Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αναζητώντας αντίμετρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτετηΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Μ ΡΟΝΕΚ
δεςυι·ίιγ δειΎίς25 Ρον" Ηε||οε Λ.Ε.
Τε|.: +30 210 6728890
εφε": ίηίο@ροΠετ-ηε||85.ει·
Μ.Μα-ηείίαεσ
ΠέμΠτη 28 Ιανουαρίου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:91ο · Αριθμός φύλλου: 25.983
κυριακος Μητσοτάκης
αρχηγός αξιωματικής αντιΠολίτευσης
το Ε£0Ρ|Ν
ΔΕΝ «ΒΑΕ|'|Ε|»
Τ|·|Ν ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Αρρ|ο
σημερα στη Ν
Σειρά συμφωνιών
φέρνουν Πιο κοντά
Ελλάδα και Ισραήλ
Με την υΠογραφή κοινής δήλωσης και μιας
σειράς συμφωνιών ολοκληρώθηκε Χθες αργά
το αΠόγευμα το 2ο ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ.
Την κοινή δήλωση, όΠως και τη συμφωνία
συνεργασίας των δύο Χωρών για την Καινοτομία στον 21ο αιώνα, υΠέγραψαν οι ΠρωθυΠου ργοί Αλέξης ΤσίΠρας και ΜΠέντζαμιν
Νετανιάχου. >30
ΒΑΤ: Διεθνης κόμβος η Ελλαδα
με εΠενδί]σεις 100 εκατ. ευρώ
Την Ελλαδα εΠέλεξε η Μίκα ΑηιεΠταη Τοοατςο για
τη δημιουργία στρατηγικού διεθνούς κέντρου του
Ομίλου. Μετα και την ολοκληρωση των συζητήσεων
με τους εμΠλεκόμενους στο συγκεκριμένο ρτο]εςτ, η
δημιουργία του κέντρου αυτοί] αναμένεται να ξεκινησει τον Ναρτιο 201 6, στον Πειραια. Στην Πλήρη αναΝέα του θα έχει δυνατότητα καλυίμΠς 10 χωρών,
κυριως αΠό τιιν Περιοχη της Μεσογείου. Η συγκεκριμαιη εΠένδυση του διεθνούς διαμετακομιστικού καιτρου εντασσεται σε ένα ευρυτερο αναΠτυξιακό Πρόγραμμα της εταιρείας στην ελληνικη αγορα για τα
εΠόμενα τρία χρόνια, ύψους 100 εκατ. ευρώ. >ί 7
ΣτΕ: Αλλαγές κριτηρίων
για τις δασικές έκτασέις
Σημαντικές Παρεμβασεις έκανε το Συμβούλιο της
ΕΠικρατείας στα κριτηρια χαρακτηρισμοί] μιας έκτασης ως δασους η δασικής, καθώς και ουσιαστικές
τροΠοΠοιησεις κι αναδιατυΠώσεις όσον αφορα ζητηματα της δασικής νομοθεσίας, κατόΠιν εΠεξεργασίας
σχετικοί] σχεδίου Προεδρικού Διαταγματος. >ί ί
ΑΠόφαση εΠαναΠροκηρυξης
διαγωνισμοί] για ΤΡΑ|Ν0ΣΕ
Την αμεση εΠαναΠροκηρυξη του διαγωνισμοί] για την
αΠοκρατικοΠοίηση της ΤΡΑ|ΝΟΣΕ, με στόχο έως τις
26 ΑΠριλίου να έχουν κατατεθεί δεσμευτικές Προσφορές, ανακοίνωσε το ΤΑ|ΠΕΔ, Προκειμένου να δωσει τΠ δυνατότητα και σε αλλους ενδιαφερόμενους
εΠενδυτές να συμμετασχουν στη διαδικασία. >9
[κυβέρνηση] Θα εΠιδιώξει μέρος του Πλεονάσματος του 201 5 να καλύψει κενά του 2016
Αναζητώντας αντίμετ ρα
Παραοκηνιακά σενάρια στην Κομισιόν για τη διευθέτηση του Χρέους
Στα 88,7' 3 δισ. εκτιναχθηκαν τα φέσια Προς τις εφορίες
Στη μαύ ρη τρύΠα των δημοσιονομικών κενών του
201 6 Πέφτει το Πλεόνασμα Που εΠιτεύχθηκε στον
ΠρουΠολογισμό του 2015. ΟΠως ανέφερε ο ΠρωθυΠουργός Αλέξης ΤσίΠρας στη Βουλή, το 201 5
θα κλείσει με Πρωτογενές Πλεόνασμα 0,4% του
ΑΕΠ, αντί ελλείμματος 0,Ζ5% Που είναι ο μνημονίακός στόχος. Αυτή η διαφορα του 0,65% ισοδυναμεί με Περισσότερο αΠό 1,1 δισ. ευρώ, Που ενισχύει τη διαΠραγματευτική θέση της κυβέρνησης
αΠέναντι στους δανειστές. Ωστόσο, Πληροφορίες αναφέρουν ότι με το Πλεόνασμα της Περσινής χρονιάς
θα καλυφθούν κενά ΠερίΠου 1,2 δισ. ευρώ, Που
εντοΠίζουν οι δανειστές για το 2016 αΠό τη μη
εφαρμογη ορισμένων μέτρων. ΕΠίσης, σύμφωνα
με το μνημόνιο, τουλάχιστον το 30% του Πλεονάσματος θα μεταφερθεί στον χωριστό λογαριασμό
Που Προορίζεται για τη μείωση του Χρέους, ενώ
ένα αλλο 30% θα χρησιμοΠοιηθεί για την Πληρωμή ληξιΠρόθεσμων. Στο μεταξύ, σενάρια για τη διευθέτηση του ελληνικού Χρέους, είτε σε συνάρτηση με το Προσφυγικό είτε αυτόνομα, εκΠονούνται
στα Παρασκήνια της Κομισιόν, Παρά τις διαψεύσεις στις οΠοίες Προβαίνουν ανώτατα στελέχη της
Ευ ρωΠαίκής Ενωσης. >3
ι6.000 «Νέο» ληξιΠρόθεσμ0 Χρέος
(σωρευτικη μηνιαία μεταβολή, σε εκατ. ωρα)
ί3.480 13768
12000
8.000
4.000
|αν. Φεβ. Μαρ. ΑΠρ. Μαι. |οί]ν. |οί]λ. Αυγ.
ΖΟί 5
Οκτ. Νοέ.
Δεκ.  Συνολο
' εσυ
Εφιαλτικές διαστασεις λαμβανουν Πλέον τα ληΞιΠρόθεσμα χρέη Προς το Δημόσιο, καθως τα συνολικα
«φέσια» Προς τις εφορίες ανέρχονται σε 88,71 3 δισ. ευρώ. Το Ποταμι των χρεών φοί]σκωσε ακόμη Περισσότερο τον Δεκέμβριο, οΠότε οι φορολογούμενοι αφησαν αΠλι]ρωτους φόρους και Πρόστιμα ύψους 1,647 δισ.
ευρώ, με αΠοτέλεσμα το 201 5 οι συνολικές οφειλές να ανέλθουν σε '| 3,480 δισ. ευρώ. >6
Τι έδειξε έρευνα της Εθνικής ΤράΠεζας για τις εΠιΠτώσεις των κεφαλαιακών Περιο ρισμών
Τα ςαΡίτα1 ςοηττοΙε αΠειλούν τις μμε
Στο 23% έφτασε η Πτώση Πωλήσεων κατά το τρίτο τρίμηνο του 201 5
[ασφαλιστικό]
Διορθωτικές
κι] βε ρνητικές
Παρεμβάσεις
Νέες διορθωτικές Παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό
και φορολογικό καθεστώς ελεύθερων εΠαγγελματιών και αγροτών ετοιμάζουν τα υΠουργεία Εργασίας και Οικονομικών υΠό το βάρος των κινητοΠοιήσεων των θιγόμενων εΠαγγελματικών ομάδων.
Οι βελτιώσεις Που αναζητά η κυβέρνηση αφορούν
Πρωτίστως τους νέους ασφαλισμένους, τους εργαζόμενους με «μΠλοκάκι», αλλά και όσους έχουν μικρά και μεσαία εισοδήματα, με στόχο να Πε ριορίσει
τις συνεχώς κλιμακούμενες αντιδράσεις. >4-5
ΑΠειλι] αΠοΠομΠιὶς αΠό τη ζώνη Σένγκεν
«Κίτρινη καρτα» για ενδεχόμενο αΠοΠομΠιίς της χώρας μας αΠό τη ζώνη Σένγκεν, εφόσον εντός 3 μηνών δεν ανταΠοκριθεί στις υΠοχρεώσεις της, έβγαλε
χθες η Κομισιόν στο Πλαίσιο των Πιέσεων Προς την Ελλαδα στο ζητημα διαχείρισης της Προσφυγικιίς κρίσης. Την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στο
Προσφυγικό εξέφρασαν όλα τα κόμματα της αντιΠολίτευσης. >2 7, 29
Προς άρση
αΠοκλεισμού
του Πειης1ηεε
αΠό το ΕΣΠΑ
Τα δίκτυα Παης1ηεε, έΠειτα αΠό
αρκετά χρόνια αΠοκλεισμού αΠό
τις κοινοτικές Πηγές χρηματοδότησης, Παίρνουν σύμφωνα
με Πληροφορίες της «Ν»- το «η ράσινο φως» για τα Προγράμματα
του ΕΣΠΑ Εάν εΠιβεβαιωθούν οι
Πληροφορίες, θα Πρόκειται για
εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη
στην αγορά δικαιόχρησης. >1 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα