Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Νέο "τσεκούρι" στις συντάξεις των ελεύθερων επαγγελματιώνRecognized text:
ΜΕΛΩ- '_ _ Η γ ωπΜ
Σ έ ' ι· ¦:Ἡ”ἶ'^”"ἩἶΙ“":ἶ”“ἩἶΠ Ι
  γ ΕΚΠΤΩΣΗ 450€ 
* Κ ' κ
ἶ > . Μ ' · ., ω . ¦ νιτιτηοκιΝιιτιιτ
5· ι' 1 ὶ-› σ· · ° · ΙΜ 5#¦!4“› . Μ
ἶ · ο 7 Δ Μ 1; ΜΜταιΑΝσνΜν από Ξ κογΠοΝ|
' τι ιι ιιι ›ιτι Μαη· τα Μαριόν πιο Ξ. Με το ΗΜΕΡΗ:ιο κονηοΝι ο Ξ Δ
@ξ ' τ ο ο Ϊ τα η. . - κ . > τ50ι=ει_οοιΑΝΝιε ] ο
“τωοκΜΜοΜο:ΜΜ :;.“ι9τΨ9ΨΜΨοΜῳ 
Όταν ο λαό3 φοβάται την
κυβέρνηση, υπόρκα τυραννία. |
Όταν τι κυβέρνηση φοβάται τ
σνλα πόρτα ελευθερία! ' | | |
ι 6, ' ε Ο· ο Ο Αμ ΜΜΜ): 47
'Ι' ΤΜ , Πέρυσι 28 Ιανουαρίου 2016
ωΜώ?ἔη του) του: 1 ο
«Βόμβα» αηό το ΔΝ'Τ¦ ησυ 2ητόει μειώσει8 ι5% σε όΗεε τισ κύριε5 Άρθρο του Γιώργου παγκο
έ < Αντιμέτωηοι με την
- · Ι ανθεῆΗηνικη <<Κατρίνα>>
 ῖΣαλ.Ω
((  ~. ΕικοινΕΣ
-  Ἡ .: Ε =| ΜΑ
Τ" ΜΗΤΕΡΑ" Ε"ΑΤΤΕΑΜΑΤ|Μ
γ ' Αυξηση έω8 7 έτη στα όρια ηῆικίαε 2 «Μαχαίρι» στο πρόωρο
_-_ Ρ ¦ ι .
Ι; · “ ·τ <<ΦωΠΠ Κο! ΙσεΧουρι›- για ΙΟΠΞ συνταξιουΧου9
· ζητεἰτο ΔΝΤ. απορρίπτοντας το σχέδιο Κα
” τρουγκαλαυ για το Ασφαλιστικό. καθὡ9 επιμέ
. νει σε κάθετη μείωση όλων των συντόξεων κα
' _ " το Ι5%, ενώ διαφωνει με τηνιτυβέρνηση στην
` τ _- αυξηση των εργοδοτικὡν εισφορών. Και όλα
Ο αυτό. τη στιγμη που ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους
. ασφαλισμένουε` του ότι εκτινόσσονται τα όρια
' ηλιιτἱσ9 συνταξιοδότηση9 έω9 επτό Χρόνια,
Ι' μ. ενώ ουσιαστικό καταργεί τισ ηρόωρε9 συντα
- ~' ξει9.”Εται, η κυβέρνηση βρίσκεται σε ακόμα
δυσκολότερη θέση, αφού ουτε έξω γινεται
αποδεκτή η πρότασή τικ. στη 5
 μια τ
Μ πατατα να
ΤΕΛΕΣ'ΓΡΑΦΟ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ κοΜιΣιοΝ
 Το αντιαεροσμοτα ααα "99 των ΜΑΜ Το ΦΜΑ ΟΤΤΟ ΤΠ ΣενΤκεν Τι να ηροσέξετε στιε νἑε8
- «ΗΑθπνα ὰ" παραμιλησεισημανα- Επιτρόπωντηο Κομισιόν. Βόλντιο Ντομ- ¦ ¦
φοροῆογικε5 6ηῆωσει8
τη ο Η Ζ ο η  Η ῇῇ κό τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων πρόβσκια. σηματοδοτῶντα9 την αναστροῖ Σελ.: 5
τησ ΕυρωπαῖκίιοἘνωσιιΜ, δόλωαε ρητό φα μέτρηση για την έξοδο στο Ελλό8αέ
Τ Ο Ι
Μια γυναικα
οι:δ; Χι;;Ζἶ;;9 του κολεγίου των από ω Σένγκεν. . Σέλι 4
<<6ηῆη τήρισ>>
για το ν Τραμη
ΣΤΗΝ ΜΑ» ΠΑ ΞΗΡΟ
Γ' 7 _ τ
Δ ρ η
Τον Μαγιό του στο πρόσωπο μια Μέγκιν Κέλι
βρηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. ο οποία αρνείται να δῶο·:ι το «παρών» στο τελευταίο ντιμπέιτ των Ρεπουμπλικανών, αφού δεν θέλει ούτε να τη δει...Όπωο
όόλωαέ ο πρωτοπόρω στην κούρσα γιατο δακτυλίδι του κόμματοα αν όψη των επαρχόμ£νων Μόρικων εκλογών απο ΗΠΑ. θα μποϊκοτόρει την τηλέμαιόα υηοψιοομένοο, Τσοκ. ότι η ιδιαιτερα έυφυη=
τηλεπαμουοιόστριο του Ροκ Νανα μπορεί να τον
απορια· με με καυστικ8 έρωτόοέι9 τη9. Άλλωστε
έκουν προηγουμενα. αφού στο παρελθόν η πανέμορφη δημοσιογρόφοα @τι αποκαλέσει τον Αμερικανό δισεκατομμυριοῦκο «σεξιστη» και αυτό τότε
πανω το... φυσόο καιω κρυώνει.
 την “4 'τι. ' ι,ιἶι
ΗΜ; 3
«ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» ΣΕ ΑΤΡ|Ν|Ο - ΜΕΣΟΛ0ΤΤ|
20.000 οια6ιιῆωτέ5 για τα νοσοκομεία
τον δεν εχουν αντε... γινει
“_ .. Χ
ΜΑΜ τ:
ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟ|Ν| Μ
«κρυφτό» με κοΪρΟύΥκαῇο «Το Εθνικό
ηαίΖουν οι όανειστέ5 θέατρο δεν
Στο... περίμενε έκουν οι «θωρώ» την ελληνικό κυ- 
βέρντιαη. Οι απικεφαλόα των ελεγκτών του κουαρτέ- μ ρ
του μετέθεααν για την£ηόμεντι εβδομόδα (και βλέ- |
πουμε) την όφιξό τουα στην Αθόνα. Οι εκκληοει9 του 
πρωθυπουργού αλλό και των υπουργών Ευ. Τσακα- | »
Μιτου και Γ . Κατροίιγκαλου να ολοκληρωθεί οίιντο- 
μα η αξιολόγηση του ελληνικού προγρόμματοτ Φαίνεται όιι δεν αγγιζουν Βερολίνο και ΔΝΤ'. Ξ Σολτ: 4
ΠΑΡΑΤΑ...
ο οκ.ΒοντΣΑΣΣτηΝὡ κΑΒΤΑΔΑκιΑ
- ι ι «Ε ωτειι ένα»
 "ΕΜ "ΟΝ μότο μνιΕμόνιο
' χορούμενοε ααα Αῆέξιι8 μ στο 84 θα γινω κυρ'°κ°5 
. και ιιαῆι μιιαμιια5>› Μουρ
' “ ΠΟΥΤ|Ν
έω::Ξ;Β::Ή%%ω% Περ¦Ζῇτ"τ05 εκθεΣι+τοκ την: ετε: ΑκγηοΣΕιΣ εηεΝΔνΣεομ,ΑηοΛγΣειΣ και «ΛονκΞτΑ»
οκοατα:ωΜω;:@ΜΜἩ: γαμηρόε Τα σαρκα' σσηιισ|ε εφεραν τον... θανατο του εμ ησρα κου
οικογένειά; του, σώσω 27Φεβρουαρίου θα παντρευτεί Ι Οι μικρομασαἰοι πλήρωσαν τη ζημιό αναφορικό με την έπιβολό κεφαλαιακὡν μαυκότητα μετραει τη πληγ8 στα. ωστόσο
με ηολιακό γόμα στο δημαρπΤο Αθανῶντην αγαπημένη ο τωνωριω| εοιισο|8. σόμΦωνα με το συμ- ελέγχων στο σύνολο των · ν. οι β Ϊ _ · έ καιοι εξαγω
του.ΑλΤκη Κατσαβοό. ῦΣέλ.: Η
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ Η <<Α>> ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ εκκΛι-ιΣιΑ κΑι ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΑ
Άναψε φωτι έα η γι σρτή των 'Τρ ιών |εραρχὡν
ΕγκόκΠιοετου υπουργείου Παι58Ταε καρακτηρί:έι «προαιρετικἑε» σε σχοῆικέ8 έκ6ηῆωσΣΞι:4
Σόλα Ο πέρασμα ότθωαα τησ Εθνικῖιο ΤρόΜζα9. Όποια αναφέρει π έρευνα. όλη η Ευκαρπ- γέ9 Μουν· περισσότερο. Ξ' Σιλ.: 12
Το ΔΝΤ ω5 σημαντικό όιιῆο των
ΗΠΑ στον οικονομικό Μαιο