Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΕΡΟ|Π ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕλεγΟΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
3 . μ Μ_ΘΠΜΚ
 ε· λ  Χ ·ΣεΛ.34-35 
_ Χ· ΧΚ- Ἐι , ί π:
¦ἰ“ Οι: ίνει ε“›ό' «ΒΧ »_
- ·έἐλἐ3-έ¦4ΖΜε Οι · Υ ΗΜ μ η¦ 
Ο Δ _ '  _ έ 4_ · ·εποοΛΝΤεΝΜπογ Ρτκ(2ι¦οο›
Μ “ Νικο: Η “ ΜΜΜ: ι Ϊ
Τ|οΝ Π έ “!"°“““ . _ “ΠΜ Δ
ΜΜΜ “ ' ' ΞεΝερΩΜ
Μ ΕΝΔΕΚΑΔΑ ' “ · · 
| | `
 · » -# ενα Τ“” η - Η
πω- μ Πανιωνῖ
.ώ -·Μ
ί Ο ΔεΜογΡπιΔΗε¦
 «Ο ΠΑΟΚ ΟΕΔΕ| `"' Μ
ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ Μ@
Η ' " κΑΡΑΤΑΣογ»ι
ρ ; ΔήμσβΧο; ηΞ|ῇελἔ _ 0
ΜΑΣ" Μι ο ΧΑΡ|Σ|·|Σ! χΤγπΗΜΛ ΣΤΑ ΠΛΕΥΡΑ ο κιΤΣιογ, ΜΜΜ ΠΑ ΒιΤοΡ
 Δ Σήμερα οι εξελίξεις 
| · μι. ` Δἑ·8.¦ῦ Ξ
ἔκ . ι ν`ί;' ὅ
Ο· ·“ ¦ ε “τ Ξ ι _ κ
·> “ χ;,.“ 4 π
.ή Χ ^- ` ξ: ι
Θέλει να παίξει και πΞλι σι·ο «Κλ. Βἔελίδης»
έ Ο, Π ή ί'  Με* ` _ Ι.» 
Ο ΠΑΡΩΝ,ΑΠο ΜΕΣ! ΠΑιΡΝΕισχμΖΗιΣΑιΑ “ Ο ΑγΡιο οβῳ:κΑκΗΣ
Ο ΠΟΥΡΛ|ΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
|(^Μ Π Α Ν
ΟΣΕ/ι. "Ί-Ίό
η ¦_ ι 
` - χ:¦,Σ
ι. 2 Ι
_ ΟΔ “ `¦ε|ι·ῇ;Ἡίι·σ
“ 1!) ΒΙΟΜ ¦¦¦|
Λ -.ισμπλῦόνσκι ε ΠΜ)
. Ε ι Δ | γ / Ϊ Π. Κ ι π ι ,
ι ι ' 89€ Τ › Π | | > ι
Προἐπἐθησε ω α;; «Θελσμε ων "].3ιι:ικοιι,π:ιι(ι| / υ η η :ζ 
Π ο^οὐκω“5 Ν ο ν Ε ι ι | Δ _.-Ι ,_  ζ , αλα" ση" κυπρ°| η 'Ο^ι| αρχηγός 
κι :κ
αλλο”. περιμένω ^ε<›ζίνιο| Νοζίμ» η." ΗΠΑ
Η; ΜΗΝ! .
Ο ΛΕΟΖ|Ν|Ο·ΠΕΡ|ΜΕΝΕ| ΝΑ ΠΛΗΡΩΟΕ|“ῖ|Λ ΝΑ|·ΥΠΟΓΡΑΨΕ|

Τελευταία νέα από την εφημερίδα