησις
Τσίπρα μέ ύπουργό Οἰκονομικών τόν κ. Βαρουφακη ήταν όλέθρια. Ό ίδιος ό ύπουργός ίσχυρίζεται
τώρα ότι οί δανειστές είναι έκείνοι πού δέν ήθελαν
τήν λύση, έξ ού καί απέρριπταν τίς προτασεις του.
"Ομως στήν πραγματικότητα ίσχύει τό αντίθετο. Οἱ
δανειστές ζητούσαν διαρκώς από τήν έλληνική
Κυβέρνηση να καταθέσει ρεαλιστικές προτασεις,
τίς ὁποίες ή τελευταία ούδέποτε απέστειλε. Ἀντίθετα, έπαιζε έπί μήνες τό παιγνίδι τής «δημιουργικής ασαφειαφ› τό ὁποῖο έξόργισε τούς Εύρωπαίους καί όδήγησε τήν όλη διαπραγματευση στό
αδιέξοδο τού 'Ιουνίου, τό ὁποῖο έπεταθη μέ τό δημοψήφισμα τής 5ης 'Ιουλίου.
ο Τό δεύτερο αδιέξοδο είναι τό προσφύγικό.°Η κοινή γνώμη δέν έχει συνειδητοποιήσει ότι ό κύριος λόγος πού αύξήθηκαν σέ τέτοιο βαθμό οί ροές προσφύγωνπρός τήν χώρα μας ήταν διότι έδωσε τό σύνθημα
ή Μαι Κυβέρνησκ- Δὲν ΜχΕιἄΜι ὲἑήγηοτς τοῦ
γεγονότος ότι δ αριθμός τών προσφύγων πού πέρασαν
από τήν χώρα μας τό 2015 ήταν τουλαχιστον εξωτισιος τού αντιστοίχου τού 2014. εΗ Κυβέρνησις Σαμαρα εἶχε λαβει καποια μέτ καί δέν έδωσε ποτέ τήν
έντύπωση ότι ή χώρα μας ειναι ξέφραγο αμπέλι. 'Ενώ
μόλις ανήλθε ὁ Σύριζα στήν έξουσία, μέ όσα απίθανα
έλεγαν ή τότε εΥπουργός καί του κυβερνητικα στελέχη, δόθηκε τό μήνυμα πρός τούς Σύρος πρόσωγες, τούς μεταναστες καί τούς διακινητές πώς τό «πέρασμΦ> πρός τήν Εὑρὡπη ήταν ίιἙλΜε!
Ο Τό τρίτο αδιέξοδο πού έξελίσσεται τώρα μπροστα μας εἶναι ή αντιμετώπιση τού ασφαλιστικού
καί τού αγροτικού. Καί στα δύο ή Κυβέρνησις
ακολουθεί τελείως έσφαλμένη τακτική. Ἀρχίζει
από ακραίες προτασεις, ώστε να προβεί έν συνεχεία σέ ύποχωρήσεις καί να μετριασθούν οί αντιδρασεις."Ομως ή κοινωνία δέν τό δέχεται αύτό, έξ
ου καί οί κινητοποιήσεις κλιμακώνονται έπικίνδυνα. Διότι δέν είναι βεβαίως διατεθειμένοι οί
έλεύθεροι έπαγγελματίες να ακούνε ότι θα καταβαλλουν τό μεγαλύτερο τμήμα τών αποδοχών τους
σέ φόρους καί εἱσφορές, ούτε οί αγρότες ότι θα
αλλαξουν έν μια νυκτί οί συνθήκες ύπό τίς δποίες
θα ασκούν τό έπαγγελμα τους. Αύτός είναι ό λόγος τής μεγαλης έντασεως τών έφετινών κινητοποιήσεων καί τού διαφαίνομένου αδιεξόδου καί
στό έσωτερικό μέτωπο.
εΗ Κυβέρνησις τού Σύριζα ήλθε στήν έξουσία
τήν 25η 'Ιανουαρίου 2015 .Άραγε τί πέτυχε από τότε
μέχρι σήμερα; Ούσιαστικώς τίποτε. Τήν διαπραγματευση μέ τούς δανειστές τήν όδήγησε σέ αδιέξοδο, μέ αποτέλεσμα να ύπογραψει χειρότερο μνημόνιο. Μέ τα καμώματα της στό προσφύγικό θέτει σέ
κίνδυνο τήν παραμονή τής χώρας στήν ζώνη τού
Σένγκεν. Καί μέ τα αλλεπαλληλα ψέματα της πρός
τόν έλληνικό λαό, προκαλεί ή ίδια κοινωνικές
έντασεις. 'Επί δώδεκα μήνες, ή Κυβέρνησις Τσίπρα
δημιουργεί παντού αδιέξοδα.
Ἀμνη στεύ0υν
κοινα ἑγκλή ματα
Ρύθμισις δίδει «άφεση αμαρτιών» σε παρανομίες τών ΑΕΙ
ΑΥΤΟ τό διαστημα έτοιμαξεται να
ύποβληθεί στήν Βουλή νομοσχέδιο
τού ύπουργείου Παιδείας δια τού
όποίου διαγραφονται μέ μονοκονδυλια όποιεσδήποτε παρανομίες
έχουν διαπραχθεί στα πανεπιστήμια
καί μαλιστα στούς αμαρτωλούς
Είδικούς Λογαρ ιασμούς Κονδυλίων
'Έρευνας (ΕΛΚΕ). Εἶναι πραγματι
θλιβερό ότι ή παρούσα Κυβέρνησις
διεκδικεί έναντι τού λαού αὐτό πού
ή ίδια αποκαλεί «ήθικό πλεονέκτημα τής Ἀριστερας» μόνον καί μόνον
διότι οἱ καταβολές τού Σύριζα βρίσκονται στό πάλαι ποτέ ΚΚΕ έσωτερικού. Τό «ήθικό πλεονέκτημα»
εἶναι απολυτως ανύπαρκτο, όπως
απέδειξαν διαφορες ἱστορίες πού
ξετυλίχθηκαν τό τελευταίο έτος.
Τωρα όμως έπετεύχθη κατι στό
ὁποίο ὁ Σύριζα πραγματι έχει πρωτια. 'Η αμνήστευσις κοινών έγκληματων, έστω καί έμμέσως, μέσω νόμου.Ό νόμος δέν έχει ακόμη θεσπισθεί, αλλα εἶναι βέβαιον ότι θα πε
ρασει στήν Βουλή, αν δέν διατυμπανισθεί ή παρανομία. Πρόκειται
για ένα έδαφιο στό Σχέδιο Νόμου
«Ρυθμίσεις για τήν έρευνα καί
αλλες διαταξεις» πού προετοιμαξεται πρός καταθεσιν από τό ύπουργείο Παιδείας. Σέ αὐτό, καί στό
αρθρο 25 ἑ9 έδαφ. βί προβλέπεται
ότι: «Τό σύνολο τών πράξεων καθώς καί οί δαπάνες πού έχουν διενεργηθείαπό τούς ΕΛΚΕ τώνΑΕζ
από τά εἰδικα νομικά πρόσωπα
(έταιρείεΩ για τήνἀξιοποίηση καί
διαχείριση τής Περιουσίας τών
ΑΕΙ ζ..) καθώς καί για τήν έν γένει
έπίτευξη τών σκοπών τους, μέχρι
τήν έκδοση τοῦ παρόντος, θεωρούνται νόμιμες». 'Η διαταξις εἶναι
απολυτως αντισυνταγματική καθως
αντιβαίνει εὐθέως πρός τό αρθρο 47
Μ τού Συνταγματος πού φέρει ότι:
«Ἀμνηστία για κοινα έγκλήματα
δέν παρέχεται ούτε μέ νόμο».
'Η ανευ έλέγχου καί έξετασεως
νομιμοποίησις τών πραξεων καί
τών δαπανών τών ΕΛΚΕ τών ΑΕΙ
καί τών λοιπών πανεπιστημιακών
έρευνητικών φορέων υποδηλώνει
έμμεσο αμνηστία για έγκλήματα
όπως τής απατης, τής απιστίας περί
τήν ὐπη ρεσία, πιθανώς καί κλοπής
ή ὐπεξαιρέσεως ή όποιουδήποτε
αλλου έγκλήματος, παραλλήλως δέ
καί ποικίλων πιθανών πειθαρχικών
παραπτώματων ή διοικητικών παρανόμων πραξεων ή παραλείψεων.
Αὐτό δέ συντελείται ένώ έκκρεμούν έναντι τού ΕΛΚΕ τού Πανεπιστη μίου Ἀθηνών, ίσως καί αλλων
ΑΕΙ, σοβαρώτατες κατηγορίες πού
έχουν προκύψει κατόπιν έλέγχου
από μέρους τού Γενικού°Επιθεωρητού Δημόσιας Διοίκησης για σειρα
παραπτώματων πού καλείται να διερευνήσει καί να διώξει τόσο τό
ῦΕλεγκτικό Συνέδριο όσο καί ή
Εἰσαγγελία Πρωτοδικών Ἀθη νών,
αλλα καί τό ίδιο τό ύπουργείο Παιδείας, τό ὁποῖο είναι αρμόδιο για τίς
πειθαρχικές διωξεις.
(Λεπτομερειες σελ. 5).
εΗ Ἀριστερα συντηρεί
τόν «μύθο» τής 17 Ν
Ἀνήκουστες θεσεις από κυβερνητικούς παράγοντες
ΟΣΟΙ έπισημαίνουν τίς ἑλληνικές
ρίζες τού εὐρωπαίκού πολιτισμού
γνωρίζουν ότι βασική αρχή του
εἶναι ὁ σεβασμός τής ανθρώπινης
ζωής, ή καταδίκη τής βίας καί πολύ
περισσότερο τής τυφλής βίας.
Αὐτού τού είδους τής βίας πού στήν
ἐποχή μας υἱοθετούν οἱ τρομοκρατες. Αὐτού τού είδους τής βίας πού
εἶναι καταδικαστέα ὅπου ύπαρχει
πολιτισμός. Πιστεύαμε ότι μόνον
έκεί όπου έπικρατεί σκοταδισμός,
όπως οἱ περιοχές τού Ι8Ι8, μπορεί
να όρθωνονται φωνές πού ὐπερασπίζονται καί έπικροτούν τήν τρομοκρατία. Καναμε λαθος. Τέτοιες
φωνές ακουγονται σήμερα καί στήν
γενέτειρα τού εὐρωπαίκού πολιτι
Τό γεγονός ότι τό Εθνικό Θέατρο ανέβασε παρασταση όπου χρησιμοποιούνται κείμενα τού καταδικασμένου τρομοκρατου Σαββα Ξηρού θα έπρεπε να σηκώσει θύελλα
στήν ἑλληνική κοινωνία Ἀποτελεί
ύβρη πρός τήν μνήμη τών θυματων
τής έγχωρίου τρομοκρατίας, αλλα
καί προσβολή πρός τήν 'Ελληνική
Δικαιοσύνη πού κατεδίκασε τούς
έγκληματίες πού τήν συγκροτούσαν.“Ομως, δυστυχώς, ή κοινωνία μας έδειξε καί σέ αὐτή τήν περίπτωση τίς στρεβλώσεις της. 'Η
σκηνοθέτις Πηγή Δημητρακοπούλου δηλώνει «ὐπερήφανη» για τήν
«αξιοπρεπή» της παρασταση. Ταυτοχρόνως κακίζει τούς έπικριτές
της ότι ὁ «πολιτισμός» δέν προσφέ
ρεται για «εύκολη αντιπολίτευση».
Μας δείχνει έτσι πόση σχέση έχει
ή ἰδία μέ τήν έννοια τού πολιτισμού... Ό ύπουργός Πολιτισμού,
Ἀριστείδης Μπαλτας, θεωρεί τίς
εύλογες αντιδρασεις «απειλές» καί
αποφεύγοντας τήν λέξη τρομοκρατες όμιλεί παραπλανητικα για «ένοπλες ὁμαδες», ένώ ὁ βουλευτής τού
ΣΥΡΙΖΑ Μακης Μπαλαούρας τόν
ξεπερνα. 'Υποστηρίζει ότι οἱ τρομοκρατες τής Ι7Ν εἶχαν «ἰδεώδες
ὐπέρ τού ανθρώπου» καί ότι έστρέφοντο κατα τών «κακών» πού
«έπρεπε να τιμωρηθούν».
Τα σχόλια περιττεύουν. Εἶναι ή
ἑλληνική κοινωνία πού πρέπει να
αναλογισθεί τίς εὐθύνες της.
«Κύριε Πρωθυπουργέ...»
Καί ξανά πρός τήν δόξα
Ζ. σμού. Στήν'Ελλαδα.
'Εκρηκτική αύξηση
ληειπρόθεσμων
ΣΤό 85,5 διο. έφθασαν
στό τέλος τού 2015 οἱ Ι Σ ~
ληε¦Πρόθεσμες αμιγώς Ἀξιότιμε κυριε πρωθυπουργέ, τικός είναι αυτός ή μαγος; Πως τα
πρός τό Δημόσιο, πού δ κατάφερνε να μας λέει ότι ναί μέν
αύξή 8η καν κατα 11 διο. Νέες @Με πάλι (Μίμη έπρεπε να μεταρρυθμιστούν οἱ συνσέ ένα έτος. ΣΕΛ.2 ωἔ“νη°ωΜΜΜ%Μ Μέ- ταξεις αλλά σποτ παρέμεναν οἱ ίδιες
_ , , χμ κ?ί Μό ΝΤαβόΞ ἔσω-ε ἡ Χάρη καί μετα τήν μεταρρύθμιση; Για να
Εθνικη προσπαθεια σας. Από τό ένα αινεεεε εισαι. 'στο- 
. , . μας αποδείξει δέτό αληθές, αρχισε να
για την Σένγκεν ρικός σταθμός τό φορολογικό σας,
ο κ. Μουζαλας παραδέχεται ότι είναι ύπαρκτό
τό ένδεχόμενο έξόδου.
Πρωτοβουλίες από Μητσοτακη, Γεννη ματα καί
Θεοδωρακη. ΣΕΛ. 4
Ἡ Μ|Τ έξοπλίζεται
καί με αεροπλανο
Ἀεροπλανο ήλεκτρονικῆς κατασκοπίας προτίθεται να αποκτήσει ἡ
ύπηρεσία πλη ροφοριῶν
τῆς Τουρκίας Μ|Τ. ΣΕΛ. δ
Ἀλλαττιόπολύθα δοξαστείτεγιατήν
μαχη πού δώσατε έπί ένα μήνα ιοί
έξασφαλίσατε τήν βιωσιμότητα τού
Ἀσφαλιστικού ιοί τού Πτωχοποιητικού μαζί! Βέβαια δέν Μίσατε ιοί
τήν βιωσιμότητα τών συνταξιούχων,
όλα ας μήν είμαστε πλεονέςτες καί ός
μήν τα θέλουμε όλα δικα μας, ·Επιτύχατε τα δύο στα τρία όταν αντίπαλοί
σας ήταν ὁ Ξερετε ὁ Ἀρταἑέρξης, ὁ
Κύρος, ό Μαρδόνιος, ή Σκύλα, ή χάρυβδη, καί ό Μινώταυρος μαζί!
Για να είμαστε δίκαιοι πρέττει να
Μρίσοννε ότι μέρος τῆς δόξας
ανήκει καί στόν αρμόδιο έπί τού
Ἀσφαλιστικού ύπουργό σας. Πολι
γραφει στόν πίνακα αριθμούς καί να
έκτελεί (μαζί μέ τούς συνταξιούχους)
πολύπλοκες μαθη ματικές πραξεις,
Τόν παρακολουθούσαμε έμείς χωρίς
να καταλαβαίνουμε τίς μαθηματικές
ακροβασίες του, έπειδή τό έπίπεδο
τών γνώσεών μας στήνΆλγεβρα καί
τήν Τριγωνομετρία είναι πολύ μακρυα από τό κατρουγκαλιο. Στό τέλος τών πραξεων έβγαζε τό συμπέρασμα ότι οἱ συνταξεις δέν είχαν χασει ούτε πενήνταρακι. Στό χαρτί, όχι
στήν τσέιτη.
Ἡ αλήθεια είναι ότι έχετε τό χαρισμα, κύριε πρωθυττουργέ, να έιτιλέΜε σωρούς μέ ξεχωριστά πιο
σόντα, Να αναφέρω ακόμη έναν από
Με βασικούς σος Μιας. ·Εννοῶ
τόν Χαρωπό Τρύφωνα, πού έχει έιτανειλημμένα τροφοδοτήσει τίς έιτιστολές πού σας ΜΜἔΕχω θαύμασα
τήν ΜΜΜ τῆς Μ τον καί
κυρίως τήν συνέπεια τών δηλώσεών
του, Στήν αρχή μας είπε ότι θα πληρωνουμε' τα παντα μόνο μέ Μ καί
ότι δέν θα χρειαζεται πια να μαζεύουμε αποδείξεις για τό αφορολόγητο,
έπειδή θα έχει όλα τα στοιχεία καί θα
ένημερώνει τήν 'Εφορία ή Τραπεζα.
Τέλειωσε όμως ό Γεναρης καί ακόμη
δέν έχουν φθασει τα μηχανακια στόν
Μένω, στο χασω καί στό Ψαραδικο. Τότε μας είπε ό Χαρωπός να
κρατδφε τίς αποδείξεις μέχρι να δεί τί
λύση θα δοθεί στό ζήτημα. Τόσο πολύ νοιαζεται για τόν καθε πολίτη πού στό κατω-κατω δέν είναι καί
ύποχρέωσή του- ώστε σού λέει ό
ανθρωπος «δέν σ° αφήνω να κανεις κανέναλαθος,σέσκέτιτομαικαίθασού
δώσω όδηγίες για να μήν παθεις κακό». Τέτοιο μεγαλείο Ψυχής!
Ἐκεί πού χρειαζεται όμως, είναι
καί ωρα ὁ ΧΜός. Ό Νόμος
πρέπει να είναι σεβαστός. Καί μας
προειδοποιεί ότι πρέπει να κρατδφε
τι ενοεις γιά Με χρόνια (μέχρι
να ὡριμόσουν), έπειδή μπορεί να κανει Μο ή ,Εφορία γιανα διαπιστώσει αν σωστα δικαιολογήσωε τό
αφορολόγητο.'Ελεγχο σέ όλους μας.
Ἑξαιρέσεις δέν γίνονται, Πανε αύτα
τα? δεν ἐπί Μαλού ΜΜτος. Δέν είμαστε ξέφραγο Μέλι για
να μήν κρατούν τίς αποδείξεις έπί μία
πενταετία ή θεία Ἀντιγόνη, ή θεία
Καλλιόπη καί ή γιαγια-Μαρία πού
ζούν όλα μέ τήν ΜΜΜ Μάη
“Ετσι θα γίνουμε σωστό κράτα, κύριε
πρωθυττουργέ. °Επί τών ήμερών σας,
Τό γραφω καί δακρύζω από συγκίνηση Μετά τιμής,
ΑΛΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
παρουσιαζει ένα
μνη μειῶδες έργο
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ 'ΙΌΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ι .ιιιιι·
σ Κλήσεις γιά πάράνομη στάθμευση ύφους 1,3
έκάτομμυρίων δολλάρίων
καί συναφή πρόστιμα
ύψους άλλων 70.000
«έκοψε» ή άστυνομίά τής
περιφερείάς τής Ούάστγκτων (πέσαμε ΒΟ)
κατά τις Ματ τῆς χιονοθύελλάς. Τίς ίδιες ήμέρες
οί γεράνοί τής Τροχαίας
πήραν 700 όχήμάτά Τό
θέμα έχει σηκώσει τεράστιες αντιδράσεις δεδομένου ότι τά όχήμάτά πού
είτε απομακρύνθηκαν είτε
χρεώθηκάν μέ κλήση
εᾶάν κολλήσει στό χιόνι
καί οί όδηγοί τους εᾶάν
υποχρεωθεί νά τά έγκατάλείφουν. Όμως τό μοναδικό σχόλιο τής δημάρχου Μάριελ Μπάουζερ
ή τον: «Μήν πάρκάρετε
πάράνομά»!
· Μετά τόν «Ά γώνά»
τού Ἀδόλφου Χίτλερ,
έπάνεκδίδετάι καί τό βιβλίο τού Μπενίτο Μουσσολίνι κΤό πολεμικό μου
ημερολόγιο», τό ὁποῖο
έπίσης άπό φέτος είναι
έλεύθερο πνευματικό δικαιωμάτων Πρόκειται γιά
τίς αναμνήσεις τού Μουσσολίνι άπό τόν Αί Παγκόσμιο Πόλεμο καί ίδιάίτερά
τίς έπιχειρήσεις κατά τής
Α ύστρο-Ούγγάρίάς στό
μέτωπο τής βορείου )|τάλίάς κατά τήν περίοδο
1915-19] 7. Ἡ τελευταία
έκδοσις τού βιβλίοα πού
ούδόλως έχει νά κάνει μέ
τίς πολιτικές θέσεις καί τό
καθεστώς πού έγκάθίδρυσε ὁ Μουσσολίνι, χρονολογείτάι στό 1930.
'ιγ¦'Δ|ι
·Ἐ χουμε δεί γέφυρες κάθε είδους: Μοντέρνες πάραδοσιάκές, κρεμάστές,
ξύλινες πέτρινες ατσάλινες. Τώρα είδαμε καί κυκλική. Κατάσκευάσθηκε
στήν Ούρουγουάη άπό
τόν άρχιτέκτονά Ραφαέλ
Βινιόλι, ώστε οί ὁδηγοί
νά κόβουν ταχύτητά καί
νά χάζεύουν μέ άσφάλειά
τό τοπίο. Παράλληλα
ύπάρχει καί πεζογέφυρά
γιά νά κάνουν τό ίδιο καί
οί πεζοί.
ο Στό χωριό Όστάιο τής
ί|τάλίάς στά βουνά τού
Πεδεμοντίοιη οί μόλις 41
μόνιμοι κάτοικοι, εᾶάν νά
ακούσουν πάιδικό γέλιο
καί κλάμα 28 όλόκληρά
χρόνια! Τό χωριό έχει
έρημώσει, διότι όλοι φεύγουν πρός τίς πόλεις γιά
νά βρούν ἐργασία. Αύτό
θά έκαναν καί οί γονείς
τού μικρού Πάμπλο πού
γεννήθηκε τώρα έκεΕ
άλλά ό δήμος τούς έδωσε
τήν διάχείριση ένός κατάφυγίου. ”Ετσι ό μικρός
Πάμπλο έγινε ή μάστκώτ
τού χωριού.. . Μακάρι καί
σέ άλλά μέρη τού κόσμοιη
καί κυρίως στήν πάτρίδά
μας πού αντιμετωπίζει
πρόβλημά έρημώσεως
τών χωριών της οί Ἀρχές
νά ἐλάμβάνάν άνάλογά
μετρα
ο Μία Κορεάτισσά σχεδιάστρια ή .Ιἰαειι Ρώτα,
είναι ή δημιουργός ένός
μάρκάδόρου πού ἀντιγράφει μέ έναν έπιλογέά
χρώματος τού βιωσεΙ10ρ όποιοδήποτε
χρώμα άπό τό περιβάλλον καί έτσι μπορούμε νά
ζωγράφίσουμε ένα μήλο
ή ένα ροδάκινο μέ τό ίδιο
ακριβώς χρώμα πού έχει
στήν φύση!
Ίστορικά ντοκουμέντα
<ΣΗ ζωή τού ἰδρυτού τής“Εστίας»
τού Ἐλευθερἰομ Ε Σκιαδά (σελ. 7)