Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. κγΡογ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κγΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
ς19ι4-199ι)
ΕΣΤΙΑ
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝΠΞΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Ἀριθμ. φύλ. 40805 ί Τιμή ί.50 θ
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. ί0872, Ἀθήναι, εετίειιεννε@οιεπειρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί 0 822083ί, ως 2ί0 324807ί
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Λίγες νεφώσεις στα δο- Πεμπτη 28 7αν0υα@!θυ 2016
τικα, τα ανατολικα καί τα νότια. Οἱ ανεμοι
θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, τοπιὺ ί ΕΦρωμ Του Συρου'
στα νότια ἰσχυροί. (Η θερμοκρασία Ν ί Πολλοδιου οσων' χορΠος μορωροςφθασει τούς Ι7β. Κ.
Σελήνη ΤΘ ήμερών
Ἀνατσλή ἡλίου 7.33' - Δύσις 5.43'
Καταχωρίσεις: 2ί0 3220482, Συνδρομές: 2ί3 0ί70870 - 2ί0 3227870
"Ετος ί22ον
Ἀναδιανομή
χωρίς πίττα!
Ό κ. Τσακαλώτος δηλώνει ότι ή κυριώτερη ὐποχρέωσίς του ως ὐπουργού Οἱκσνομικών είναι να πραγματοποιήσει «αναδιανομή». Ἀναδιανο μή είσοδή ματος καί πλούτου από τα ανώτερα είσοδηματικα στρώματα τού πληθυσμού πρός τα ασθενέστερα. Προαναγγέλλει μαλιστα ότι ή νέα φορολογική κλίμας πού θα
θεσπίσει στό αμέσως προσεχές διαοτημα, πρός αὐτή
τήν κατεύθυνση θα είναι: Τής αναδιανομής.
Φοβούμ.εθα ότι μετα τόν κ. Βαρουφακη αποκτήσαμε νέο αἱθεροβαμονα ὐπουργό Οἱκονομικών.
Ἀπλώς τό γεγονός ότι ό κ. Τσακαλώτος διεδέχθη τόν
κ. Βαρουφακη, ό ὁποῖος ὐιτήρςε ασυναγώνιστος στα
θεωρητικα σχήματα χωρίς πρακτικό αντίκρυσμα,
σύγκαλύπτει τίς ἔςωπραγματικές θέσεις τού κ. Τσακαλώτου. Διότι περί αὐτοῦ πρόκειται. Για να πραγματοποιηθεί αναδιανομή πρέπει να ὐπαρχει «πίττα»
πρός διανο μήν. Καί ἔν προκειμένω όχι μόνο δέν
ὐπαρχ ει, αλλα αν ακολουθηθεί ή φο ρολογική πολιτική Τσακαλωτου, ή όποια έναπομ.είνασα πίττα θα περιορισθεί ακόμη περισσότερο.
"Ομως αὐτό πού ἔπίσης δέν φαίνεται να αντιλαμβανσνται οἱ θιασώτες τής ὐποτιθέμενης αναδιανομής,
είναι ότι οἱ φορολογικοί συντελεστές πού ἱσχύουν
στήν χώρα μας είναι ήδη ύΨηλοί καί ἔχουν αναδιανεμιιτικὐ χαρακτήρα Ό ανώτατος Με Φορολογίας εἱσοδήματος για τούς μισθωτούς ειναι 42%, ἱσχύει
από εἱοόδημα ανωτών 42.000 εὐρώ καί ἔιπβαρύνεται μέ
' κτη εἱσφορα έως 4%. Για τούς ἔλεύθερους ἑπαγγελματίες ό συντελεστής είναι 33% καί ἔπίσης ἔιιιβαρύνεται μέ έκτακτη εἱσφορα, φόρο ἔιπτηδεύματος καί
τώρα μέ πολύ ύΨηλ.ές ασφαλιστικές εἱσφορές.
Σέ όλα αὐτα πρέπει να προστεθούν ό ἔςαιρετικα
ύψηλός συντελεστής ΦΠΑ (23%) πού ἔιιιβαρύνει
αναλογικα τούς παντες, καθώς καί ή φορολογία στήν
ακίνητη περιουσία."Ενας φορολογούμενος μπορεί
να ἔχει π.χ. ἔτήσιο οἱκογενειακό εἱσόδημα τής Με
ως τών 50.000 καί τελικώς να πληρώνει στήν έφορία
περισσότερο από τό μισό, ἔπειδή ἱδιοκατοικεί καί
ἔχει ἔνα έξοχικό σπίτι.Ἀραγε πόση πρόσθετη αναδιανομή μπορεί να αντέξει αὐτός; Τό ίδιο βεβαίως
ἱσχύει καί για τούς κατ' εὐφημισμόν «εὐπόρους» πού
ἔτυχε να ἔχουν καποια ακίνητη περιουσία. Για
αὐτούς ό ΕΝΦΙΑ ἔπενεργεί δημευτικα.
Άν ό ὐπουργός Οἱκονομικών θέλει όντως να απονείμει φορολογική δικαιοσύνη, δέν πρέπει να Με
σει κανέναν φόρο, αλλα να ρίξει όλο τό βαρος στήν
καταπολέμηση τής φοροδιαφυγής. 'Εκεί τα περιθώρια είναι πραγματι τεραστια καί ὐπαρχει πίττα πρός
διανομήν. Ἀρκείνα λεχθεί ότι από τό σύνολο τής φορολογίας είσοδήματος φυσικών προσώπων, τό κρατος εἱσπραττει μόλις 8 δίς εὐρώ ἔτησίως, ἔνώ θα
ἔπρεπε να είσπραττει τουλαχιστον τα διπλασια. Μέ
τό ΑΕΠ στα ἔπίπεδα τών 170 δίς εὐρώ, είναι αδιανόητο ή φορολογία είσοδήματος να μήν αποφέρει ούτε
τό 5%. Αὐτό πρέπει να αλλαξει.
Ἡ Μισή τῆς αναδιανομής διὰ τῆς Μήσιος τα
φορολογικών συντελεστών θα ἔκθρέΨει ακόμη περισσότερο τήν φοροδιαφυγή, πού καταλήγει σέ περαιτέρω ανισοκατανο μή τού έθνικού είσοδήματος. Διότι
στήνἙλλαδα οἱ ἔντιμοι πολίτες ὐπερφορολογούνται
καί οἱ ανέντιμοι ἔιπβραβεύσνται.Ἀν λοιπόν αύξηθούν
οἱ φόροι, αὐτό θα ένταθεί. °Ι·Ι δέ δήθεν αναδιανομή τού
κ. Τσακαλώτου θα γίνει χωρίς πίττα!
Βαρύ πλήγμα
στό ἑλληνικό κρασί
Οί οίνοποιοί προσφεύγουν στήν Εύρὡπή για τό δίκιο τους
ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ στό Συμβούλιο
τής Ἐπικρατείας καί έπόμενή προσφυγή στό Εὐρωπαίκό Δικαστήριο
προσπαθούν οἱ οἱνοπαραγωγοί να
σώσουν τίς έπιχειρήσεις τους.
Αἰτία είναι ὁ νέος Εἰδικός Φόρος
Καταναλώσεως πού επεβλήθη στα
έλλήνικα κρασια από τήν Κυβέρνησή, χωρίς να έπεκταθεί ταυτοχρόνως καί στα αντίστοιχα εἰσαγόμενα είδή.ίΟ φόρος πλήττει ἰδιαιτέρως έναν κλαδο τής παραγωγής πού
κατα τα τελευταία έτη ἔχει κατορθώσει να έζέλθει τών συνόρων μας
καί τολμήσει να αναμετρηθεί στήν
διεθνή αγορα μέ πολύ απαιτητικούς
ανταγωνιστές.
Τό έλλήνικό κρασί αγωνίσθήκε έπί πολλές δεκαετίες για να ζεφύγει από τήν κατακραυγή τών ζένων πού τό θεωρούσαν ασήμαντο,
ακαταλλήλο για μεταφορα καί συχνα ασταθές στήν γεύση του. έφερε τήν κακή φήμη τής ρετσίνας,
έναντι τών ζένων. Τώρα πού έπέτυχε στόν στόχο του, τιμωρείται
καί έζαναγκαζεται σέ συρρίκνωσή. Ἐκτός καί αν οἱ οἱνοποιοί ακολουθήσουν τήν πρόσκλησή τού
Δήμαρχου Θεσσαλονίκης καί...
«βγούν στήν παρανομία»!
Σύμφωνα με οσα ὐποστήρίζουν
στήν αίτηση ακυρώσεως πρός τό
ΣτΕ, ὁ Εἰδικός Φόρος έπεβλήθή
καί αναδρομικώς για τήν παραγωγή
τού 2015, πού εἰσέρχεται στήν αγορα κατα τό τρέχον έτος. Τέλος,
προσθέτουν ακόμη ότι ὁ Εἰδικός
Φόρος έπιβαρύνεται καί από
αλλους φόρους καί τέλή πού
έζαρτώνται από αὐτόν. Σέ αὐτούς
περιλαμβανεται καί ὁ ΦΠΑ 23%
καί αρκετα ακόμη βαρή. Ἐκτός τών
αλλων, ή νέα φορολογία θα έ μπλέζει καί αὐτόν τόν παραγωγικό κλαδο σέ κυκεώνα γραφειοκρατίας.
"Ολα αὐτα τα βαρή έκμήδενίζουν τήν αξία καί τα είσοδήματα
από τό κρασί, καθώς σέ πολλές περιπτώσεις από τα οἱνοποιεία τό
κρασί «φεύγει» μέ τιμή μόλις 1
εὐρώ, ὁπότε ὁ Εἰδικός Φόρος αποτελεί τό 20% τής τιμής του.
(Η «Έστω» συνομίλήσε μέ τόν
Πρόεδρο τού Συνδέσμου (Ελληνικού Οίνου, κ. Γ. Σκούρα, ὁ ὁποίος
μας έβεβαίωσε ότι από τήν λαίλαπα
τού νέου φόρου θα ὁδήγήθούν σέ
κλείσιμο περίπου 300 οἱνοποιεία
από τό σύνολο τών 930 πού ύπαρχουν στήν χώρα μας. (Η απογοήτευσις τών οἱνοποιών καί οἱνοπαραγωγών εἶναι βαθύτατη καί πολλοί
μιλούν για πλήγμα κατα ένός τομέως τής οἰκονομίας πού βρίσκεται σέ
πλήρη αναπτυξη καί ανοδο.
(Η <ἐΕστία» συνομίλήσε έπίσής μέ τόν νέο οἱνοποιό κ. Πανο
Παπαγιαννακόπουλο, ὁ ὁποίος
δραστηριοποιείται στήν Νεμέα
μόλις από τό 2013 καί τώρα βλέπει
τήν έπένδυσή του να κινδυνεύει,
ένώ όλα προχωρούσαν καλα. Μας
έζήγήσε πώς ὁ κλαδος του ὁδήγείται στήν ασφυξία.
(Λεπτομέρειες σελ. 4)
°Η στρατηγική σχέσις
°Ελλαδος-ῦΙσραήλ
Ἀλλαζει τό τοπίο στήν Ἀνατολική Μεσόγειο
ΕΝΑ πλέγμα συνομιλιών καί έπισήμων έπισκέψεων πού έζελίσσονται αὐτήν τήν έβδομαδα καθορίξουν τό μέλλον τών στρατηγικών
ἰσορροπιών στήν ανατολική Μεσόγειο. Προχθές στήν Ἀθήνα ὁ
ὐπουργός Ἀμύνής τού >Ισραήλ,
Μοσέ Γιαλόν, συζήτούσε τήν συνέχιση καί έπέκτασή τής έπιτυχήμένής στρατιωτικής συνεργασίας
τών δύο χωρών. Χθές ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέζής Τσίπρας συζήτούσε στήν (Ιερουσαλήμ μέ τόν
ὁμόλογό του Βενιαμίν Νετανιαχου
τίς προοπτικές συνεργασίας στούς
τομείς τού έμπορίου, τής ένεργείας
καί τών τεχνολογιών αἰχμής. Σήμερα στήν Κύπρο, θα ὐπογραφεί
στήν Λευκωσία τό Μνημόνιο Συ
νεργασίας (Ελλαδος-Κύπρου)Ισραήλ για τήν διαχείρισή εδάτων, αλλα θα είναι ή εὐκαιρία για
ἰσχυροποίήσή τής τριμερούς συνεργασίας. (ι Ισως να αργήσε ή συνεργασία μας, αλλα τώρα γίνεται
μέ πολύ γοργα βήματα», τόνισε ὁ
κ. Νετανιαχου στίς κοινές δηλώσεις του μέ τόν κ. Τσίπρα. Διεπίστωσε έτσι ένα γεγονός, αλλα
έδειξε τήν αἰσιόδοζή προοπτική
τής στρατηγικής σχέσεως πού διαμορφώνεται. Δέν είναι αλλωστε
τυχαίο ότι καί οἱ προηγούμενες
έλλήνικές Κυβερνήσεις εἶχαν
έργασθεί για τήν θεμελίωση αὐτής
τής τριμερούς.
Οὐσιαστικό βήμα εἶναι ή κυοφορουμένή διασύνδεσις(Ελλαδος
Κύπρου->Ισραήλ μέ αγωγό φυσικού αερίου καί καλώδιο ήλεκτρικής ένεργείας. Εἶναι μόνον
ένα από τα πολλα. Καί δέν πρέπει
να μας διαφεύγει ότι ή έζελισσομένη ωραλλήλως τριμερής συνεργασία (Ελλαδος-Κύπρου-Αἰγύπτου
προσδίδει μίαν ακόμη σημαντική
διαστασή στήν ὐφισταμένή στρατηγική σχέση. Πόσω μαλλον πού ή
(Ελλας καί ή Κύπρος είναι ή γέφυρα αναμεσα στήν Αίγυπτο καί τό
>Ισραήλ.
Διότι πέρα από τα έπιχειρήματικα καί οἱκονομικα όφέλή πού
φέρνει, ή συνεργασία αὐτή θεμελιώνει ένα πλέγμα ασφαλείας καί
σταθερότήτος σέ μια περιοχή θρήσκευτικών καί πολιτικών παθών.
Σήμερα
Ποιούς έπληξαν
οί έλεγχοι κεφαλαίων
Οἱ κεφαλαιακοί έλεγχοι
προκάλεσαν ζημιές σέ
Τής ή μέρας
μικρές καί μεσαίες έπιχειρήσεις, σύμφωνα μέ
μελέτη της 'Εθνικής
Τραπέζης. ΣΕΛ.2
Ἀπόσυρσις
τροπολογιῶν
Ἡ Κυβέρνησις, μετά από
έντονες αντιδράσεις,
άπέσυρε τήν τελευταία
στιγμή «φωτογραφικές»
τροπολογίες. ΣΕΛ. 8
'Η «Έστω» αύριο
'Η <ἱΕστἱσ», όπως καί οἱ ὑπόλοιπες ἑφήμερίδες, δέν θα
έκδοθεί αύριο λόγω τής
απεργίας τής ΒΗΕΑ. "Η
«Έστω» θα κυκλοφορήσει
κανονικα τό Σαββατο 30
'Ιανουαρίου 2016.
Σήμερα θέλω να σας  παρα- τοχος, τό ΤΑίΠΕΔ. ΜΜΜ τήν κν- μανι. εἴτε για να ψαρέψουμε μέ τό καθαλασσια. Στό λιμανι τής πόλης μου, ριότητα τής μεγαλη5 πωπω τῶν λωακι μας κοκοβιούς καί σπαροιις είτε
τού Πειραια. μετοχών στούς Κινέζους, αλλά ό για να χοζέψουμε τα βαπόρια, γνω
, _ ύπουργός Ναυπλίας «κανει τόν Κινέ- ρίζαμε ότι μια θέση στόν κΟργανισμό»
_Στό λιμανι που αποτελει συνέχεια ζω' πΜΜ μέχρι νά ΜΜΜ Τό Μαν ἡ λύση Μό αμα'
του αρχαίου λιμένος Κανθαρου .. ί ί ί Ξ ί
_ , «ασφαλιστικό». αφου έν συνεχεία, ως γιά ὁλη ων Τήν ζωη
(υπαρχει καί ή όμωνυμη όδός), στό φωΜω ω ἀποχωρήσᾶ
λιμάνι πω ΜΜΜ σὲ Τιμή χαμηλα ί “ 'Εχοντας καταγωγή -έκ μητρόςΤΦΠ ἀπό Νίνη πού ἀξίζΞΙ (δε Μαι ΣΤό λιμάνι πού ΜΤΟνΡΥεῖ ωελ· από τα Κονακια Γυθείου, είχα, φυσικα,
ή καθυστέρηση τόσων μηνών καί οι λιπώς τουλαχιστον τρείς χιλιαδες χρό- Μ ἀπό Ἡ* ΜωΞ Μ μον δια
κουτομαρες τών δήθεν επαναστατών, νια, παρα τό ότιή νέα δημοπκή αρχή Μπρνο Πω ως" Μ ὁ Μ 0608
πού έχουν βολέμει τό σόι τους στήν τής πόλεως απεφανθη (όπως καί κα- Μαν ΜΜ ΜΜΜ (όχι μέ ΜΑΜ
Κυβέρνηση), στό λιμανι πού ούδέπο- ποιες ήμιμαθἐι'ς καί ασεβἐι'ς προηγού- σχέση) Τά ἄλλα δύο ωῳια ΤΜ ακα
τε προσέφερε στόν Δήμο κατι περισ- μενες) ότι ό Πειραιεύς (καί τό λιμανι ΜΒΜ ἀκολούθησω ἄλλα ἑπΜ_
σότερο από ρύπανση καί όχληση, του) έχουν ήλικία 180 μόλις ετών! Μπα' ἀλλά ἡ γιαγιά Με Μα Μ
χ ΜΡ Τ μέ τόν όποῖο οι Μανιατες, προΓπολεμι- είχαν πάει κι Μαϊ Πω 'ΟΜΜμό›!
ρογκα κέρδη του ΟΛΠ. κά .. ..
, ¦ ιΜΜ ΜΜΜ Στόσχολεῖο,ταπαιδια τών έργα
Στό λιμανι που, παρ' όλα αυτα, γιου στόν τότε πρόεδρο του ΚΟργα- ζῳὲνων Πω ο^Π έχω πωσ( Κω
απετέλεσεκαί αποτελεῖτήν καρδιατού νισμού» Νικόλαο Γεννημαια: «Ἐγεν- (παραπάνω) ἀπό ωᾶ$ .σπα μοῦ
Πειραια, τόν παλμό  τής πόλεως νήθη αρρέν, κρατήσω θέσιν». Μπα πολλά χρόνια ἀργωερα σν_ ΜΜΜ σέ πολι-“Μα και ΤΜ' Ἀπό παιδακια, πού καιῷαίναμε ναδελφος πού δέν βρίσιςται πλέον έν
Στό λιμανιτού όποίου όκύριος μέ- μέ τα πόδια από τίς συνοικίες στό λι- ζωή αλλα είχε έργασθεῖ έπ' όλίγον
Ἐγεννή θή ἄρρεν, κρατήσατε θέσιν...
στόν ΟΛΠ, ύπήρχε είδική όμαδα πού
«γνώριζε» διαφορα κιβω·πα και παντα
«κατι έμενε για όλους».
'Εξαιρετική είκόνα για τό λιμανι,
τήν αληθινή του πλευρα, αλλα καί τήν
ζωή πού αναπτύχθηις γύρω του δίνει
στό βιβλίο του «Ἐκ Πειραιώς» ό Πειραιώτης συγγραφέας (από τα Μανιατικα) Διονύσης Χαριτόπουλος.
Σέ κινέζικα χέρια, λοιπόν, πέρασε
τό λιμανι τού Πειραια, ό λιμήν Με
ρου. Τί σημαίνει αύτό για τούς Πειραιώτες; Ἀπολύτως τίποτε!
Τό λιμανι δέν είναι τα κρένια, τα
μπλόκια, ο! σαιπανιές, τα κονταίηνερ.
Τό λιμανι είναι ή προκυμαία, ο! αποβαθρες, τα βαπόρια, πού θα ξακολωθήσουν να έρχονται, να σφυρίζουν καί
να πλαγιοδετούν. Τα ύπόλοτπα είναι
για τα γραφεία καί τα μολύβια...
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
'Η ΒΡΕ!!παρουσιάζει ένα
μνη μειώδες έργο
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
τ τ- ·ιιιωυαιρΜω
ο Νά τετραπλασιασθείό
μισθός πού έλάμβανε από
τό Ι8Ι$ εἶχε ζητήσει ό
«εμίρης» των ίσλαμιστῶν
στήν τουρκική έπαρχία
Γκαζιαντέπ Γιουνούς
Ντουρμάζ Ἀπό τίς 5.000
δολλάρια μηνιαίως ήθελε
νά ανέβει στίς 20.000 δολλάρια. Ἡ σχετική αλληλογραφία εύρέθη στόν
ήλεκτρονικό ύπολογιστή
τσιπ ό όποίος κατεσχέθη
από τήν τουρκική Ἀστυνομία σέ έφοδο γιά τήν
σύλληψή του. ”Οταν
«έσπασαν» τούς κωδικούς
καί διάβασαν τήν αλληλογραφία, οί Τούρκοι
αστυνομικοί έμειναν
έκπληκτοι από τήν αποκάλυψη. Ό Ντουρμάζ
διαφεύγει στήν Συρία.
Ο Σημαντική αύξηση τού
τζῷου τους στίς Ἡνωμένες
Πολιτείες παρουσιάζουν
τά έστιατόρια ταχείας έξω
πηρετήσεως ΜεεΒ0ΠΜε. Εἶναι αποτέλεσμα
τής νεας τους πολιτικής νά
σερβίρουν μενού πρωινού
όλη τήν ήμέρα ”Ετσι οί πε
λάτες τους έχουν πλέον
τήν δυνατότητα νά απολαύσουν αύγά μέ μπαίηκον, ή τό διάσημο 888
ΜεΜιιΕ[ἰπ όποιαδήποτε
ώρα τις ἡμέρας. Μέχρι
πρό τινος τό σερβίρισμά
τους σταματούσε στίς Ι Ι
τό πρωί Χαρακτηριστικό
είναι ότι λίγες ωρες μετά
ή πιο
αεγ ὺΓεεΗεει» ή μετοχή
των ΜεεΒοΠεΙαἘ είχε
ανέβει κατά Ι %.
Ο Καί μιά πού αναφερόμαστε σέ τζίρο, ύπενθυμίζουμε ότι τό Ι 997 οί αμερικανικες αεροποριας έταιρείες «γλ ύτωσαν» 40.000
δολλάρια μόνο καί μόνο. . .
βάζοντας μιά έλιά λιγώτερο σέ κάθε σαλάτα. Καί
φυσικά αύξησαν έτσι τόν
τζίρο τους! Τώρα εάν οί
έπιβάτες κατάλαβαν ότι
έλειπε μία έλιά είναι
μαλλον αμφίβολο.
Ο Στήν Ταπωνία ανεκάλυψαν ένα καταπληκτικό
αμυντικό όπλο. Πρόκειται
γιά ένα δίχτα σάν έκείνα
τού .9ρἰαεΠπΜ, τό όποώ
έκτοξεύεται από ένα όπλοσωλήνα έναντίον τού κακοποιού καί σέ συνδυασμό
μέ κολλητική ούσία τόν
ακινητοποιεΠ Τό όπλο
είναι έπαναφορτιζόμενο
καί ή ακτίνα δράσεως του
έως 3 μέτρα. Σε αναβαθμισμένη έκδοση τό δίχτυ μένει δεμένο με τόν έκτοξευτήρα με σχοινί ωστε νά
παγιδεύεται πιό σφικτά ό
δράστης
Ο Ἡ φωτογραφία μίας
πατάτας έπωλήθη έναντι
ένός έκατ. εύρω! Ό λόγος;
Ό φωτογράφος είναι διάσημος, ὁ Κέηπ ΑύοεοΙι,
πού είδικεύεται στά πορτρέτα διασημοτήτων Είχε
τήν φωτογραφία στό σιτίτι τοα τήν είδε πλούσιος
συλλέκτης καί ό φωτογράφος έπέμεινε ότι στοιχίζει
Ι έκατ. καί ό συλλέκτης τά
έδωσε. Τόσο απλά. .. Άν
τήν έφαρμογή τού «8ίΙ έχεις χρήμα διάβαινε...
Διαβάστε τά αρθρα
«Τα Σταφύλια τής Όργής»
Α. ΙΙ Δημόπουλος (σελ. 3)
«Μεταναστευτικό»
Ἀθαγάσιος Κοσμόπουλος (σελ. 8)