Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΒΟΗΟΗΣΕ Η ΟΕΤ||(Η ΨΥΧΟΛΟ|'|Δ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΔ' Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ Τ|ΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΔ|ΟΥ
ΠΡΩΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΚΕΡΔΗ ΠΑ ΤΗ ΝΑ". $ΤΡΕΕΤ ΦΕΤΟΣ
Ο Ο βιομηχανικός δείκτης Ποπ .ιοπεε σημείωσε ανοδο ενισχύθηκε κατα 210.83 μοναδες (1.33°6) και ολοκλήρωσε στις 16.093.5ι μοναδες. ο δείκτης Νεεαοα ενισχύθηκε κατα που μοναδων (2.65°ο) φτανοντας τις 4.59ι.18 μοναδες και ο ΜΡ 500 παρουσίασε κερδη 37.91 μοναδων (2,03%) κλεινοντας στις 1.906.930 μοναδες.
ΣΕΛ. 1
Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου
της Τράπεζας Πειραιώς ανέλαβε ήδη ο
Ο” Σταύρος Λεκκάκος, σε εφαρμογή της
διάταξης του άρθρου 2, παρ. 2 (ε) της
απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγο
ράς 3/347/'2.07.2005
Σελ. θ
Την πεποίθηση ότι η ελληνική
οικονομία θα εμφανίσει μικρή
κάμψη, της τάξης του 0.2%.
για το σύνολο του 2075, εξέφρασε ο διοικητής της ΤτΕ
Γιάνν Στου νά α .
σε ρ Ρ ε Σελ. 5
Σε συμφωνία για την προμήθεια
ιρανικού αργού κατέληξε μετά
τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία της πιος η διοίκηση
του ομιλου των ΕΛΠΕ., με το
δ.σ. Γρηγόρη Στεργιούλη.
Σελ. 7
απΜιέΠΜΜΜΜπ
0Ικ0Ν0ΜΙΑ
Μπελ αλκκ
ΟΤΕ τν
|ΜΜΜΣ
ΤΟΥ ΠΟΛ|Τ||(ΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ»
Την ανάγκη για μια νέα δυναμική αρ- Χρονιό εμπειρίας του πελάτη. με νέ- κ
χή για την ΑΦΜ Μακ, για το Χρη- ες υπηρεσίες και δυνατότητες για ““·“·““··ο - πω"... - να"
ματιστήριο και γιατην οικονομία επι- την ΟΤΕ τν θα είναι το 2018, με τις "Ο  “Το 7 “ως σοι-ω τα
σήμανε τράπεζας 'ω- επενδύσεις να συνεχίζονται σταθε- χΜΑΜ¦ο ΜΒΜ-Μ
αννης Γαμβρίλης, σημειώνοντας: ρα, με στόχο να διατηρηθεί η ανο- Μ ρ Ι
«θέλουμε να είμαστε πρωτοπόρα-- δική πορεία, ανέφερε ο πρόεδρος ε °ρ'°κη 07080
σε ό,τι γίνεται. θα προσπαθήσουμε” “ και διευθύνων σύμβουλος του ομί- τ ν ω Ι ρ
να ανταποκριθούμε σε όλα όσα έχουμε εξαγγεί- λου Μιχάλης Τσαμόζ στην παρουσίαση του νέου η ε"°'° 
λει». Σελ. 8 τηλεοπτικού καναλιού. Σελ. 8 Θ ω ύ ἱ-:=;.
Ψ | Ι Ϊ Ϊ υ . . ”' 
ο: ειεΜεΝε τα σκουΡ 4 ' ι ή ΣΕΞ-:ί
έα? Αυξόνει φέτος την επένδυση για Μπουργείμεμεγόλη επιτυχία, εκιει- λ. η Ι_ , ι· -  ' ' '
Ξ: 'Ερευνα και Ανότπυξη, δαπανώντας νόμενο σε δύο ορόφους, στο δια- .η ι ο ῦ” ι ' Ο “ΘΗἔε περίπου 4,8 δισ. ευρώ, σχεδόν 300 τηρητέο νεοκλασικό κτίριο στην Ερ- ·. ἔἔ ο ; π ι  'ή
Ξ εκατ. ευρώ περισσότερα από πέ- μού 19. που άνοιξε τον προηγούμε- . ”ζ" 7 >. . ι
Ξ; ρυσι, η 8ιεπιεπε Αθ., με τον πρόε- νο μήνα, επιστρέφοντας από το γ  'η _ ο. _ Ο . · ' .
ἑ δρα όσο Κασεετ να δηλώνει: «Η επι- Τ982 στο κέντρο της Αθήνας, το νέα `ῦ ·  γ _ . ' 'ι 3? 'ή
ή τυχία της εταιρίας μας και το μα- Οοποερτ 8ιοτε ΕΕ θτουρ, με την ο.. 7  η _ “Ϊ- ,
κροπρόθεσμο μέλλον της βρίσκονταιστη δύναμη αντιπρόεδρο Καίτη Κουτσολιούτσου. 4 . ¦ . ι . | · ~Μ · 
της καινοτομίας μας». Σελ. το . :τα ο ' · " ' °° ,
._ Ε ΚΜ) Τ ·  “ἴ ·' “-  ι κι .. 
ΑΝΑΛΥΣΗ ||(Η Δ|ΛΔ||(ΛΣ|Δ. Η ΣΗΜΛΣ|Δ , . ._ .. έ ,  η., ..,