Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεοεπον@οωιιοι.ει
ἴΡΔΦΕ'Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ|ΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
“ιἶἴἰἔ οι ι ι ι ιζ
7 ¦ ΜΜΜ - τ·$ι " 4 ~ 3
κίνδυνος γιο
δημοσιονομικό
κενο το 2Μ8
ἔῖἑΐ?8
·~·~.γ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Ο ΛΟΓΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ'ΚΗ ΚΔ' 0||(ΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
.ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ Με 1Ε@Δ5ΔΞι“ι μου' ΜισιΕι ι@ΞΒΜιΣιΗ ΜΝ
Η . ' '.¦ , - .-=··:-. ·` .- 
ι , '·ἔ;:': -σοι- .- ; ·~
Μ  · ·-.'η - “ ^
[email protected]~   ς
·.. 7- 4 _ Ο Π .
«Η ΘΗΛΕΙΑ ΣΦΙΓΓΕΙ»
Μουζόλιςι Μις ζήιησιν πριιόπιδο
ΜΜΟ μιιιιισιών πηι Αθήνα
Κάνω κοινά σπμιίο αν Βρά0ππε σοι σννάνπισπ των επισπμάνων με τον πρωθυπουργό. Ο
'λουκάς κοπνάς". που προσδοιιουσι ιι πυΒέρνπσπ. μάλλον
πιω μουρος οφου οι εκπροσωποι νων ελευθέρων επονπλμοούν οπεσάμονπν πως π ΚΜ
νπσπ 0ο πρέπει νο οποσάρει ουιά το Νομοσχέδιο. νο ορπίσιι
ένον ευρύ κοινωνικά διάλογο
οπά μπδενικά Βάσπ, προκειμένου νο υπάρξει προοπτική. π
οποίο 0ο οδπνεί ο" στο κλείσιμο κάθε οτομιιιάς δροσπιριάπιτος, άλλά σον ενδυνάμωσπ νων
ποραομένων υππροσιών. Χοροκπιρί:ουν το νομοσχέδιο μι·
Βιώσιμο ποι ονο€ιάπισιο πο·
φυσικά Μουν νο οποσυρθοΙ
πο· οι Μινωικές τροποποιήσεις φοίνποι πως δεν τους κολυπιουν. γ `
Μάλλον ιι ΜΜΜ ι' 0ο
πρέπει νο Με» πιω μέρος του
Μπα!. ά νο πείσει'ιους
δονοσύς, πάει που ΜΜΜ
σπ8άν οδάνοιο, ά νο Μ οι
συνοίνεσπ πις ως.
κάτι που Νήσος Νίνο· στο
Μοίρο πις φονιοΜος.
Ο Μπος
Ϊ? “ ¦ __ ¦ έ
#07 ο;¦
από Μ απ©ργ·@κόἔ<ἶ