Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ιοεοεπο·©οΜ%ει ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8848 - ΕΓΟ! 32ο - ῖ|ΜΗ Ί ευρώ - ΠΕΜΠΤΗ 28 |ΑΝ0ΥΑΡ'0Υ 2038
ο. ζ 
#00 έ
ο ο ς· '
να γ ,_ . Ψ Ι.
90 ΗΜΕΡΩΝ... ΜΑΜ 
ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ποράδειγμο
«Βολές» εκατέρωθεν με μήλον 
θο επρεπε νο πάρουν οι πολιτι
κοί μος. Η συλλογική προσπά| δεισ ιίτον το κλειδί γιο τπν επιτυχίο ως εξόδου τος εξόδου τος
Κύπρου οπό το μνπμόνιο. "Αν
δεν είκομε ορθεί στο ύψος των
περιστάσεων δεν θο είκομε το
σπμερινά οποτελέσμοτο. Πρέ
"ω Ζ; / Ε πει νο δούμε τπν κρίσπ ως ευ
κοιρίο προχωράσσμε σε μπορ
'  ρυθμίσεις στον εκπσίδευσπ.
 στπν υγείο, ποντοό, ον κοι κάΜ 7 ε Ζ.. νομε πολλά λάθπ" δήλωσε ο κό° ' Τ πριος κυδερνπτικός εκπρόσω
εΘΝικΗ ΤΡΑΠΕΖΑ . Η Ρ Γ ,4. Ο κόπριος οξιωμοτούχος υπο Ι .γ.,. .7 · - . 3 Α γ γράμμισε ότι με νομοθεοίο που
ω = ' _ Δ . · · ' 6 πέροσε πριν τρεις μόνες ο εκά·
αν ρ. στοτε υπουργός μπορεί νο προ
. _ / ' Γ +
 ι _ Λ ·ι.` > ὰ ? | < σλάδει μόνο δύο συμδοόλους,
, :ο ·< 7 γ , ) ενώ ο γενικός γρομμοτέος δεν
ν . ε ο α .σ (ε ν ολλάιει σε κομι*ο οπολότως πε” Ο Δ ` Χ ὅ ἐς . Υ - ν ρίπτωσπ γιο νο υπάρκει συνέ
' τ ` ό ' ή '· 4 “ κειο στο κράτος.
λ σ- .: π 8% · _ ' '. -- ' Ο κ. Χριστοδουλίδπς τόνισε
των σε Με' οο<Μιο|8 
< Χ Δ .» Δ ' ; Κ · 9 κοός δεν υπάρχουν διορισμοί
Ζ 4 Δ ζ' δ ` 7 ” _. ' στο δπμόσιο. άλλά άλλες ευερ
_ “ ' ε “ 4 γετάσεις οπό το κυπριοκό κράτος.
` Ο κόπριος κυδερνπτικός εκ
πρόσωπος διευκρίνισε ότι π
ι μείωσπ μισθών στο δπμόσιο
· στον Κύπρο έφτοσε κοι το 25%.
Ο λογικός