Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
]|77Ι Ι09 002172
ΜΙΜΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α'Λ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30. Ο] . 20% ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 765
(Με Με π: ΠωΣωΡεΣ›
του ΣαΒΒατοκύρΜκου
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ
Δ Ο έξ
Τεῆειὡνουν
το ψέματα
για ΑῇοφοὐΖο
ΣΕΛ. '04'
ΜΙΚ!"
υποχώρηση των
ΜΜΜ" Η: η
ΕκΒΙΟζε·|
ειοογγεῆει5
η μοφΙο των
φοροφωγοὁων
ΣΜΜεΜύτ σε Η"
κι" Κοπτική ΜΜΜ
Η" να ΜΜΜων
πιο' που ΜΜΜ·
για να ΕεπεΜσωύν
ο· πι·"πΜνήϋετ
Ποιουε 60005 φοτο ώστε νο
οτομοτΓιοουν οι οντι6ρΟοε|5 γιο το
οσφοῆ·οτ|κΟ, οι σοφυκτικὲ5 Πιὲοε·5
δονειοτὡν - ΔΝΤ, οι κ·νΠτ0Πο·ὴοε|5
των ογροτὡν κο' ο· οτιε|ῆε5 Με ΕΕ
ῖΑ... Κ
ΜΜΜ για
το ΜοτΜόν
επ·ϋ·ῳκε·
ο ΜΜΜ: ¦
ΜΜΜ ΝΑΣ
γ·ο το μετονοοτευτ·κΟ ΠρΟΒῆημο Δ 1243
ΚΟΥΠΟΝ| ΚΔ' ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛ|ΔΛ 9
. | ΜΜΜ ΜΜΜ; ἴ
Πέταλο¦
Αρἑνε5¦
Μεόἱα¦
Ό¦τ· Νεκ
' Ζ ' 4·Β, 2022, 46·47
Απε·ῆοὐν με
στραγγσῆ·σμὁ
την ΜΜΜ
¦ Η ευρωΠοϊκῇ Δεε·ο βεν θεῆε|
του; μετονῳοτε5 για· φοβοτο·
7 οτ' θο χοοε· τ·5 εκῆογε5
κ 'δ έ ο· ΑτΡοτετ ΜΑΜ" ΛΥΣΗ ΕΔΩ ΚΜ τΩΡΑ Η
Αντσῆῆρ·ο
τε" $ΩΜω
στο δρόμο Με
Α^^^2Ε| ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
7 η ο 0Μντ
“ · ψαχνε!
Δ το··· 
τΠ$ 1ωη5
Απαραίτητα τσακ-ση
να ὁν8ρεε · γυναίκα
μ- Στα
~<αω@ῇΠΙ! 4'
“ ΪΪ?Π'ζ(!Π ΠΙ Ι Γ 7 <
Ξ Ώ] Η [Γή Ϊ Π
4η! ΐ:ἐι7ω(τ
Μ τ'ΜΙ