Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Πόσο αυξάνεται η φορολογία των αγροτών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΝΑ Β|ΒΛ|Ο
ΤΗΣ ΟΡΥΛ|Κ|·|Σ ΣΕ|ΡΑΣ
· . _ ο ΗΔ|ΑχΡοΝ|κΗ
` ΚΩΜΩΔ|ΑΤ0Υ
ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΧΑΡΑΤΣ|Α ΠΟΥ... Δ|ΑΨΕΥΔΟΥΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕ|Ο οικοΝοΜικοΝ
Πόσο αυξάνεται
η φορογία των αγροτών
τα τΕκΜι-ιΡια / Χ οι ηαηΔΕΣ ηογ κι>γΒΕι
ΔιΑΒιΩΣΗΣ | / αΝαΛγτικα Χ Η 'ΜΜΜ Ν0Μ09ΕΣ|^- ΠΟ^^ΑΠ^ΑΣ|ΑΖθγΝ
και η ηροκαταβολη / ΠΑΡΑΔΕ|ΓΜΑΤΑ γ ακομη και για Μονς Λ
φόρου 75% τ Για ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ἰα όηλώσοιἱν ζημιές.
εκτινασσομν στα κο α μ η οτε ου
όψη τις εηιβαρόνσεις γ ἔ·¦Υ^ γ Βρόρἔμς το ἔ0Τἐ  
630.000 γεωργών - Ε¦ΣΟΔΗΜ^Τ^ και το 2018 φέρνει Ε Λ Λ Λ Δ Λ
κτηνοτρόφων ΤΟγ 20] το τρίτο Μνημόνιο
` κ “Ν
Σαββατο 50 |ανομαρίομ 2016 - Αριθμός φόλλομ 1806
Τιμη "50 € 43 € η έκδοση με τις ηροο<ρορές1 - ννννιαι.ο-τνμο:.τοΜ
¦. η .οι
 ί ΕΓΞ
Η ηαιΔικα
τη;" η,
τ Μι" Η
ε τ ”νηηΏ! Μ!" .
›ΣΕΛ. 24-25 8. '|8¦ 23
 Δ|ΟΡ|ΣΔΝ ΝΒ Δ|ΕΥΟΥΝΤΕΣ ΕκΠΔιΔτγτΗτ
>==^- τε χΩι>ιΣ να ΑΝΛκ0|ΝΩΣ0ΥΝ τα ΒΛ0Μ0Λ0Γ|ΕΣ ΛΞ|0Λ0ΓΗΣΗΣ!
ίΞ),ἶἐἶ.:ἶ;Πῖ]:ΖΗΗ] Για «ΕιΣοΔο» 25ο.οοο ηι=οΣΦνΓοΝ
έτι-ιη τα. και αηΕιαΕΣ αηο ι-ιηα Για ΕηαΝαΦοι=α οιΖα›:
ΟΠ ΤΡ@Ϊ[ἔΞΜ @Η ΕΡΞῖ© Εῖ]ἶ£Π,
 ' 'γ ΣΕ η έτι-ιΝοναἶκι-ιΝικο
από τον ιό Ζίκα, Ἡ Η Σ  ΜΑκΡΑΣ
Τρόμος στην
Αμερική
ηοσ «χτσηόει»
τα έμβρυα
ΔΒΔ.. ΖΩ
για το ηροσφσγικό¦ Τ ΔιαηΡαΓΜατΕγΣι-ιΣ
ΞῖΞιἶΕΖ@ῖΡΞΞ | Πόσο κόστισε
σε οικονομία και ηοῆίτες
ΕΟΝ|ΚΟ κατΕΒαΣαΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΞαΡογ ΜΕΤΑ ΤΗΝ κατακΡαγτΗ τη ° "Μ" χ""°ς "Η”
· ῖΞ.=Ἡ Ξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα