Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
·Μτ·...ΜΠΒΜ
έΜ·ΜΠΜΜΜ
Ο "Μ Ν'”""”·.- "| Μ'
Γραφειο ΠΑΝΟΣ ΑΟΥΠΟΣ Σελ. 2
·οοοιιο
ιιοι οι οοοτονοοοτ
η: .μ
Τριτη 26 Τονουοριου 2016 / Φυλλο ΤΟΘΤ (229Ἡ / € Ί.3Ο
ποιοιιιοοιΜιιιοιιιιΜΜΜ
Ο 22ΧΡΟΝΟΣ ΑΡ|ΣΤΕΡΟΠΟΔΑΡΟΣ ΕΞΤΡΕΜ, ΠΟΥ ΑΝΗ|(Ε| ΣΤΗ Ν|ΟΥΕΑΣ,
ΣΤΟ «ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ» ΤΗΣ ΑΕΚ · ΠΑΝΕ ΚΑ| ΠΑ ΣΤΟΠΕΡ! · ΟΛΑ  ο
ΣΥΖΗΤΗθΗΚΑΝ ΣΤΗ ΧθΕΣ|ΝΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦ'|(Η ΚΟΥΒΕΝΤΑ · ΠΟ|Α
ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΒΡ|ΣΚΟΝΤΑ| ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖ| ΚΑ' ΠΟΤΑ Ο)(|
Για αλλο ένα ματ8,
ο Βενεζουέλανοε Πέτυχε
γκολ Που έδωσε βαθμουε
στον ομαδα του
· Η ολική μεταστροφο του
με Πογέτ, σου έχει βρει
τα «κουμιτια» του και τον έχει
μετατρέψει σε Παίχτη-κλειδι
Ι "ως εεοιοονιοε τον οεονο ιιιοιι του οοοκ,
«ιιοει6ωοέ» ιιοι εοοοοε το νευοο του Μοεοιιοοτοιο,
οσονιοντυς τον οτον οοοΒοοο
@τον ιιιο υοέοοχο νυχτο γιο τον Δεκ», οχοοιοοέ στο
τοοοοοο|ι, ενω σου χονέι έυιιοιοιο νο τονιοει οοοο
οειιένος νιωθει ιτε τον έΕνωοο» ιιοι τον οπο τος
Δ|ΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ: Τοει8 σελίδα. αναλυοοε
του μου. και των στοιχείων που έδωσαν στον
ΑΕΚ το μεγαλο νικο επί του ΠΑΟΚ
Ο ·ΜΜ'|ὡ"|(· ΑΜΜΑΝ.
'Ι' "Π""Μ|'Π|'Π του ΜΗΝ" 'Ο'
ΕντυοωσιαστοΞν στον  τον φιλοξενια ·- '  «'°||·     
οου "|Φ"ῦ"|υ'|' Μ" Τουυτοο
το5 <έΕνωσο5» και τον ευρωτιαι'κο εικονα στα νιΡ του ΟΑΚΑ
__ ”ἄἐ_
ονοβοοο Ματς 7
Μοοοουν πονο· 
ιιοιοου!  Η /
ΝΕΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ 4 9
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΕΚ Μ
· ΟΑΟΝΥΧΤ|ΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΧΑΜΟΝΤΔ Κ 
κΔι ΔΗΜΑΣ ΔΡοΜογ το ΝΔ ΠΡΟΛΑΒΕ'
ιι οΜΔΔΔ το Μέι ΠΛΗΡΗΣ Στο τΡιι@ιΔ