Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Ο Τσίπρας σε πόλεμο με όλη την κοινωνίαRecognized text:
Με των-ί
 3ηι>οιιιιοτντικιι _ ΕισιτΣιι Με.. 
ΥΓΡΔ€ΡίΟΚίΝθΣθΣ
ΔΙ __ > δ τριτη σε ιλΝονΑι>ιον σε 
 ·ΜΕ'τσ ι-ιΜεΡι-ιΣιο κογι'ισΝι ί · τ_
, λ ἔ ψ Ι ή , Τ 1 δ ι
ι ¦ τ Ι ι Ι
› ι .
ι _ Ι
κσγποΝι
. τ50ΡΕι-00ιεΝΝι5
λ· πιο οΛεΣῦτιΣ Με στη:: τον το Με ο
ΛεπτοΜτΡιτ
 ΜΟΝΟ ΜΕ Η) κ()ΥΠ()Ν'Λ
-έ<. ,μὴ 1 7. ,-ὴ
Ότανολαόσφοβἀωιτην
`υτττΐτρκει τυραννία ;
Όταν η κυβέρνηση 
τονλαό υ κει ελευθ ία! 
, ΜΡ ερ ξ Αμ. Φύλλου: 45.
Τόμε:: Τζεφερων, -. η· Έρση 26 ΙτινουσρἑτἔιιΙὶ λ011 έ
305 αρωμα των ΕΠΑ (18014809)
Το ποῆιτικό κῆίμα αποκτα γνωρίσματα Βόρεισε Κορέασ
Μ'"ΡΜΜΜ Ο
Άρθρο του Γιώργου Τρογκσ
ΜΜΜ· η, η:: ;  Μμμμ μ[1ι*·· 1
7 ^Σελ.=2·
ΠΑΚ|ΣΤΑΝΟΣ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΜΠΛΟκΗ
νοιώσω" γινεται
4 τονεξεΗεγκτη>>, ῆέει
ο 'ἡ ,4 ' στον “Αν ο 6ίιμσρχσε
η μ Ποισνίοε Χρύσω
 ΠαέσπσσονιιετοΜοξίιιου¦ εονἀστονεδρόμουε ι   _ μου,,8,ο,6,,
'ογρόιεεγδικιιγόροι,γιατροισμιιχονικσίκοιένστοῆσι ._ ,η  · _ _ι · ·Σ 3
Πόλεμο-σε ολόκληρη την ελληνικη κοι- αδειάζει και ο ίδιοσ σε μια.απέλπιδα προ- Ι _ Ι Ι Ι τ · . Δ Ι
νωνία έΧει κηρύξει η κυβέρνηση Τσίπρα, σπόθεια να .κρατηθεί στην εξουσία καλεί . Η ΕυρωΠΠ κωεβοΖε| σωστο στα, συνορα ΣκΟΠ!ων · _ΕῆῇοὁΟΒ
Οι¦κοινωνικἑσ σμόδεσ ξεσηκώνσνται η μ σε διόλσγο με στόχο να Χειραγωγίισει τισ “ Ι
μία μετά την όλλη, αντιδρώντασ στα 7£ξὰ κινητοποιήσειστ Μοιρόζει'κούφιεσ υπο- ο Μ " Π  Β 
νταιτικό μέτρα του σΧεδίου Κατρούγκα- _ Π σΧἑσεισ για <τόρση?των αδικιών», όταν οι ` Π ' !
'λου. Στουσ δρόμσυσ 'βρίσκονται αγρότεσ, δανειστἑσ απαιτούν πρόσθετεσ περικοπέσ - 7 Ι Ι Δ Ι
δικηγόροι, μηχανικοί, ένστολοι κό., για στο Ασφαλιστικό.γΤπν ίδια ώρα, ο ξἑνσσ  | 8 Π " ο  
Ζ να εμποδίσουν την προώθησπτῳνκατα- ~ Τύποσ με~εκτενίι δημοσιεύματα τον“ξε-_ ι 7 _
νεο9λοιεΦνε9“ι3όνεΜΜ@ θ
αν  - 7 .Ι Ι -· ι ι
ε ω,¦κε μ Στο χερια τσε Κομιοιον Πρστσση γιο απο νορσντινο . Μ
θΜιιτΡσιισλιτιιΣτιΕιΡΑιοΣ ΣΕΡΑΦΕ|Μ
 “ Ι Από τον Με τισ . ' -   <ἈθεσσσΤσίτι σε. Δεν
' αγροτε5ι το (ΜΚΟ · είχον σταθμό “ ” Ύ ΜΜΜ" ΠροΠογθνω <μπορεί νο ειιΒσῆει το
κσι ιι... σκάφη! στο γραφείο μου>> ΜΜΜ 6ΠμΟσ'0ΥρΟΦων >· πιστεύω του στον Με»
η? Σελ.:3__ 4' ο Δ γ Π ΊΣελ.:θ
ΕΦιΑΛτιιΣΣΕΔιιΜοτικο σ  7 ο › `
Νεσε ερωτσσ
Ασεῆγούσε στισμσθήτριεε ~ ' ότιΑΝΝιιἐ
μέσα στο σχσῆικό κοοικευ“'“ΣΤΟΥΡΝ^Ρ^Σ με 3 ·  ν
Με`τυρόπιτεσ και πορτοκαλόδεσ δελέαζε Ματσε' Η .μ  _ _ 
στο· |ιισιοοιοιη
μαθήτριεσ για να τισ αποπλανίισει ο 52Χρσνοσ υπεύθυνοσ κυλικείου δημοτικού σΧολείου τησ Βορειοανατολικίισ Αττικησ. Ο 52Χρονσσ σότυροσ, ο οποίοσ συνελίιφθη και ομολόγησε, αντιμετωπίζει κατηγορητίιριο-κόλατρο. θύματό του ηταν μια ΙθΧρονη μαθητρια τησ Γ'
Δημοτικού και δύο 1Ικρονεσ τησ Δ' Δημοτικού.
”Ομωσ, η Αστυνομία εκτιμό ότι είναι πολύ περισσότε- |
«Δεν ξερω
ρεσ' οι μαθίιτρ3εσ οι οποίεσ βρέθηκαν αντιμέτωἔΞ | Π |
τισ αρρωστημενεσ ορεξεισ του. Ι . .. 7 Π 
ΦΟΡΕΑΣ το κονινονιιι-τιτι>ιιΣ ι το ωστε'
' ωσπου» ,Σ
«ΜοσσΛΝ
γ σπιτιών» γ
«Τοθιεχιι δεν
είναι ,σιιι'θσνο» _ι
' δ Ϊ) 12
ΣΟΪΜΠΛΕ - η
ΡΕΓΚΛ'ΝΓκ
. Εδώ και έναν`κρόνο, «ροζ» και «στο
απ, όλο τον κόσμο ψόΧνουν να βρουν τον νέο ερωτα
_ ' του Κριστιόνο Ρονόλντσ μετό τον Χωρισμό του από
_ την εντυπωσιακό Ιρίνα Σόικ. Τελικό, ο Πορτογόλοσ
σούπερ σταρ προδόθηκε από ένα «ΠΜ» στο Ιηστο
' ετοιη τησ Κένταλ Τζένερ, τησ ετεροθαλούσ αδελφίισ
τησ Κιμ, τησ Κλόε και τησ Κόρτνεῖ Καρντόσι·αν!
”Οπωσ γραφει η ιστοσελίδα τιο|ΙνννοοαΙιίε.εοιπ, η
Τζένερ τρελόθηκε από τη καρό τησ, όταν είδε ότι ο
διόσπμσσ ποδοσφαιριστησ «ασΧολίιθηκε» με μία
φωτογραφία τησ στα σοοὶεΙ τηεὸιε. Για την ιστορία, η
Ρεόλ Μαδρίτησ γκέλαρε την Κυριακη με την Μπέτισ,
μένοντασ στο 1-1 
. <<Δενσνήκω ο)
σε κονένον οσε,
ποσο μόνο στη Ι
 Ι , ι συνείδησή μου» «Καμια συΖήτιισιι ! ' ι γ ι  ο _ Ύ Π _ >
Ξέσπασε στο ΡηεεΒοο|τηΖωίι Λόσκαρπ,μ“ε αΦοΡ· ~     
μη τον εναγκαλισ ό τησ με τον γ.γ. του ΚΚΕ Δη ίπ η Ι ·
μ μ Ρ ιεῆειωνειε με
Κουτσούμπα -σ σποίοσ παρακολούθησε τη θεατρικό
”Εκθεση-κόλαφσσ για την-κυβἑρνηση τελευταίο τρίμηνο του 2015 η κατανόλω- κατό 2,Ι2%. Τέλσσ, η έκθεση σημειώνει
παράσταση τησ σπουδαίασ ηθοποιού- και εξαιτίασ κό-  ησΠ» από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., που αποκαλύπτει _ Π ση μειώθηκε κατόΙ δισ. ευρώ, Χωρίσ 'ότι οι επενδύσεισ μειώθηκαν κατά 8,7%
ποιών αρνητικών σχολίων στα εοεἰηΙ Μαθε-για τισ_πο- _ _ ' γ ' · ' ότι το εισόδημα των Ελληνων;συρρικνώ- παραλληλα να αυξηθεί η αποταμίευση, σε σύγκριση με το αντίστοικο τρίμηνο
λιτικέσ παρὲεσ τησ. η η ζ Σελ.: Η
ξ-Σελ.= 4 νεται¦με:τρσμαΧτικίι ταΧύτπτα. Μόνο το αφού είχε αντίστοιΧη πορεία μείωσησ του 2014. ζ, Σελ;; 12
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ Μ. ἶΖΟΥΜΔ
#7 ζ~Σελ.: θ