Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 12 θολά σημεία στο ασφαλιστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜηετΠΡοτιια8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Η ΡοννΕιι
ΜΜΜ! Βοσνία" Ρουέν Ηε||υ5 ΑΕ.
τα.: +30 210 6728890
αιτία": ίηίο@ροΠετ-ηεί|αεετ
Μ.ροΠσ-ηε"858τ
Τεταρτη 27 Ιανουαρίου 2016 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτιι(ι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.982
Σένγκεν
Λ|ΑΤΗΡ0ΥΗ
Βαγγέλης ΑΠοστόλου
ο υΠόυργός Αγροτικής ΑναΠτυξης στη «Ν» ¦ ,
ΤΗ Σ|(ΛΗΡΗ · τ
«ΓΡΑΜΜΗ»
[έκθεση] «Αν η κο βέρνηση δεν Προ βεί στις αναγκαίες εΠιλογές, η οικονομία θα εκβιασει ανεΠιθύμητες λύσεις»
12 θολό σημεία στο ασφαλιστικό
Βουλη: Το Γραφείο Προϋ Πολογισμού ζητεί τολμηρό μέτρα για τη βιωσιμότητα των Ταμείων
σιίμερα στη Ν
Τασος Τιαννίτσης στη «Ν»:
«Οχι ημίμετρα
στο ασφαλιστικό»
Τα ιατροτεχνολογικα Προϊόντα
έχασαν τη μισό αγορα
Περαιτέρω συρρίκνωση εμφανισε το 2Οί 5 η
αγορα των ιατρότεχνόλογικών Προιόντων, φτανοντας στα ΠερίΠου 800 εκατ. ευρώ, ήτοι στα εΠίΠεδα
όΠου βρισκόταν Πριν αηό Τ 5 και Πλέον χρόνια, όταν
το 2009 η ααα της αγορας ηταν της ταξης των 2
δισ. ευρώ. >ί 8
ΕλΠίδες για συμφωνία
στιίριξης των τιμών Πετρελαίου
ΕλΠίδες για μία συμφωνία αναμεσα στα μέλη του
ΟΠΕΚ και τις ΠετρελαιοΠαραγωγους χώρες εκτός
του καρτέλ, η οΠοία θα εΠαναφέρει την ισορροΠία
Προσφόρας και Ζητησης στην αγορα, αρχισαν να
διαφαίνονται χθες, Προσφέροντας στόριγμα στις
τιμές του αργού, Που Προσέγγισαν τα 3Τ δολαρια
το βαρέλι. >2 5
«ΜΑΥΡΟ» Α|'|0ΛΕ|ΧθΗ|(Ε
το 20' 5 |'|Α ΤΑ ΗΕ|)ΕΕ Ε"Η|)5 >26
ΣΤΡΑΤΗΓ||(Η ΠΕΝΤΕ ΣΗΡ|Ε|ΩΗ
Α|'|0 ΤΗΝ ΕθΝ||(Η ΤΡΑΠΕΖΑ >17
Κ0|ΗΗ Φ0Ρ0Λ0|'||(Η ΔΗΛΩΣΗ
Α|'|0 ΤΑ 0Ρ|0ΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡ|Α >9
Δώδεκα κενό και αβεβαιότητες στο κυβερνητικό
σχέδιο του ασφαλιστικού εντοΠίΖει το Γραφείο ΠρουΠολογισμού της Βου λης στην τριμηνιαία έκθεση
του, με την οΠοία στέλνει σαφές μηνυμα στην κυβέρνηση για αυστηρό εφαρμογη του συμφωνηθέντος οικονομικού Προγραμματος, αλλα και Προς
το σύνολο του Πολιτικού συστηματος για τη στηριξη «τολμηρών» μέτρων για τη βιωσιμότητα Π1ς ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. ΠροειδοΠοιεί ότι ενδε
χόμενες καθυστερησεις στο ασφαλιστικό, στο αγροτικό και στη μείώση των αμυντικών δαΠανών ενδέχεται να Προκαλέσουν δημοσιονομικό κενό και
αναγκη ληψης νέων μέτρων. Οι συντόκτες της έκθεσης διαμηνύουν μαλιστα στην κυ βέρνηση ότι αν
δεν αναληφθεί αΠοφασιστικη δραση και δενγίνουν
οι αναγκαίες εΠιλογές, «η ίδια η Πορεία της οικονομίας
θα εκβιασει λύσεις Που είναι ανεΠιθύμητες». ΕΠισημαίνουν, δε, ότι οι κίνδυνοι Π ροέρχονται κυ ρίως
αΠό το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Που μεταφέρθηκε για τον Φεβρουαριο, αλλα και αΠό τις εκκρεμείς Παρεμβασεις στο φορολογικό νομοσχέδιο, καθώς και αΠό τις εφαρμοστικές Παρεμβασεις Που
ΠρέΠει να γίνουν ώστε να διασφαλιστεί η μείωση των
αμυντικών δαΠανών κατα 500 εκατ. ευ ρώ μέσα στο
2016. Η έκθεση καλεί την κυβέρνηση να λαβει υΠ'
όψιν ως, κατα την ασφαλιστικό μεταρρύ θμιση, και
«τις δυνατότητες της ιδιωτικης ασφαλισης». >6
Αλέξης
ΤσίΠρας
Π Για τους κατα κυριο
εΠαγγελμα αγρότες
θα φέρουμε ευνοϊκές
ρυθμίσεις
Π Περιμένω με αγωνία, αν υΠαρχει, την
Πρόταση της αντιΠολίτευσης
Π ΕΠΠλθαν ί Τ συνεχείς μειώσεις των
συνταξεων μέσα στα
χρόνια του μνημονίου
τι Αν δεν ανατραΠεί η
σημερινη Πορεία, τα
ταμεία θα καταρρεύσουν, θα χαθούν
οι συνταξεις
Κυριακ
Νητσοτακης
Π Παρτε Πίσω τις
αυξησεις των Τ 50
εκατ. ευρώ Που
δώσατε στους δημόσιους υΠαλλιίλους
Π θέλετε να μετατρέψετε την Ελλαδα
σε μια χώρα συνταξιοι]χων
Π Εκλογικευστε
τις κρατικές δαΠανες
τι Οδηγησατε την
Ελλαδα στα όρια της
εξόδου αηό την
Ευρωζώνη
τι ΥΠονομεόσατε τη
χώρα στο εξωτερικό,
έχετε αΠοταχει
σε υψηλούς
τόνους
σελ. 11
ΜΝΉΜΗ!"
ΜΝΗΜΗ" ο.
2ο Ναυτιλιακό Συνέδριο
Τρόφών Μέσω
ΔΕΝ ΘΑ Υ|'|ΑΡΞΟΥΝ
Μ ΑΛΛΑΓΕΣ
. 'Ι ` ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟ|'|Α
[για την οικονομία]
Σύγκρουση
κο βέ ρνησης
αξιωματικός
αντιΠολίτευοης
ΤΗΣ ΝΑΥΤ|Λ|ΑΣ
σελ4-5
Πολιτικό ναυμαχία μεταξύ της κι] βέρνησης και της αντιΠολίτευσης για το μέλλον
της ελληνικης οικονομίας σημειώθηκε
χθες στο Σο Ναυτιλιακό Συνέδριο της
«ΝαυτεμΠορικής». Ο υΠ. Οικονομίας, Γ.
Σταθάκης, εκτίμησε ότι η οικονομία το
2016 θα Παρουσιάσει σημαντικό ρυθμό
ανόΓΓΠ1ξΠς, ενώ ο αντιΠρόεδρος της ΝΔ. Αδ.
Γεωργιαδης υΠενθύμισε ότι το 201 5 Προσδοκούσαμε αναΠτυξη Ζ,7%. «Αρα είμαστε
-Ζ,7% αΠ' αυτό Που θα είχαμε», είΠε. >3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα