Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Εκβιάζουν για καταυλισμό 400.000 προσφύγων στην ΑθήναRecognized text:
 ι τι τα τη το χ ι. τ τι τι.
:η Σο53εαιυτρὲφὁῳε
- .Απ
Όταν`ο λαόε φοβάται τον
κυβέρνασα υπαρκα τυραννία. ρ
ἴ)α1νιαιτυβέρντκυαιροβόατυ. /
τον λαό, υπαρχει ελευθερία! .
Τόμα5 Τζέφερσον,
305 Πρόεδροε των ΕΠΑ (1801-1809)
'ι αν ιι
Τ . Η
τι τα ιτε.  Ιἐὸ,~ἰ=τ”!ι:Μ ·
,Η  Η ,. ,. .. ,.., . , ,κο·ντΕὲΔΩ“1ΔΛ]'_ .Σ ιι ]. .. ]ι ]. ιι 'Ί. . ι. ιι ι λ>]ια_]ι_1[_λ.
λ ιιΡοιιιιοτγτικιι 
ι" Σ δ Σ Σ  δτΕτΑι:τι-ι 27 ιΑΝογΑι=ιογ τα “
Με τοιιινιΕι>ι-ιΣιο κογΓιοΝιι ο.
“   :κι  
,. ~/χ
λ ι ι ι ι ι
[έ ΠΑ ΟΛΕΣ Τ|Σ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΕΥΡΩ _
“ “ η ο ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ ΣΤΗ :
Ε[;ζῇΞΞῖἶΙΩ]βἶῖ:¦ ι....ιῖἶἶ1. ι. ιίέῖ.μ ΞΙ:1_ιἐΞτΣ>Σ“ῖ πι
Σε στρατόπεδο ουγκέντρωαιιε προσφύγων θέλουν να μετατρέψουν οι «εταίροι» μαε τπν Αθόνα. Το στίγμα έδωσε ο αναπλπρωτιὶε υπουργόε Μεταναστευτικόε Πολιτικπε Γιάννας
Μουζάλαε, αποκαλύπτονταε ότι ο Βέλγοε ομόλογός του έθεσε
στιι Σύνοδο τικ Δευτέραε θέμα για στρατόπεδο 300.0004θθ.θθθ μεταναστών στιιν Αθήνα! Παραλλπλα. σύμφωνα με
πλπροφορίεε Πιο «Σο Μοιιδα». ξεκινα σήμερα ιι διαδικασία
έξωσπε τπε Χώρα μαε από τα Σ γκεν. ενω διιμοσίευμα των
«ΡἰπαπαἰαΙ Τίιποε» προτείνει στον ΜΜΜ να ανταλλαξει το
 ΠρόσωΈ  Η θα" τοιον. παλι. ταιρι
ται γιαΔκό.θε ενδεΧόμενο.
 _ιιαιροε .του ..θεριΖειν! 
Δρ. Φύλλου: 46
Τεταρτπ 27 Ιανουαρίου 2016
Τιμπ: 1 €
 Πλω" Η' "Μ".
Οι αγαπαει οκῆαραίνοαν τα 
σταση του5 και βαΖουν μτιίιοκο Ι
.· σε ραντεβού με τον Τ ιιιρα ~
/ τ ` 7 - κι
«Βατόμουρα
Μακ κι Μο το ταινια» 
Οι δανειοτέε ετιιοτρέφο Αν _. _ _
με δίψα για φρέσκο... αίμα. “
Τα κλιμόκια των «θεσμών» επιστρέφουν σίιμερα
στπν Αθίινα, με σκλπρέε εντολέε από ΔΝΤ και·Βερο-, Η
λίγο. Στο μικροσκόπιο των δανειστών θα βρεθούν-το
σΧέδιο Κατρούγκαλου για το Ασφαλιστικό και το Φορολογικό, οι Περικοπέε στο Δπμόσιο. τα «κόκκινα» τμ
δανεια και οι αποκρατικοποιήσειε. Οι επικεφαλίιὲτων Ϊ Ξ"
δανειστών θα έρθουν στπν Ελλαδα τπν ερκόμενπ ῦ
εβδομαδα, αφότου θα εκει ΠροπγΠθεί π Πλόρπε κατα- η
γραφίι των δπμοσιονομικών στόΧων από τα τεΧνικό
κλιμόκια. δ Ι Σελ.: θ
ΣγΝΑτεΡΜοΣΣτΗΝεΜ 
Τρόπουε προφύλαξπε, ιδιαίτερα των πλικιωμένων
Που ουΧνα Πέφτουν θύματα επιτπδείων, οι οποίοι επινόούν διύφορουε τρόπουε για να τουε λποτέψ0υν, εξέδωσε
π ΕΛΑΣ., καθώε, σύμφωνα με τα_στοιΧεία,“το β' εξαμπνο του 20 Ι 5 συνελίιφθπσαν 15 απατεώνεε Που-`εΠιΧείρπσαν'να εξαπατίισουν ανύΠοΠτουε ανθρώπουε! Γ Σελ.: 7
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ται ΣΟΥΠΕΡ Μια
Τσι" ό δ
Μιιορο
ΞΕΝιΜοΥτκοΒΟῖ
του;Ψ“Χρού
.  › 'κλασικίιε περιπέτεια του
βουλευτή και Πρώπν Πρόκτορα
θ Πρωταγωνίστησε σε τπλεοΠτικύ
, Το σέ8
Προσωπα
κ Ποῆεμου
γ «Η κατόσκοποε Που
μ, αγόΠιισε». Ο τίτλοε πιο
«Εφαρμόστε
το ομαδικε8
ατιοῆύοει8»
Ώ Σελ.: θ
Τζέιμ9 Μποντ ταιριαζει γάντι
. στον Ξένια Λουγκοβόι, τπν
26Χρονπ σύζυγο του Ρώσου
τπε Κ(ΞΒ Αντρέι Λουγκοβόι,
ο οποίοε κατιιγορείται
για τπ δολοφονία του
αντικαθεοτωτικού Αλεξόντρ
Λιτβινιένκο, το 2006, στο
Λονδίνο. Η Ρωσίδα καλλονίι
σειρα π οποία βγαζει... λαδι
τον σύζυγό τπ9, τη οτιγμίι Που
` · οι ρωσοβρετανικέε
σΧέσει9 παραπέμπουν
στα πμέρεε του
ΨυΧρού Πολέμου!
ζ» Σελ.: 9
«Οι έμιτοροι δεν
” Θα ιι=ῆ“ιιρὡοουν
το... μάρμαρο»
Ο Σελ.: 12
ο ΒΒΟ ΔΝΔΒΕι ΦΩΝΕΣ
ρ _ Τώρα είναι ιι μερα ευκαιρια
 _,ζ ταινια... Νεα Διιιιοκρααε
ΚΟΨΤΕ ΕΔΩ... @β