Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27-01-2016·
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΑΙΘΡΙΟΣ: Νεφώσεις με πιθανότητα χιονοπτώσεων στα ὁρεινα τής Κρήτης. Άνεμοι
μεταβλητοί στα δυτικά ασθενείς καί στα
ανατολικά τοπικα ίσχυροί μέ έξασθένηση.
Ἡ θερμοκρασία έως 15β. Κ.
Τετάρτη 27 Τανουαρίου 2016
Ἀνακομιδή Τιμίων Λειψάνων 'ιωαννου Χρυσοστόμου.
Σελήνη 18 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 7.84' - Δύσις 5.42'
Ἀριθμ. φύλ. 40884 ί Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής 9,'Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, εειιεηεννε@οιεηειςι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2110 8220881, ως: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
μέ άρωμα Ἀνδρέα
Τήν 18η ῦΟκτωβρίου 1983, τό ΠΑΣΟΚ τού Ἀνδρέα
Παπανδρέου όργανωσε μία μεγαλη «Φιέστα» στὸ
Σύνταγμα για να έορτασει τήν συμπλήρωση διετίας
από τήν από του στήν ἐξουσία. Τα λεγόμενα «Δύο
Χρόνια τής Ἀλλαγής».
Οἱ παλαιότεροι θα ένθυμούνται τί αντίδρασις εἶχε
προκληθεί τότε, αφού έπί ήμέρες ή πλατεία Συνταγματος εἶχε καταληΦθεῖ από συνεργεία πού έστηναν
μέ κρατικές δαπάνες έςέδρα καί γιγαντιαία «ἰκριώματα» με αμέτρητους προβολείς καί μεγάφωνα. °Ιδού τί
έγραφε ή «Εστία» τό πρωί τής ίδίας ήμέρας:
«Πρόβα τζενεράλε τῆς προκλητικής Πασοκικῆς
φιέστα ἐγένετο χθές τήν νύκτα εις τήν πλατείανΣυντάγματος. Άνω των χιλίων προβολέων έφώτισαν μέ
χρι καί τήν τελευταίαν γωνίαν τής πλατείας, καθως _
καί τάς πέριξ κεντρικάς όδοός.
Ἑν τω μεταξύ, ὁμάς τεχνικών καί σκηνοθετών τού
ΠΑΣΟΚ προέβαινον χθές είς τάς τελευταίας έργασίας, προκειμένου νά μή δημιουργηθῆ ή παραμικρά
ανωμαλία. Τά μεγάφωνα, τα όποῖα έτοποθετήθησαν
διά τήν σημερινήν φιέστα έλειτοόργησαν χθές καί
έρρυθμίσθησαν μέ τόν τελειότερον τρόπον αἱ μικροφωνικαί έγκαταστάσεις.
Πέραν τών προβολέων, αἱ κεντρικαί όδοί έστολίσθησαν διά πολυχρωμων σημαιώις ένώ 450.000
αφίσσες όπενθυμίζουν είς τόν λαόν τής πρωτευούσης καί των προαστίων τήν σημερινήν ἡμέραν τῆς
ΜΜΜ; φιέστα».
'Ο τότε αρχηγός τής αξιωματικής Ἀντιπολιτεύσεως Εὐάγγελος ἈβέρωΦ είχε κατηγορήσει δριμύτατα
τόν Α. Παπανδρέου καί δέν εἶχε διστάσει να χαρακτηρίσει τήν έκδήλωση ώς «Φιέστα Μουσσολινικού
τύπου».?Ηταν τέτοιες οἱ αύθαιρεσίες τού ΠΑΣΟΚ,
ώστε έγκριτοι νομικοί έφθασαν στό σημείο να καταθέσουν στό Π ρωτοδικεῖο Ἀθηνών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τήν αμεση αφαίρεση τών έγκαταστάσεων καί των ίκριωματων, καθώς καί τήν απαγόρευση καταβολής τής σχετικής δαπάνης από τήν
κρατική ΕΡΤ, ή ὁποία θα μετέδιδε απ' εύθείας ὁλόκληρη τήν κομματική έκδήλωση. >
'Ηπρωτοβουλία τού μασκα ἑορτασει σέ δημόσια έκδήλωση τήν δεύτερη έπέτειο τής ανόδου του
στήν ἐξουσία εἶχε προκαλέσει σωστα] 
Διότι τότε ὁ κομματισμός δέν είχε ακόμη λαβει τήν
έκταση καί τήν ένταση πού έλαβε αργότερα. Καί αὐτὸ
πού έκανε ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου αποσκοπούσε
ακριβως στὸ να ένσπείρει τόν διχασμό. Ἀπὸ τήν μία
πλευρα ήταν οἱ«προοδευτικές» δυνάμεις τής Ἀλλαγής
καί από τήν αλλη οί «αντιδραστικές» δυνάμεις τής Δεως. Αύτὸ ήταν τό κύριο σύνθημα του στόν διχαστικὸ
λόγο πού έςεφώνησε στήν πλατεία Συντάγματος
Σήμερα, 33 χρόνια αργότερα. ὁ Ἀλἑξιιε Τσίπρας
ακολούθησε καί ώς πρός αὐτό τήν συνταγή τού Ἀνδρέα
Παπανδρέου, διοργανώνοντας ανάλογη κομματική
έκδήλωση. Παρ° ότι ή δική του Φιέστα έγινε στό Φαληρο καί όχι στήν πλατεία Συντάγματος, οἱ ὁμοιότητες
ήταν πολλές ακόμη καί στόν τόνο καί τό ύφος τής όμιλίας του. “Η μόνη ούσιαστική διαφορα είναι ότι ένώ ὁ
Α. Παπανδρέου εἶχε ἑορτασει τήν συμΜήρωση διετίας
από τής ανόδου του στήν ἐξουσία, ὁ Α. Τσίπρας έσπεισε να ἑορτασει τήν συμπλήρωση ἔτους."Ισως διότι δέν
είναικαίτόσο βέβαιος ότι Μασάει διετία..
διπλού σποτ
Ενώπιον πολιτικοοιπονομικού ίλίγγου κατά
Η ΟΚΤΑΩΡΙ·Ι συνεδρίασις τής
Έκτακτης Συνόδου τών ύπουργών
=Εσωτερικών τής ΕΕ στό
Άμστερνταμ τής Όλλανδίας δέν
ήταν μόνον πολύωρος, αλλα καί
σέ απολύτως αρνητικό κλίμα για
τήν 'Ελλάδα. Πέραν τής μαλλον
γραφικής προτασεως τού Βέλγου
ύπουργού για στρατόπεδα προσΦύγων πού θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν 300.000-400.000 ατομα στήν περιοχή τών Ἀθηνῶν,
προδιεγραΦη μία διαδικασία
«απομονώσεως» τής“Ελλαδος από
τήν Ζώνη Σένγκεν.Ἀν έμπιστευθούμε τίς πληροφορίες τής έγκριτης γαλλικής «Το Μοτιαε», ή Κομμισσιόν, μέ τόν έκθετο για παρότρυνση στήν Σλοβενία να «κλείσει» τα σύνορα της μέ τόν στρατό
της έπί κεφαλής της κ. Γιούνκερ,
θα προχωρήσει σέ αποτίμηση τής
τής Επιτροπής θα πρέπει να
έγκριθεῖ μέ αύςημένη πλειοψηΦία. Στήν τρίτη Φαση ή ”Ελλάς
ἐντὸς τριών μηνών θα πρέπει να
συμμορφωθεί πρός τίς ύποδείςεις
καί, αν όχι, τελικώς ή Κομμισσιόν
θα εἰσηγηθεῖ διετή αναστολή τής
Σένγκεν καί ἑπαναφορα τών έσωτερικών έλέγχων συνόρων.
Κρίσιμες χώρες πού μέ έπιθετικό τρόπο -παρακινούμενες από
πανικό καί κοινωνική πίεση- τοποθετούνται ὑπὲρ τής «Φραγή ς»
τών συνόρων στήν στεριά καί εἰδικα στήν μεθόριο ΠΓΔΜ-Ἑλλάδος
είναι οἱ Γερμανία, Αύστρία, Σουηδία, Νορβηγία, αλλα καί πλείστες
χώρες τής Ἀνατολικής Εύρώπης.
Δέν είναι τυχαία ή τοποθέτησις
τών στελεχών τής ΕτοιιτεΧ (Εὐρωπαίκή Συνοριοφύλακή) στήν ατυπη Σύνοδο τούῦἈμστερνταμ ότι ή
καταστασεως στα ἑλληνοτσυρκικα σύνορα. Σὲ δεύτερη φαση θα
ύποβαλει τήν έκθεσή της στήν Σύνοδο Κορυφής, όπου ή εἰσήγησις
«θαλασσα δέν είναι αγρός».
Παραλλήλως καί σύμφωνα μέ
πηγές απότούς τραπεζικούς καί
χρη ματιστη ριακούς κύκλους τού
Σίτυ στήν Βρεταννία καί τήν Νέα
“Υόρκη στίς ΗΠΑ, οἱ δηλώσεις
τού έπί κεφαλής τού Μηχανισμού
Σταθερότητος (Ε8Μ), κ. Κλ. Ρέγκλινγκ, αρχικα για τήν «παγίδα
ρευστότητος» πού ένδεχομένως θα
β ρεθεῖ ή Ἑλλάς τόν ῦΙούνιο-°Ιούλιο
καί έν συνεχεία, από τό Τόκιο', ότι
δέν ύπαρχει κανένα περιθώριο για
συζήτηση περί «κουρέματος» τού
χρέους, δέν είναι τυχαίες. '
Συνδυάζονται μέ τήν αντίληψη πού ήδη ύπαρχει στόν κύκλο
τού Ευτοςτουρ ότι ή 'Ελλάς δέν
θα τα καταφέρει καί ότι θα ἑπιχειρηθεῖ ή λύσις πού προτείνει ὁ
Γερμανός ύπσυργός κ. Σώυμπλε
περί «ταιμ-αουτ» τής χώρας από
τήν συμμετοχή της στήν ζώνη τού
εύρώ. Σὲ μια τέτοια περίπτωση ή
“Τελλας θα βρεθεί μέχρι τό φθινόπωρο μπροστα στόν κίνδυνο διπλού «ΟτοΧίι». Τόσο σέ έπίπεδο
Σένγκεν όσο καί εύρώ.
'Αρτεμις
καί Ἀπόλλων
στό φώς
ΤΗΝ ΘΕΑ Ἀρτέμιδα καί τόν αδελφό της Ἀπόλλωνα έφερε στό Φώς ή αρχαιολογική σκαπανη μετα από περίπου 1.900 χρόνια. Τα δύο γλυπτά αποτελούν ένα μοναδικό σύνταγμα γλυπτών καί χρονολογούνται στό β| ήμισυ τού Ιου μέ αρχές τού
Ζου μ.Χ. αἱ. Πιθανότατα εἶχαν εἰσαχθεῖ από καλλιτεχνικα κέντρα ἐκτὸς τής Κρήτης, προκειμένου να αποτελέσουν τό οίκιακό ίερό τής ρωμαϊκής πολυτελούς
οἱκίας πού κοσμούσαν. (Λεπτομέρειες σελ. 4) `
Σήμερα
σε καθυστερήσει
ή πρώτη αξιολόγησις
Ἡ όλοκλή ρωσις τής αξιολογήσεως θα χρειασθεί
` Τῆς ἡμέρας.
«Ξηράσία» στό Εθνικό Θέατρο
ι τουλαχιστον ένα δίμηνο,
προειδοποίησε χθές ὁ κ.
Κλάους Ρέγκλινγκ. ΣΕΛ.2
'Επιμένουν
οἱ αγρότες
Σκληραίνουν τήν σταση
τους οἱ αγρότες καί προχωρούν σέ νέα μπλόκο
στίς έθνικές όδούς.
ί ΣΕΛ. 8
'Η Δανία «γδύνει»
τούς πρόσφυγες
'Η Δανία ενέκρινε νόμο
πού ύποχρεὡνει τούς
πρόσφυγες πού φθόνουν στήν χώρα να παραδίδουν τα τιμαλφή τους.
Σωρεία αντιδράσεων.
ι ιι ιι 
Η 7711118 7111137 
-Τίνάσαςκάνω, έπρεπενάδολοφονήσω κι εγώ κάνα-δυό τρείς Μ
για να παίξει έργο μου τό «Εθνικό»!
'Ο "σίδωρος, συνταξιούχος φιλόλογος καί θεατρικά συγγραφέας, μέ
σες να τήν καθαρίσεις;
'Εκα'νος, όμως, δέν είχε όρεξη γιά
αστεία. «Δέν μάθατε; Δέν διαβάσατε;
Τό βιβλίο τού δολοφόνου τής 17Ν
Σάββα Ξηρού θά ανέβει στό 'Εθνικό
θέατρο!»
Αίφνιδιαστήκαμε, καθώς μας έπιασε απληροφόρητους. 'Ο Μάνθος
μπήκε αμέσως στὸ (ωδείο από τό κινητὸ του καί μας διάβασε τήν ανακοίνωση τού 'Εθνικού καί τήν απόφασή
του νά αναγάγει σε «συγγραφέα» τόν
δολοφόνο.
έργα του να έχουν παιχτεί μόνο σὲ μι- Ι - Καί γιατί απορείτε; Ξεχάσατε
και πατερων θέατρα. ήταν σοβα- ότι στελέχη τα κυβέρνησης Με
ρα προβλημαπομένος. έχουν σταθεί στὸ πλευρό τών δολοφό
_ _ “ νωτής17Ν;Τίνάσαςκάιω,πωδω
4 Που μπορω νά προμηθευτω Μ ὁ ΜοΜ! εἶπε ὁΠΜΜ
Μίλα καί πυρομαχ'Κά;Ἑχ"ε κανένα παλαιός πασόκος, πού φαίνεται ότι
λωπφο Μ όψιν; θα Μ” Καί «ξέρει κάτι παραπάνω»...
προκάλεσε τίς απορίες μας.
- Τὸ θέμα, όμως, είναι πολύ σοβαρό.
7 Ἡ ΠΜ· "σίδωΡε; Τσω<ώθθΜ Τό κρατικό θέατρο, τὸ θέατρο πού
πάλι μέ τήν πεθερά σου καί αποφάσι- στηρίζεται στὰ Χρήματα Τα] ἑλληνι_
κού λαού, τό θέατρο πού ύπηρέιησαν
κορυφές τής αποκριτικής, δίνει «πολιτικό άσυλο» στούς δολοφόνους!
Τὸ 'Εθνικό Θέατρο, προσβάλλον
ται βάρβαροι τις οικογένεια τών θυματων τής ΠΝ, «δίνει βήμα» στὸν Σάββα
ΞΠΡό. Με καί είναι ό Κάρα Τσέσμαν!
Δέν είναι «μια απλή ποινική ὑπό
θεση» ή ΠΝ. Καί είναι απορίας άξιον
τό ότι ή νέα διοίκηση τού 'Εθνικού (ή
παλαιά παύθηκε μέ τρόπο σχεδόν
σταλινικό) αποφάσισε, ξαφνικά, νά
«δικαιώσει» τούς δολοφόνους.
Μήπως θά μπορούσε ή σκηνοθἑΠ£
` νά μας πεί γιατί δολοφονήθηκε από
τσκ «συγγραφείς» της ὁ Κωστής Περατικός, ένας άνθρωπος πού δέν είχε
πειράξει κανέναν. στήν ζωή τον;
Μήπως μπορεί νά μας πεί αν θά
αναφέρεταιστό«έργο»τηςκαίή δολοφονία τού θάνου Ἀξαρλιάν, ενός
παιδιού από τόν πως, πού έτυχε
νά περνάει από τόν δρόμο όπου είχε
αποφασίσει νά «δράσει» ή συμμορία
τών δολοφόνων;
Μήπως μπορεί νά μας πεί γιατί
επέλεξε αὐτὸ τό «έργο» σέ μια εποχή
πού ή χωρα διέρχεται τεράστια οίκονομική καί πολιτική κρίση;
Ἀσφαλώς, θα μπορούσε νά μας
πεί ότι ό Ξηρός καί, γενικώς, όλες
αύτές οί σκοτεινές καί βρώμικες ἱστορίες «πουλανε», ως τό 'Εθνικό θέατρο δέν μας έχει συνηθίσει σέ τέτοιες
επιλογές.
Άλλωστε, δέν θυμαμαι νά έπαιξε
τόν «Άγιο Πρεβέζης», ό όποίος ως
μη καί σήμερα «πουλάει» καί παίζεται στήν Κύπρο!
Γιά νά τελειώνουμε, νομίζουμε
ότι ή διοίκηση τού 'Εθνικού θεάτρου
κάνει «φάουλ», στήν προσπάθειά της
να «γλείψει» τήν «Πρωτη φορά Ἀριστερά».
Τὸ ότι ό λαός (πού λέει ό λόγος)
αποφάσισε να πειρωιαπστεί, δέν σημαίνει ότι Τα πόδια θά χτυπήσουν
τό κεφάλι!
Άν έχει λίγη σοβαρότητα τὸ
«Εθνικό», αν @ετσι τόν Μινωτή, τήν
Παξινού, τήν Συνοδινού, τόν Κωτσόπουλο, θά αποσύρει τό «έργο»...
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
”Ετος 122ον
Φιέστα Τσίπρα  Εύρωπαίκοί
κραδασμοί
Γραφει ὁ ΓεωργιοςΚ Στεφανάκης* 
Ι. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ενοποίηση ασθ μαίνει. Τα συ μφωνημένα στό Μεεειιιοιπ όρια παραβιάζονται.
Πολλές καί μεγαλες χώρες σημειώνουν ελλείμματα. Αύξανουν, συνακόλουθα, αντισυμβατικα
τα δημόσια τους χρέη. Οἱ ύποδείξεις τών Βρυξελλών αγνοούνται.
'ί. 'Η Γαλλία έχει, μονομερώς, έπικαλεσθεῖ τα
έναντίον της τρομοκρατικό κρούσματα. Συνακόλουθα έχει έπικαλεσθεῖ τήν αναγκη αμυντικής
θωράκισης.'Ἀρα καί αδυναμία μείωσης τού τεράστιου δημόσιου χρέους της. Στήν 'ισπανία ή
αριστερα ένισχύθηκε έκλογικα. Ζητά συνταγματική κατοχύρωση κοινωνικών δικαιωματων, έλαχίστων ὁρίων αμοιβής εργασίας καί σύνταξης.
Ἀποδοχή τέτοιων αίτη ματων σημαίνει, ὁμοίως,
διεύρυνση δαπανών, έτσι καί αύξηση χρέους.
Στήν Πορτογαλία ὁ συντηρητικός μετεκλογικός
συνασπισμός διαλύθηκε. 'Η αριστερα ζητα δαπάνες.Ἐχει προστεθεί καί ή ,ιταλία 10 κ. Ματ.
Ρέντσι· αντιδρα στίς έπικρίσεις τών Βρυξελλών
για τίς δημοσιονομικές αποκλίσεις τής 'ίταλίας
(«Ἑστία» 18.1 .).
ί". Τό κοινό νόμισμα δεν τό ζήτησαν οἱ βόρειοι,
μαλιστα δέ (καί) οί Γερμανοί. Αύτοί εἶχαν το
«μαρκα». Οἱ νότιοι, πρός συγκράτηση, ἐκεῖ, κεφαλαίων ζήτησαν κοινό νόμισμα." Ετσι, αὐτό γεννήθηκε κατ' εἰκόνα καί ὁμοίωση τού ίσχυρού
μαρκου.
Μ Σήμερα αποθεματικά κεφαλαια διατηρούν
οί βόρειοι. Οἱ δικές τους σίκονσμίες εξελίσσονται
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΜεΣ
ΠεριεπΓΑ
ο Στίς 16 Μαρτίου τό
Ρότερνταμ θά αποκτήσει
ἐπισήμως ένα πλωτό δάσος! 'Ομάδα <Ολλανδῶν
καλλιτεχνών έμπνεύσθηκε
από Τό ἔργο ἑνὸς Κολομβιανού συνάδελφου τους,
ΤΟύ Χόρχε Μπάκερ, πού
γέμισε ένα ἑνυδρεῖο μέ σημαδούρες μέσα στίς
όποΐες ύπήρχαν δένδρα,
μετατρέποντας ένα ποτάμι σέ πλωτό δάσος,
καί τοποθέτησαν μία λεύκα σέ μία σημαδούρα στό
λιμάνι ΤΟύ Ρότερνταμ. Τό
δένδρο μεγάλωσε, καί ή
ὁμάδα έρριξε στό λιμάνι
είκοσι ἀκόμη σημαδούρες
μέ δένδρα, πού ἑλπίζουν
νά όμορφύνουν Τό λιμάνι
καί νά προσελκύσουν καί
επισκέπτες.
ο Τελικώς Τό ἑρώΤημα
γιά έναν Ἀμερικανό ράπερ δέν είναι ἐάν ή Γ ή γωρίζει, αλλά έ ί
πεδη. Καί κατέληξε στό
συμπέρασμα ότι είναι
απολύτως ἑπίπεδη. Μάλιστα ὁ ράπερ ΒοΒ είναι
τόσο βέβαιος, πού καΤακλ ύζει_ Τό Τννίττετ μέ
πλήθος μηνυμάτων διά
Τῶν ὁποίων επιβεβαιώνει
τήν άποψή Του, όπως λέει, καί καλεί Τούς πάντες
νά καταλάβουν ότι έχουν
έξαπατη θα Καί ποιά
είναι Τά ἐπιχειρήματά
του; Ότι ὁ ὁριΖονΤας πού
βλέπει είναι ίσιος καί ότι
οί επιστήμονες πού διέδωσαν Τήν ίδέα τῆς σφαιρικής Γ ής ήταν μασόνοι!
αν είναι ἐπί
Τιί νά πεί κανείς; (Ο καθένας μέ Τόν πόνο Του...
ο ΣΤά δάση ΤΟύ Κονγκό
άνεκαλ ύφθη ένα παράξενο ζῶο. Εἶναι συνδυασμός ΤΟύ όκάπι καί ΤΟύ
αλόγου. Τό όκάπι είναι
ένα είδος καμηλοπάρδαΜε, αλλά μέ ρίγες σάν
Τήν ζέβρα. Αύτό πού
βρέθηκε έχει σῶμα καί
λαιμό αλόγου, ρίγες σάν
Τῆς ζέβρας στό πίσω μέρος ΤΟύ σώματος, φθάνει
Τά 250 κιλά βάρος καί
είναι φυτοφάγο.
ο Ξέρετε ποιά είναι ή νέα
μόδα στήν ›|απωνία; Τό
φωσφορίζον χαμόγελο!
Πρόκειται γιά διαφημιστική ἑκσΤραΤεία δημοφιλούς άλυσίδος ένδυμαΤων. Καί ή έφαρμογή
απλή. ἘφαρμόζεΤαι σΤά
δόντια μία πηγή ΤΕΒ,
μέ αποτέλεσμα Τό στόμα
νά φωσφορίζει κάθε φορά
πού μιλάει κανείς ή χαμογελάει... |”ιά νά πούμε
Τήν αλήθεια, μοιάζει Τό
πράγμα λίγο -ἔως πολύ- τρομακτικό... Είδικά
Τήν νύκΤα!
Ο Άλλος έχει Τήν φήμη
καί άλλος Τήν χάρη. Ό
λόγος γιά Τά σκυλιά καί
τά δελφίνια. “Ολοι λέμε
. ότι Τά σκυλιά κοιμούνται
μέ Τό ένα μάτι ανοικτό,
αλλά παρ7 ότι ξυπνούν
πολύ εύκολα, τά ματάκια
Τους Τά κλείνουν κανονικά. ἈνΤιθέΤως, όπως μάθαίνουμε Τά δελφίνια κοιμούνται σΤί αλήθεια μέ
Τό ένα μάτι ανοικτό.
Ἀγνωστον γιατί. Μήπως ἐπειδή είναι παιχνιδιάρικα μας κλείνουν Τό
μάΤι;
Διαβάστε τό άρθρο
«Ἀνασφαλεια
καί έπισφαλεια»'
Χριστόφορος Χ. Ματιᾶτος (σελ. 3)