Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ειπε .ΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
Μ|Β©0ῶ©Π
 ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20Ι6 ΕΤος 400 Αρ.Φύλλου 9778 Τιμή Φύλλου 0.75 Ευρώ νννννν_ο|γηΊρῇοΌῇηΊ8.9Γ
ΜΜ=|Ἑ=ι==ἔἑἩω ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εκδοτική ενημερωτική |.ΚΟΡΟΜΗΑΗΣ Α.Ε. Γραφεία -Τυπογραφεία ΒΟΤΣΗ 18
ΤΗΛ. 33833. 38808. 48790-92 ΕΑΧ 20872 Μ.ο|γΤπρίορίΜα.9ι· ε-πιαί| ο|-ΜΤΜα@οΤοήοτ.9ι·
Τα με|ονεκΤήμαΤα Εγκύκλιος-«φωτια» - Διπλο σοκ στον ΟΑΕΕ 
ως απλής ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΟΡΙΑ “κἐΕῦἐίὲΞμε
ανα Ο ικ 'λ '
ο· κΑι οι ΣγΝιΞπιΞιΕΣΞγΣ :ΞΕΝΗ  7 Τ;|:ΞΕα'|Τ3|ἔ:ἔἴἔἔΕ
ά ¦ | “Ο ΔΗΜΟΣ κΑΤκΕι=ιΝιιΣ ΕΔΩΣΕ ΣΤΑ
Μαχαιρι στις προωρες συνταξεις έχοΛειΑ οΛΑ ΑΥΤΑ ποΥ ΤΟΥΣ
Είδαμε χθες Τα βασικά μειονεκΤήμαΤα Της 7 ΑΕ|ΠΟγΝ κΑι ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ
απλής αναλογικής σε σχέση με Τον ανθρώπινο ΠΑρΕχΕ| ΦγΣ|ο^οΠκΑ Το ΚΡΑΤΟΣ"
πάράγονΤα. Τους πολίΤες δηλαδή και Τους πολιΤι
κούς. Ας Τα δούμε Τώρα σε σχέση με Το πολίΤε
Του Γιάννη Κορομήλη
ΣυνένΤευξη Τύπου
Πω Κα' Την πορεία ως χώρας έδωσε χθες ο Δήμα«Η ΔημοκραΤία - έλεγε ο Πρόεδρος Των ρχος ΚαΤερίνης ΣαβΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν - είναι Το πολίΤευμα Του βας Χιονίδης για Τη
δουλειά που έγινε
από Τον Δήμο ΚαΤερίνης σΤα ΒιοκλιμαΤικά Σχολεία και για Την
"φημολογία" που αναπΤύχθηκε σΤα 808ἱ8|
Μοόί8 όΤι “Τα καινούργια σχολεία δεν
έχουν και Τις καΤάλληλες προδιαγραφες".
Βέβαια ο Δήμαρχος
δεν μπορούσε να μην
κάνει μια αναφορά σΤο θέμα Των ημερών. που δεν είναι
άλλο από Τους αγρόΤες και Τις κινηΤοποιήσεις Τους. 'Εκανε γνωσΤό όΤι είναι μαζί Τους σΤον αγώνα που κάνουν για
Τα δικαιώμαΤα Τους. Συγκεκριμένα ανάφερε όΤι "η
κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή 'Ενωση πρέπει να κάνουν
πίσω σΤα δίκαια αιΤήμαΤα Των αγροΤών μας".
λαού. με Το λαό. για Το λαό». Εξάλλου και η
ελληνική λέξη Δημο-κραΤία Το ίδιο περίπου λέει.
Ο Δήμος κραΤεί. Μ' άλλα λόγια ο λαός κάνει
κουμάνΤο. Κι εδώ ακριβώς γεννιέΤαι Το πρώΤο
καίριο ερώΤημα: ΣΤην Ελλάδα (όπως και σΤις
άλλες χώρες που λέμε όΤι έχουν δημοκραΤία) ποιος ασκεί Την εξουσία; Ο λαός ή μήπως κάποιοι άλλοι;
Η απάνΤηση είναι δεδομένη, προφανής
και αδιαμφισβήΤηΤη: Οι πολιΤικοί. Που βέβαια επιλέγει ο λαός. ΣΤην πρώΤη ΔημοκραΤία πράγμαΤι
ο «λάός» (Τμήμα - μικρό σχεΤικά - Του πληθυσμού) έκανε κουμάνΤο. ΣΤις μέρες μας δεν μπορούμε να μιλούμε για άμεση ΔημοκραΤία. Μιλούμε
για ανΤιπροσωπευΤική. κοινοβουλευΤική και
κάποιους ακόμα επιθεΤικούς προσδιορισμούς
(προεδρική. προεδρευόμενη. βασιλευόμενη).
ΔεχόμασΤε δηλαδή Το αυΤονόηΤο όΤι μας κυβερ- _ β ο ΣΕΛ. 3
νούν και χαράσσουν Την πορεία Της χώρας “
κάποιοι συμπολίΤες μας. που εμείς εκλέγουμε. ΜΕΓΑΛΟ' ΜΜΕΝο| ο' ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗ^|κΩΝ ΜΝι-ιινιοΣγΝο ΑΠΟΒ|ΩΣΑΝΤΩΝ |ΑΤΡΩΝ
ΕΜ· ° κΑι οι ι·οΝιΞιΣ πΑιΔιΩΝ Με ΑΝΑπι-ιι=ιΑ Ο ιΑΤΡικοΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Μ 3 πιιΞι=ιΑΣ
ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡ^ἶο"ΕΔ^ Με” ΤΗ Σ'ΝΔο ΣΤό ΔικΑΣΤικο ΜΕΓΑΡΟ κΑΤιΞι=ιΝι-ιΣ
Σκληραινουν Τη σΤαση
Τους ο. αγρόΤες ΣυζηΤηση για Το ασφαλισΤικό κΥ.“;Ξἑ"ἐή:Μ
ρίου.σΤα πλαίσια Της
·,....^Ε?!ῖΞ.ΐΕ"?ἑΞ και φ0ρ0λ0γι κο 
'  " ΤΕ ποΥ ΦΕΡΝιΞι ι-ι κγι3ιΞι=ΝιιΣι-ι ΣΤι-ι ΒΟΥΛΗ ΒἙΣὲἔΈΠΞ?Μ
|αΤρών .θα Τελεσθεί.
σΤον |ερό Ναό Της
Αγίας Τριάδος ΚαΤερίνης. αρχιεραΤικό
μνημόσυνο . προεξάρχονΤος Του ΣεβασμιωΤάΤου ΜηΤροπολίΤου κίΤρους. ΚαΤερίνης και ΠλαΤαμώνος κ.
ΓΕΩΡΓ|ΟΥ. υπέρ αναπαύσεως Των ψυχών Των |αΤρών
που διεΤέλεσαν Μέλη Του |αΤρικού Συλλόγου Πιερίας.
ΣυνένΤευξη Τύπου με Την
παρουσία όλων Των επισΤημονικών φορέων πραγμαΤοποιήθηκε χθες σΤα γρα- '
φεία Του Δικηγορικού Συλλόγου ΚαΤερίνης. στο ΔικασΤικό Μέγαρο.
ΚενΤρικό θέμα συζήΤησης
ήΤαν Το ασφαλισΤικό και Το
φορολογικό για Το οποίο
εξέφρασαν Την ένΤονη
η ανησυχία Τους όλοι οι επιΣΤα δύο χωρίσΤηκαν οι αγρόΤες σΤην πανελλαδική συνάν- σΤημον¦κοί φορείς που πήρ
εεΞί .
Τον πανηγυρικό Της ημέρας θα εκφωνήσει η
Δρ.ΒΑΣ|Α|κΗ ΚΩΣΤΑ. ΚαθηγήΤρια Νευρολογίας Α.Π.Θ.
Τηση που έγινε Την ΤρίΤη σΤη Σίνδο σΤη Θεσσαλονίκη. αν μέρος στην εκδήλωση και με θέμα «Ο κργΦΟΣ ΑΣΣΟΣ»_
όπου ΕΧΕΤΕ" ανΤ|προσωΕείες από 98 μπλἐκα' Το οποίο φέρε' προς ψήφ'ση “ ( ΜεΤά Το πέρας θα παραΤεθεί δεξίωση σΤα Μέλη Του
ο' αγροΤες Τῳν Τεμπωἔ αἔοΧωΡησαν απο Τη συσκεΨη= σΤη Βουλή η κυβέρνηση. Συλλόγου και σε όλο γενικα Το Εκκλησίασμα
μη αναγνωρ|ζονΤας Τη 'α ΜΜΜ' ΣΕ^_ 2 Πηραν μερος ο' προεδρο' σΤην παρακείμενη ενοριακή αίθουσα)
και οι εκπρόσωποι Του Δικ
ηγορικού Συλλόγου Ν. Πιε
, Σ Μ, Σ β Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
σας. ΚΑΙ Ο ΟΥΟ“ ΗΡ ο· ' . . . . . ΤΣΑΝ|ΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
λαιογραφων Ν. Πιεριας. Του |αΤρικου Συλλογου Ν. Πιέρια. (ΝΤΟ θα Οδηγησ€ι σε ΚαΤαρρευση Τα ασφαλίσΠκα Ταμεία ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Του Συλλόγου Φαρμακοποιών Ν. Πιερίας. Του ΟδονΤιαΤρι- κα' 'σε αδυναμία|πληρωμής Με ασφΡλ'σΉΚής ε|σφΡΡἀς
κού Συλλόγου Ν. Πιερίας. Του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγ- ΜΡ Τους επισΤΠμΟνες κα' καΤα σϋνεΤΓε'α σΤην πληρη
γελμαΤιών Ν. Πιερίας καθώς και άλλοι ΕπισΤημονικοί φορ- καΤαρρε“ση Το" Ασφα^'ω'κω Συσ"ίΡαΤο9
εκ Από Τους προέδρους Των Συλλόγων που συμμεΤείχαν έγι- Π Η | Σ
κυρίαρχη ήΤαν η άποψη ω αν περάσε¦ Το νομοσχέδ¦ο νε αναλυΤική παρουσίαση Των επιπΤώσεων ανά επισΤημο
Μό κλάδο- ΣΕΛ. 8 ιΕι>ΑΣ ινιοΝι-ιΣ οΣιογ
κΑι ΑΛΛΩΝ γπι-ιι=ιΞΣιΩΝ ΤΩΝ Δι-ιινιΩΝ ΕΦΡ^|Μ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΚονΤαριὡΤισσα - ΚαΤερίνη
ΤεΤράωρη καΤάληφη Των δημαρχείων 28ὡῖἘ=ἑ:Μ
ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕ-ΟΤΑ
ΤΑΡΕΝ|ΔΗΣ ΠΑΝΑΓ|ΩΤΗΣ
'ΒΑΡΟΣ α
ιΑποπΑΝΩΣΑΣι Ε
Είπε σε απομακρυσμένη περιοχή? Η Α€5 ποίρνει ένα
βάροε από πάνω οσε, με Μωβ έωε και 83%!
.Ο Αι·ίοσΤολέε απο 3 έωε "0 κιλά σΤην Τιμή Των 3 κιλών
Ϊ Αποστολέε από Η έωε 20 κιλά σΤην Τιμή Των 6 κιλών
 ~ ἈθόσΤολὲ8 από 2! έωε 30 κιλά οΤπν Τιμή Των "0 κιλών
Τ . . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΜΗΣ Μ Σε καΤάληψη Των δημαρχείων όλης Της χώρας και άλλων υπηρεσιών Των δήμων. όπως ΚΑΠΗ. παιδικοί σΤαθμοί και γκαΣ'78-8ο . _ _ “, ράζ. προχωρά Την ΠέμπΤη η ΠΟΕ-ΟΤΑ. από Τις 10:00 έως Τις Ί4:00. 28 |ανουαρίου 20%. ημέρα ΠέμπΤη
'Κπ@8αο“η"9ἴ Τ" """"' """°"° έ Το διάσΤημα αυΤό οι καΤά Τόπους σύλλογοι θα ενημερώσουν Τους δημοΤικούς υπαλλήλους για Τις επερχόμενες αλλαγές 'Ωρα 8.00 π.μ. - Τί .00 π.μ.: ΜεσονυκΤικός - Όρθρος
Ε σΤο ασφαλισΤικό και για Την Πανηγυρική ΑρχιεραΤική Θεία ΛειΤουργία
προεΤοιμασία Των μελλον- 'Ωρα 5.00 μ.μ.: Εσπερινός και ΠαρακληΤικός Κανών εις
Τικών κινηΤοποιήσεων σΤην Τον Όσιον Εφραίμ Τον Σύρον.
κΤιΤορικόν μνημόσυνον.
Ο Τοπική αυΤοδιοίκηση. αρχής
θα .9' γενομένης από Τη συμμε- Θα Τεθούν δε εις προσκύνησιν. Τα |ερά Λείψανα Του
Τοχή σΤην 24ωρη πανελλαδι- Οσίου και Θεοφόρου ΠαΤρός ημών Εφραίμ Του Σύρου
κή απεργία Της ΓΣΕΕ και Της Του ΘαυμαΤουργού.
ΑΔΕΔΥ Την ΠέμπΤη 4 Φεβρ- |ΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣ|ΟΥ ΕΦΡΑ|Μ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
ουαρίου. ΣΕΛ- 2 κοΝΤΑι=ιΩΤιΣΣΑ Τηλ. 235ιο 5ι59ι & 5ι592
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ ·
Μ. ΟΙΥΠΙΡἱ0ΒἱΠΙ8.8Τ Νέα Προγράμματα
@ 8.1.  “ ΕΣΠΑ - ΣΕ:
| · ° Ϊ ΣΟ'|4 - 2020
Γιατι να μήν εχεις ή ·. ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ,...
Πόντο τΠν 7- Δ - Μ"ΜἴΜΜ“Μ  · Επενδυτικά
εφημερίδα σου? ' Α · ;_ 2 Β"8|||θ$8 Προγράμματα
Ειδικοί Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι |
Επιδοτούμενα
ΠΟΨΝ|_ΟΑ[) ΝΟΨ Ο
Υπολογιστή | Κινητό | ΤοοΙοτ
νννννν.α-ου5ίπΘ55.8ι·
Βότσπ 18, Κατερίνη Τ/Ε 235Τ049999