Πρωτοσέλιδο Έθνος: Έκπτωση έως 40% στις εισφορές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
καστ η ,χ στ
.- μια ωχ να, Γιατι)
ι μΙυ
48! μαι' |ιμ“ζ_ί“ὲ;#; Δ
' Κέρδη από
τα ντέρμπι
~Τή8 |σιτανία8
τιεΜτιτι-ι Ε _|
28 ιΑΝσνΑΡισν 20% ξ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '028' Ἡ
Ϊ.30€ ι
 ι τα. “είε ... ...-, ,,_ τ
ΜΜΜ ·.“.·.ιτ-ι¦: ι: τι;ο.  4/ ))|9·24
||||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'|||||||||||||||||||Ι||||||||||||'Η'Η||||||||||'|||||||||||||||||||'|||||||Ι|||||||||||||||||||||||||Ι||||'Ι'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι||'|'Ι'|||||||||||||||Ι||Ι|||||||||||'||||||||||Ι||'|||||'|||||||
ΖΗῖΕ| ΜΕ|ΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ '|5Ψσ 396
τεν τε( · γ τεστ·
4 το) 
ΠΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠ|ΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ἔΞΒ'ἔἔἔἑΞ$ΐἔ3Ἡ° έω5 40% στι5 εισφορέ5
από τή Σένγκεν
Βελτιωμένη Πρόταση τησ κυβέρνΠσΠ8 ΠροβλέΠει Φορο.
ἔλἔἔἑσΞ=2%οΠἩἔί8; ἐ·Ξβό90$ ΤΠ8 κλιμακωτό Περιορισμό των ασφαλιστικών ετιιβαρυν- ΜΝΗΜΗΣ
ρ  . σεων για μία τριετία, αναλογα με το εισόδΠμα 3 μέτρα για
να ανοίξουν
ΛΙΜΑΚΩΤΕΣ εκπτώσει8 από 10% έω8 40% Με ασφαλιστικέ8 εισφορέ8, ,
αναλογα με το υψοε του έισοδήματοε, Προβλέτιει τι νέα βελτιωμένα Πρό- Ο'. αγροτε5
τασή τησ κυβέρνΠσΠ8 για όλου8 του8 ετιιστήμονεε. Ο Περιορισμόε των ετιι- Το μ Πλό κο
βαρυνσεων θα ισχύσει για τρία χρόνια, από το 2017 μέχρι και το 2019, ενώ Ἡ"
από το 2020 το ασφαλιστρο θα ειτιβαλλεται Πλέον ολόκλήρο. ΠΜ. 27 “
Μ ο-.
Αναβαθμίζεται σε
στρατηγική συμμαχία ή
συνεργασία Ελλάδα5-|σραήλ
Αλ. Τσίτιραε και Μή. Νετανιόχου έδωσαν έμφαση στην
αναβαθμιση Με συνεργασία των δυο χωρών. Η?
Μειώνουν τισ Προμήθεια.
οι τρόπεζεε για το
«Πλαστικό χρήμα»
Σε μειώσειε οτε ήρομήθειεε για το «πλαστικό χρήμα»
ήροχωρσὐνσιτρόήεζε5.Μ-5 Χέα ένα   
ΕικοΝεΣ θΛ|ΨΗΣ ΣΤΗΝ κΑΡΔιΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΟ!