Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Η έξοδος από τη Σένγκεν φέρνει το τσιπάρισμα
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
28 |ΛΝΟγΛΡ|Ογ
20" Β
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
0048?) 3887
ι ¦ , ι ι [ι ι Η ' ι
ι ε ι ι Η ι ι ι _ κ ι ν με» γ
'ι ι Γ λ μ~·
/ ¦ ~ ι
¦ ι ι η _ π Ι κκ ωρμ<
Ϊ · : . ο .¦ ι ϊ ' '
` | “ χι ι ' ι· α ι ι
ι Γ “ α, έα, Χ χ Χ ι '
- [τ | τ 3 |`-¦./ |`-¦.,/ Κ., Η
έ_ χ"Μ ι ί , χ ν  
. 'ι η ι ι ι' κ ·
·« ι ι ι - = λ - ι .η τι τον .
_ Ν ι ! - ι ¦ ι ι ι .Χ χ Ή ι
ι ι ¦ ι _ ο Δι ι ¦ Ν ι _'_
Χ ; ι ι ι ¦, ι τι > ι ο
τιΜι-ιιΕγΡΩ  ι    η ι
: ι Χ ι 1 _ ι ι ιι ι τι ι
ι ~ κ ι ι ι
ι ι ι ι ι - ι ι ω
) , ι “ι ι ¦ »  _
. , ι . , ι ι ι Η .
ι Μ . ι ι , ι _ ωχ Ι ζ η
ΣΗΜΑ 2
Σήμερο "εορτάζετοι" η Ευρωποϊκη
Ημέρο Προοτοσίος των Προσωπικών
Δεδομένων¦ άλλά μόνο σον ονέκδοτο
μπορεί νο οκουστεί τέτοιο "γιορτή"! Ήδη χιλιάδες άνθρωποι σε όλον τον κοσμο έχουν εμφυτευσει τσιπ στο σώμο
τους, ενω κοι στην Ελλάδο πολύ συντομο σχεδιάζετοι η επιβολή της "κάρτος
του πολίτη" που θο οδηγήσει με μοθημοτική οκρίβειο στο τσιπάρισμο ΟΛΩΝ
Των Ελλήνων! ΣΕΛ|ΔΕΣ 6-8,22-25,27
ιΗιΗιιιιιιιιιιιο  
ιιΡιιοιιιιο-ΒοιιΒι Α
ιοο.οοο ιιΡοιΦγιΩιι
Εβ ¦ Ι Μ
Π ΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕἐἩἔὲἙἐἔὲἑἑἔἔὁ ἰἩιΞρωΞἔὅ