Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Καμπανάκι για την οικονομία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜηετΠΡοηκι8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Η ΡοννΕκ
Ξεςυ·ί|μ Ξεκίεεε Ρουέν Ηε||αε Λ.Ε.
τα.: +30 210 6728890
αίτιο": |ηίο@ροννετ-ηεί|οεσ
Μ.ρσινα-ηε|ίΞ5σ
Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(Η ΚΑ|
ΕπιχΕιΡι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.981
θεόδωρος ΒενιόμΜ
πρόεδρος Ενωσης Ελληνων Εφοπλιστών
 γ Ναυπηγησεις
` ι η Απελεγοει>ηΣιι _ ι
α Α|Ρ|ΕΗ|ΚΩΗ
Δ ΥΠΗΡΕΣ|ΩΗ
[|. Στουρνόρας] Ανάγκη η εκΠληρωση των κυ βε ρνητικών δεσμεύσεων - Αγνωστος ο Χρόνος άρσης των ςειΡιταΙ εοηίτοΙε
Ι(αμΠανάκι για την οικονομία
Ο διοικητής της ΤτΕ ΠροειδοΠοιεί για τις συνέΠειες αν καθυ στε ρησει η αξιολόγηση
σημερα στη Ν
Γερμανία: Πρόταση κοινών
κανόνων διαχείρισης χρέους
Η γερμανικη κυβέρνηση ηρασηαθεί να εφαρμόσει
νέους κανόνες βασει των οποίων θα επιβαλει τη
συμβολη των εΠενδυτών στην ηερίητωση Που μία
χώρα-μέλος ζητησει οικονομικη βοηθεια, ενώ την
ίδια στιγμη εκηρόσωηος του γερμανικού υηουργείου Οικονομικών διευκρινίζει ότι δεν έχει γίνει
καμία συζητηση με την Αθηνα για το χρέος μέχρι
αυτη τη στιγμη. Πιο συγκεκριμένα, η γερμανικη
κυβέρνηση εξετάζει μέτρα μεταξυ των οποίων την
αυτόματη εηιμηκυνση της διαρκειας ομολόγων
κρατών Που Ζητούν βοηθεια αηό τον Ευρωηαίκό
Μηχανισμό Σταθερότητας ίΕ5Μ). >4
ΚΑΑΟΥΣ ΡΕΓΚΑ|ΗΤΚ
·` . ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ
ΑΣΦΑΑ|ΣΤ|ΚΟΥ,
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖ|
ΚΑ| ΝΕΑ
ΠΕΤΡΑ
|'|Α ΤΗ Α|ΕΤ|Α
Ζω 6-ΖΟ'| 7 >4
Α|'|Ε|ΑΗ |'|Α ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟ “5£ΗΕΗΕΕΗ ΕΧ|Τ» >23
ΕΑΑΗΗ|ΚΑ Ο"ΟΑΟΓΑ:
ΣΕ ΑΒΕΒΑ|ΟΤΗΤΑ |'|ΑΡΑ ΤΗΝ
ΑΗΑΒΑθΡ||ΣΗ Α|'|Ο ΤΗ 58ιΡ >3
Ε|.|)ΟΡΑ|)Ο ΕΟ|.|): ΝΕ|ΩΗΕ|
ΚΑΤΑ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Τ|Σ Ε|'|ΕΗΑΥΣΕ|Σ ΣΤΗ ΧΩΡΑ >14
ΚΩΝΣΤΑΝΤ|ΗΟΣ ΝΑΧΑ|ΡΑΣ
Π ΝΕ ΚΡ|ΤΗΡ|Α
ΤΟΥ ΝΕΜΟΗΤΟΣ
ΚΑ| ΟΧ|
Α|'|ΟΑΟ|'|ΣΤ|ΚΑ
Η ΑΣΚΗΣΗ
Ο|ΚΟΗΟΡ||ΚΗΣ
|'|ΟΑ|Τ|ΚΗΣ >15
Μια ενδεχόμενη αΠοτυχία στην ολοκληρωση της
Πρώτης αξιολόγησης θα λειτούργησει αΠοσταθεροΠοιητικά, καθώς θα οδηγησει σε υΠοχώρηση
της εμΠιστοσύνης, εΠιδείνωση των χρηματοδοτικών συνθηκών και τελικά σε όξυνση της ύφεσης,
στο Πλαίσιο γενικότερων κινδύνων και αβεβαιοτητων Που διαγράφονται για την Πορεία της διεθνούς
οικονομίας. Την ΠροειδοΠοίηση αυτη αΠηύθυνε
χθες ο διοικητής της ΤραΠέζης της Ελλαδος Γιάννης
Στου ρνάρας, μιλώντας σε γεύμα του Ελληνοαμερικανικού ΕμΠορικού ΕΠιμελητηρίου, ενώ δήλωσε
Πως δεν είναι σε θέση να Προβλέψει Πότε θα αρθούν τα Ωραια] ςοητι“οΙε. Σύμφωνα με τον κεντρικό
τραΠεΖίτη, η ελληνικη οικονομία έχει τη δυνατότητα και την ΠροοΠτικη να εΠανέλθει σε ανοδικό
τροχιά το 2016 Παρά την αύξηση των διεθνών κινδύνων και αβεβαιότητων και Παρά τη μεταφερόμενη ίς;1τι·ν-ονετ) αρνητικη εΠίΠτωση του 2015.
Ωστόσο. αυτό εξαρτάται αΠό την υλοΠοίηση των
δεσμεύσεων Που έχει αναλάβει η ελληνικη κυ βέρνηση στο Πλαίσιο του νέου Προγράμματος, αλλά
και αΠό την άμεση ολοκληρωση της Πρώτης αξιολόγησης. >3
ελευθεροι επαγγελματίες
Τ| ΣΗΡ|Α|Η0ΥΝ
Ο' ΑΝΤ||'|ΡΟΤΑΣΕ|Σ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
[γ.γ. Βιομηχανίας]
ΤαΧύτε ρες
αδειοδοτησεις
εΠιχειρησεων
Εως το τέλος του Πρώτου εξαμΠνου του 2016 θα
είναι έτοιμο το νέο Πλαίσιο για την αΠλοΠοίηση
των διαδικασιών ίδρυσης εΠιχειρησεων στους τομείς των τροφίμων και Ποτών, στην εστίαση και
στον τουρισμό, ενώ το φθινόΠωρο θα Παρουσιαστεί και η «δέσμη μέτρων» των αΠλου στεύσεων στις
εξορυκτικές δραστηριότητες. Παράλληλα θα αναθεωρηθεί και ο νόμος Πλαίσιο 4262/2014, καθώς κρίνεται ότι ορισμένα σημεία του θα ΠρέΠει να βελτιωθούν. >7
"ε +40% στη διετία το ωχ πω εηορρίηε
ι 200
μέση δαπάνη ανα συναλλαγη (ευρώ)
Ο Κίνα ΗΠΑ
Πηγη Παω' Με
Ρωσία Αυστραλία ΡΥΑΟΜ Σερβία Ταίβαν Αίγινας |αραηλ Αλβανία
Το 40% άγγιξε σωρευτικα σε μια διετία η αυξηση των Πωλησεων στην
ελληνικη αγορα ωχ ίτεε εηορρίη8 (αγορές με επιστροφη ΦΠΑ), με τη
ραγδαία αναι·ιτυξη της τουριστικης κίνησης να προοιώνίζεται νέα
ρεκόρ συναλλαγών. >ί 3
[οδικός χαρτης]
Τι Προ βλέΠει
ονέος
αναπτυξιακός
νόμος
Η «Ν» δίνει αΠαντιἰσεις σε 1Ο+1
βασικές ερωτησεις για τον νέο
αναΠτυξιακό νόμο και το Πώς
θα μΠορούν να ενταχθούν σε
αυτόν νέες εΠενδύ σεις ώστε να
τονωθεί το εΠιχειρείν στην Ελλάδα αλλά και να ενισχυθεί η
αΠασχόληση με στόχο την εΠιστροφη της οικονομίας στην
ανάΠτυ ξη. > ί Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα