Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Π ·|'ΜΜ|·· να" 
Μντ.ειιειτντιιοειΜοε.. ω
Γροφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠ0Σ Σελ. 3 “η
των ο πονετ ιιοιτει
ιοονο ειιιοεοιι
` Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΛΛΗΣ Σελ. 2
τοιοτειιιονττιιι οιτοῆοτο ιι οτιοιτοποψιι τικ «ΠΜΣ», ιιε τον Αεκ
νο ιιινειτιιι ντο τον 22ιιοονο πονεντινο οοιοτεοοιιοοοοο εετοειι
Η , . ΑΜΑΝ: Γιο ιιοιο Με ιι <ίΕνωοιι» εεε-:τ
0)(ω Π 8ν£5 Ο' 8ΠΠ 88 'Ο την Ι Ι . .
αΞΜ2ῇμω“ . ΞΕκΑἔΔρὅ νο ιιονει το |«οεο|» με τον νιονεΜ οιιο τωοο
 ΠερντωσΠ  Ρεν  “μια ιιοι οεν ιιεοιιιενει το ιιοΒοιιιιιοι ιιον νο μεινει ο
σχεση με την ιιροσιιοθεια Που
γίνεται για νο κλείσουν το βοσικο Ι   '  Β  
Κεν" "ο” “"°ρχῦ“ν ο" ομαδα ΠΥωΝ|Ζθ"|| Ο "|||||ΠΒΠω"0ς ||8008|||θ£'||ω(
«ομοσ» τον ΜΜΜ", ιτοντο
·ἔ%ῖιιεοο» τον ΜΜΜ ιιοττιι 
_'Ελ Μ ' : Ι ύ  έχει· . ·
"ερ ΜΜΜ" :'ν°""'" "'""  Ι"  ¦ δ "088 ο Μ""""""·
 ί· .. - νε ΜΜΜ"
Σ  ντιονοοιοει.
ο Με  '- ντεμπούτο με
«πονοιιειοοΩος» οι τιτιωοιες ΜΜΜ
8"°"'°' 'ω' "ΜΒΜ" Η «ΩΡΑ» τον γιτοΔΕχΘΗκΕ 
Αι·κΕτοι οι τιΑικτΕΣ ιιογ ΕιινΑι Στο οΡιο ο Με ΗΡΑΚΛΗ
ιτιΑ το ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) οΑ ΕκτιΣΕι ο ΑΡΑΒιΔιιΣ ΣΤΟ “ΕΛ ΒΕΝ ΜΕΛΟΣ»