Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
σο ία ο Αϊ ήΑΜήτήτκΪ ι ή '
του €ήιἴπιΣ- ~ ¦ἔι:Μτκιτιτ ·· Με ήστεετκι ετιι ΜΑήι·ιτιι
ή π °χοέ ' · ο υ ~ γ γ > Η ομα6α “πεταει·· σήμερα το πρωί και
Κ° ρ ς "Μνω°" ω °“ρἰ° ο Αμερικανός αναμενεται να Φορε
Ξεκίνήσε από τήν του Πειραια. αυτό
προπόνήσή του "αγρίειμε .καιπήήαωκαι απο τα ¦ ; σε τα.απασμενα '
αποουτήρια ¦ ' ή
σει τα ρούχα τής σουήειας ο :το
αεροπήανο σα μπει ΚΑί ο ΜΠΑΜ
κοΑΑοΥ. ο οποίος σεν εχει σιχαίωμα συμμετοχής. αήήα θα προπονείται με τους συμπαίκτες του
` ο , να έ ` _ έ " _τονήείσαατας αοοεπεοειΞε 
ΤΩ" Σ"ομ τά ο · ι -7 - - ο “ ` 3 η  :οξεία α°=9“#0ΜΜΜἑα
ί Δ/υτιτς: ο. ΝικσΠα'ι'5ιτς ο ¦ 4 »  “ χ ή  ` ι !°“ἔ€"Η“Ψ“Ψ
ήΔιευθυντήςΪΣυντόεεως3ΣΤΡΑΤο:ΜΑκΡΗΣ (]·30|€) ι · -” ' ι ` ή ή " "“"“"¦κ°““°ν
ΤΕΤΑΡΤΗ 27"ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 20"6 ' ΑΩ. Ί587Ί
Η εκπήπκτική και"
κριστόΦερσον σε μεγαπή.
αποήαυστική συνέντευξή στο “ΦΜ- ο
'ήταν ή καήύτερή του οήυμπιακού με 28
ποντους απεναντι στον παναοήναίκό 
αν και είναι ή ψήήή τής ομαοας.
εραήε μεχρι και τα
τρίπονται
κνήτιιιιοιιΑ
“Με αναμετρήσή με τον Αστέρα αποτεήεί τήν πρώτή από τις τρεις σοκιμααίες#πουπεριμενουν τον οήυμπιακό μεχρι τήν κατακτήσή τής κούπας
σορτούνπς. ο εκ
των πρωταγωνιστών
του σπυμπιακού
για τήν ποήύ καήή απόοοσή μου στο
νερμπι με τον Παναοήναίκό. ήταν...
Με Ρομπερτο Μπα και απουσίες
ή αποστοήή των “ερυθρόήευκων“. για τή νίκή'που θα
ανοίξει τον όραμα για τήν . " . ή υ ς. ς
επόμενο Μου τής Μονό- ·| η . _ αιχμή ΜωωςγΜν
νωσής του κυπεήήου χ γ ξ _ Λ “ιερρ;“πω“ωήΜα
του αγοριού μου στήν Αθήνα από Σ
τήν Αμερική τήν>ήμερα του αγώνα
χάπι και
Τζορτζ. ένα
ταιριαστό
Ζευγαρι. το
αγόρι τπς
εντυπωσιακής
μπασκετμποήίατριας του
σπυμπιακού
δεν σα μπορούσε παρα
να είναι στο...
ύψος τής
' ¦'|'Η ¦"'ΑΝῖΑΡ ¦
.ι η. Ο Ν'°¦ΕΒ|
η οι Β|εήγοι εκαναν χρήσή τής καήοκαιρινής
γ οσων και σίνοντας τα εκ. ευρώ στον οήυμπιακό
αγόρασαν τον ταήήοτογκοήεςσ εετρεμ. ο οποίος θα
υπογράψει συμρόήαιο εως το Νεο ο ο Ντοσερί με
ποήύ καήή παρουσία το προήγούμενο εςόμήνο στή
παω ήταν στήν καήύτερή ενοεκασα του πρώτου
γύρου στο ρεήγικό πρωταοήήμα ο Ακοήουοεί και
ο Διαμαντακος. με τήν καρήσρούή να είναι
ετοιμή να πήήρώσει και εκείνή τήν
σιμιόν Η εκ. ευρώι για τον
νεαρό Φορ
' _πΑυΑσιιήήίκοτ' · Ατήοιή_ιιτυτο_
¦ γ - ι _ Ω ΞαπΑπιήπιοτ- “
·°|Δ"Μ"ΤΡΗ¦ῖ"τ α `"ΑΩ-(.=Φ|""ζεΓ
 ή ζ'^'^Ρ^ἔ·Κ“ἶΒΡβἔ Η ` οΜιΧΑΑΗ:ΒοΣκΑκΗ¦ 
η! (^'Μ""'Ψ"Ψ'°ω ἰ κ - από το Ρεθυμνο μερσήκ“·“¦κεΥτσΜΥΜ . μ" υ ως τσύςεΛΑττιιΨ Η
ω"'ΨΜ^ΨΚω^ “ “ ο ιΛασιοίσω -ΑΑΜΠΡ0Υ 
ν ῳ"ἔ'°Ἡ"9ἔΨ' ' ιΑνατοήικής Αττικήςισ 
ϊ ~ Ἐ“"Κ° ΕΜ “ΓΙ-Λεω! . Ώρα:3.ΑΞ ήμαστε “
Ϊ Ι “0690 ·-ΏΡΦ_Μ¦ η ή τν 5ρόι·τ “ιι Μ
 μ;μ.ωπ1νΞροττΞ) - . / 
'ι η 7 ,τ - ί /
ιι|ΛΜΙιΝΤκ0ϊ
_ ΔΝ. 
· ΣΕΛ'ΔΛ 8
 ΜΜΜ ΕΜ =ΦΥΡι:σνΜ
η °·*"ΜΞ_¦ .νιν=:ΚΑι“ινΑ τΑ¦ΚΑτΑι·ΡΑσοΥΝ. 
ΚΜ Ν]ΜΜΜικΡοτ ή γ ¦ ί
· ο οήσ- γ
 μπισκός οεήει
νίκή 3-ο ή 3-1
επί τής ρωσικής
:ουργκούτ σήμερα
στο Ρεντή ί5.όο
μ.μ.ι. για να προκριθεί στήν οκτασα
του ΟΕΥ αυρ ο Αν
κεροίσει 3-2. ή πρόκρισή σανπαιχτεί στο η 3
“χρυσό» σετ. αφού
.με το ίσιο σκορ
εχασε πριν από
μια εροομαοα
Τήν εκπτωσή Μποροβήήου απο
ο ί ο κοντονήςι ο ο υΦυπουργός
Αοήήτισμού σπρώχνει τον πρόεορο
τής Σούπερ Λίγκας στήν ετωσ ζή: τώντας αρχικα από τήν απο να όιαπιστώσει αν συντρέχουν ήσγοι να χασει
το αΞίωμα του επειοή υπαρχει παρα
πομπή του σε σίκή για το “τοτιοροιιεκ
στή Ρωσία ' ή 3 σοκοντονύς.'ωστόσΦ “ ~ _. η ,
 ` πιε2εικαταστύσειςμε _ “ _ “Η Ι
_ Ϊ νομικό σήμα-αφού οννόμος ῖ ι η . ο ΜΥ” Υ'° Η ι
, __ ή] _ ~ __ 7 - - βοεν τον`καήύπτει ώστε να είναι ~ ' 30 "ΜΟΒ" Μαο- ~
' ο Μια ώρα αργότερα ιερό ιι.μ.› =“ΜΧΡ£ΜικΜέ“ῖΜ“ Μπορω υ ί ν°'“°·κ°“Μ“ Μ
στα Με· αουτ και το
Φετινή ματς στήν
πρεμιέρα του
πρωταοήήματος
Εργοτεήής Χανια 0-4
ί ] _ Μισο· και αυτό/ΜΒΜ ο πρόε-, γ
|- ~ ϊ _οροςῦτής οιοονανώτο·ας κατήγο
ή γυναικεία ομασα του
. ¦ οήυμπιακού θα υπερασπιστεί ο
στο Βουκουρέστι το 3-0 του η > Ω .η /
¦ υ , πρώτου αγώνα επί τής οεινι. . 7 ~ χ ~. _
' ` με στόχο τήν πρόκρισή στήν η η ' ' γ  ¦
Ϊ οκτύσα του καπως Καπ ς ~ Λ. ` ο
9771108 852136 05 ` 77
ς ς “οποία βαθμό πήήμμεήή- <
~ -`;` ' 'ματος.και-,όχιἙκαχουργήματος.7 4
 ` γ ¦ ή ώστε να προκύπτει πραγ" - ματικόήκώήυμα'
Γραφει ο πιεστικα: ιιεΜοινιαιιτ Με.. κι ` ΓραΦει ο ΜΜιιτοιιτ αιιΜιιτριον ισεαία ο η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα