Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μαχαίρι σε Δημόσιο, κομματικό κράτος αντί για επώδυνο ασφαλιστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΝΗΜΕ|Ο ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜ|Α
 Κ|ΝΔΥΝΟΣ
Χ|Λ|ΑΔΩΝ
“  ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
” ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Τετόρτη 27 |ανουαρίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.804- Τιμή 1,30 €
ΣΕΛ'ΔΕΣ
84 :ἶ Ο
Μαχαίρ¦ γ ¦  ί
σε Δημ6σ¦ό' 
κομματι |(ο   ,
ιι: 12
κρατσε
αντί για εηὡ6υνσ ασφαΠιστικό
Προτείνει αύξηση εισφορών,
ενώ Παραδέχεται ηως «οι μισοί
εηαγγελματίες δεν μηορσύν
να ηληρώσσυν τις τωρινές
υησχρεώσεις»
Ακύρωση αυξήσεων στο Δημόσιο,
αηόσυρση κομματικών διορισμών, ρήτρα
στις εηικουρικές, ιμαλίδι στα ευγενή
Ταμεία και ενσησίηση σε τρεις Πυλώνες
(μισθωτοί, εηαγγελματίες, αγρότες)
«Οταν ηέρσι κσρσϊδεύατε
τους ηολίτες και τόζατε
τη Τ3η σύνταξη ήταν
βιώσιμο το ασφαλιστικό;»
ΚΛ|ΜΑκΩΝΠΥΝ ΠΣ Κ|Ν|·|ΤΠΠΠ|ΗΣΕ|Σ Ο' ΑΓΡΟΤΕΣιιιιι
ΟΡΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΣΥΓΓΕΝΕ|Σ θΥΜΑΤΩΝ
Γ|Α ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤ|ΑΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟ ΕΟΝ||(Ο
θΕΑΤΡΟ
“θέῆσυν
να εξαγνίσσυν
“Πρέηει να μαθουν τον δ°ῆ°Φ°νο
όῆσι τι συνέβη Σάββα Ξ"Ρό"
στο ΑσυσΒιτς" _ 7  ` ' ' α ιΕιιιΕι
Με    - ¦ ο το ιι-ι5
ΜΑΡΤΥΡ|ΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΣΤΟ
Ο' ΑΝΑΛΥΤ||(Ο| Π|ΝΑ|(ΕΣ
Α|'|Ο ΤΗΝ ΕΠ|ΣΗΜΗ ΕΓΚΥΚΛ|Ο
ΕΡΧΟΝΤΑ|
8 ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΕ ΟΡ|Α ΗΑ|κ|ΑΣ
ΜΑ' ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
ΤΟΥ ΟΑΕΕ
|'|σισι Βγαίνσυν στα 80,
ησισι ηανε στα 82, ησιες
γυναίκες εηιΒαρύνσνται
με 7 έτη εργασίας
Ρ ΣΕΛ. 27
Τ| ΟΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕ| Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΥΠ. ΠΕΡ|ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ Γ|Α
ΝΟΜ|ΜΟΠΟ|ΗΣΗ
ΑΥθΑ|ΡΕΤΩΝ
ΕΩΣ Τ|Σ
2 σκτΩΒΡισγ
Σε 60 δόσεις η αηοηῆηρωμή
Προστίμων¦ χωρίς έξτρα ηέναῆτι
για όσους ενταχθούν μετά
τις 8 Φεβρουαρίου
Γ ΣΕΛ. "6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα