Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Καταργούνται: α. Ελληνική σημαία β. Εθνικός ύμνος γ. Εθνικές γιορτές δ. Ελληνική ιστορία ε. Ορθόδοξο Πάσχα"
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
28 |ΛΝΟγΛΡ|Ογ
380 ΕΤΟΣ έ   ιιιΠικιιιιἩιΕΝιΣΙΕΡιΗ .Ϊ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7  ὰ ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιε
“0485)3885 να 3 ι ι νΜιΡιιιιιιιΡα
ι Π ή κιιιικιιιιιιι ι _
Τ'ΜΗΐΕγΡΩ ¦ ιη απαντω ς ` Ι 
ι ΣΕΛ|ΔΕΣ9-77
ΕΝΤΟΛΗ ανν-ι: γ' 
“κΑτΗχι-ιΣι-ι“
ΜΜΜ .ΜΜΜ |ΣΤ0Ρ||
τα το ΕΒΡΛιΚο
 οιιοιι=ι ιιιιιι“
Ό Ρ 8· '
Αν ιτροσέχαμε πριν 19 χρόνια τα "προφητικα" 
λόγια ταιι Γέροντας Νεκταρίου σε ένα '
μικρό βιβλιαρακι από τον τίτλο "Λαέ Ξύπνα"