Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
26-01-2016·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ .
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
, ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Σποραδικές βροχές ή χιονόνερο
στα πεδινα καί χιόνια στα ὁρεινα-ήμιορεινα.
Οί ανεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, τοπικα στο
Αἱγαῖο πολύ ίσχυροί. Ἡ θερμοκρασία θα μια
σει τούς 15β. Κ.
Τρίτη 26 >Ιανουαρίου 2016
'ιωαννου τού Χρυσοστόμου,
αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Σελήνη 18 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 7.84' - Δύσις 5.42'
Ἀριθμ. φύλ. 40888 ί Τιμή 1,506)
Ἀμερικής 9, ΤΚ. 10872, Ἀθήναι, εεύεπεννε@οτεπειρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φαξ: 210 8243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 3227870
"Ετος 122ον
Χαριστική βολή γ
στήν οίκονομία
Ό κ. Τσίπρας έδήλωσε στό ”ΒΙοοπ1ύετς ότι τό'
2016 θα είναι τό έτος έπιτυχίας τής έλληνικής οίκονομίας καί ή"Ελλας θα καταπλήξει τόν κόσμο. Μακαρι αύτό να έπιβεβαιωθεῖ, αλλα Φοβούμεθα ότι θα
συμβεί τό ακριβώς αντίθετο. Παρ° ότι ή ἑλληνική
οίκονομία δείχνει να έχει Φθασει στόν πατα, καί λογικα δέν παει παρακατω, ή πολιτική πού έτοιμαζεται
να έφαρμόσει ή Κυβέρνησις μπορεί να τήν καταβοραθρώσει ακόμη περισσότερο.
Καποιοι θεωρούν ότι τα μνημόνια είναι προ%ν
«νεοφιλελεύθερης» συνταγής. Ἑν τούτοις ίσχύει τό
αντίθετο. Ἀσφαλώς ύπαρχουν καί μέτρα πρός αύτή
τήν κατεύθυνση, όπως είναι οί μεταρρυθμίσεις στόν
δημόσιο τομέα καί οἱ αποκρατικοποιήσεις, τα ὁποῖα
όμως δέν έχουν ούσιαστικώς έΦαρμοσθεῖ. Κατα τα
πως τόσο τα προηγούμενα όσο καί τό σημερινό τρίτο- μνημόνιο στηρίζονται στήν αύξηση των Φόρων, ή ὁποία καθε αλλο παρα «νεοφιλελεύθερη» συνταγή συνιστώ ῦΕξ ού καί ή οίκονομία δέν κατόρθωσε
να απεμπλακεῖ από τήν ύφεση. ή
Τώρα λοιπόν πού ήλθε ή ώρα τής Κυβερνήσε
τού Σύριζα να χαράξει τήν νέα Φορολογική πολιτική,
ήσυνταγή θα είναι ακόμη πιό αριστερή. Δηλαδή περισσότεροι Φόροι καί κλιμακωσις τών συντελεστών
όσο θα αύξανονται τα είσοδήματα καί τα κέρδη. Μετ ύ αλλων ή Κυβέρνησις έχει προαναγγείλει τήν
έπαναΦορα ένιαίας κλίμακος Φορολογίας για τό εἰσόδημα τα καθε πηγή καί τήν Φορολόγησή του ώς σύνολο. ΑΜ πρακτικα θα αδηγήσει σέ σημαντική αύξηση τού Φόρου τόν ὁποῖο θα καταβάλλουν οί Φορολογούμενοι για τό σύνολο τού είσοδήματός τους.
Καί μόνον αύτό είναι αρκετό για να καταδικασει
τήν οἱκονομία σέ νέο κύκλο ύφέσεως. Διότι τουλαχι- .
στον ή Φορολογική πολιτική θα είναι αντίθετη από
έκείνην πού θα μπορούσε να ὁδηγήσει σέ αναπτυξη.
Ἀντί τής μειώσεως τής Φορολογίας, πού είναι απαραίτητη γιὰ νά τ0νΦθ8ῖ ή παραΥΜ. ή Φορολογία θα
αύξηθεῖ καί θα αποτελέσει αντικίνητρο για ὁποιαδήποτε αναπτυξη. Είδικώς δέ ή ίδιωτική πρωτοβουλία,
μέ τήν αύξηση ως Φορολογίας καί τῶν Ναών ἐπιβαρύνσεων θα ύποστεῖ νέο πλήγμα, μετα τα όλων»
ληλα πού δέχθηκε τήν τελευταία πενταετία.
¦Εκτός από τό Φορολογικό, καταλυτικό ρόλο θα
ί παίζει καί τό ασφαλιστικό μέ τόν ανορθόδοξο τρόπο
πού αντιμετωπίζεται. “Η Κυβέρνησις διαπραττει τό
ώιο λαθος πού κανει μέ τήν Φορολογία. Ἀντίναπαταξει τήν ΦοροδιαΦυγή πού όργιαζει, αύξανει τούς συντελεστές Φόρου. Καί αντίνα παταξει τήν είσΦοροδιαΦυγή πού έπίσης έχει λαβει τεράστιες διαστασεις μέ
τήν «μαύρη ἐργασία», αύξανει τίς εἰσΦορές πού καλούνται να πληρώσουν οἱ αύτοαπαοχολούμενοι. Τό
αποτέλεσμα θα είναι καί έδώ αντιαναπτυξιΜό, στα
δέν θα ύπαρχει κίνητρο ἐργασίας.
Λίγοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι ή βασική αἰτία
τής παρατεταμένης ύΦέσεως είναι οἱ Φόροι. Ἀντί να
συρρικνωθεῖ τό πολυτελές καί σπαταλο κρατος, ή δηωστικό ΕΜ ΜΜΜ κυρίως δώ τῆς
Μήσεως τών Φορολογικών έσόδων.”Ετσι ὁ ίδιωτικός
τομέας στρατιαΜσθπκε νέα συντηρηθεί· ΜΜΜ.
Καί στα. μέ αν Φορολογική πολιτική τοῦ Σύρω. ή
οίκονομία θα δεχθεί τήν χαριστική βολή...
Ι ζ Κλείστε ταχέως
τήν αξιολόγηση
Εἰς βαρος τής χώρας ή παθυστέρησις τής Κυβερνήσεως
ΤΟΝ ΑΙΙΡΙΛΙΟ τού 2014 έκλεισε
έπιτυχώς ή τέταρτη αξιολόγησις
τού ἑλληνικού προγραμματος προσαρμογής από τήν τ|ρόικα (ΕΕ,
ΕΚΤ, ΔΝΤ).ίΗταν καί ή τελευταία
αξιολόγησις πού ὁλόκλη ρώθηκε μέ
έπιτυχία. Ἀκολούθησαν οἱ εύρωεκλσγές τού Μαΐου, οἱ ακαρπες συναντήσεις τών έκπροσώπων τής
συγκυβέρνήσεως ΝΔ-ΠΑΣΟΚ στό
Παρίσι, οἱ έθνικές έκλογές τού έπομένου ῦΙανουαρίου,ή έζαμηνη διαπραγματευσις από τούς κ.κ. Τσίπρα
καί ΒαρουΦακη, ή ύπογραφή τού
τρίτου μνημονίου καί κατόπιν νέες
έθνικές έκλογές.
Σήμερα, μέ τήν περιβόητη πια
πέμπτη αξιολόγηση ακόμη ανοικτή, ή σκια τής αβεβαιότητος
πλαναται έπανω από τήν πολιτική
καί οίκονομική ζωή τού τόπου. °Ο
ύπουργός Οἰκονομίας, Γιώργος
Σταθακης, τήν 1η Δεκεμβρίου, ύποστήριζε ότι «ή πρώτη αξιολόγηση
(σο. τού νέου προγραμματος) θα
όλοκλη ρωθεῖ ἐντὸς τού Δεκεμβρίου, στό τέλος αὐτοῦ τού μήνα».
Αύτό, Φυσικα, δέν έγινε καί έμπειροι παραγοντες τών Βρυξελλών
έκτιμούν ότι δέν θα γίνει ούτε τούς
προσεχείς μήνες.
Κατι τέτοιο θα εἶχε δριμεῖες
έπιπτώσεις στήν ασθμαίνουσα
έλληνική οἱκονομία. «¦Ο ασθενής
κρίκος στήν έζίσωση τού έθνικού
προϊόντος αναμένεται να είναι στήν
τρέχουσα χρονια, καί για μία ακόμη
φορα, οἱ έπενδύσεις», αναφέρει
στήν τελευταία του έκθεση τό ΙΟΒΕ. κ Η αναπτυξη δέν θα έρθει πρίν
δημιουργηθούν οἱ συνθήκες για ένα
ίσχυρό ἑπενδυτικό κύμα», σημειώνει. Τοῦ έπενδυτικού κύματος
πρέπει`να προηγηθεί τό «πρασινο
Φώς» από Βρυξέλλες, Φρανκφούρτη καί Ούασιγκτων, μέ τό κλείσιμο
τής παρούσας αξιολογήσεως. «Ἡ
ύλοποίηση τού προγραμματος προσαρμογής τό 2016 προβαλλει, συνεπώς, ώς αναγκαιότητα ύψίστης
σημασίας για τήν έπαναφορα τής
χώρας στήν κανονικότητα τών
αγορών καί τής αναπτυζης», ύπογραμμίζει ὁ ΣΕΒ σέ ένα από τα τελευταία ένημερωτικα του δελτία.
Άμεση «άρση τής πολιτικής καί δη- ι
μοσιονομικής αβεβαιότητας» έχει
ζητήσει καί ὁ Πανελλήνιος Σύνδεσμος “Εξαγωγέων
Ἡ ὁλοκλήρωσις τής πρώτης η
αξιολογήσεως, όπως έπεσή μανε
χθές καί ὁ διοικητής τής Τραπέζης
τής°Ελλαδος, Γιαννης Στουρναρας,
θα ανοίξει τόν δρόμο για τήν ~μερική έστω- έπιστροΦή τών καταθέσεων στίς ἑλληνικές τραπεζες, για τήν
συμμετοχή τών κρατικών όμολόγων στό πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως τής ΕΚΤ καί για τήν ένίσχυση τής πραγματικής σίκονομίας. Περαιτέρω καθυστέρησις λειτουργεῖ καί είς βαρος τής Κυβερνή
σεως, πού θα δυσκολεύεται ὁλσένα '
καί περισσότερο να περασει «δύσκολα» μέτρα καί μεταρρυθμίσεις.
Οἱ χειρισμοί τών Σκοπίων
για να παραμείνουν κρατος
Ἀβεβαιότηςγια τίς έπλογές τού Ἀπριλίου
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ για τα Σκόπια
έκτιμαται ότι θα είναι τό 2016, διότι
οἱ έσωτερικές αντιπαλότητες απειλούν τήν σταθερότητα τής χώρας.
Οἱ έκλσγές πού προγραμματίζονται
για τόν Ἀπρίλισ είναι μια προσπαθεια να αποτραπούν τα χειρότερα.
Γι° αὐτό, ὁ μέχρι πρό τινος πρωθυπουργός Νίκολα Γκρούεφσκι έδέχθη να παραχωρήσει τήν ἐξουσία
στήν ύπηρεσιακή Κυβέρνηση πού
διεξαγει τίς έκλογές. "Ομως, καί
αὐτή ή διαδικασία παραμένει αβέβαιη, καθώς τα κόμματα τής αντιπολιτεύσεως απειλούν να τήν μποϋκοταρουν. Κατι τέτοιο προβληματίζει
σοβαρα τόσο τίς ΗΠΑ όσο καί τήν
Ρωσία, πού έχουν γεωστρατηγικα
ένδιαφέρον τών Ἀμερικανών, ήδη
από τήν ἐποχή τής διαλύσεως τής
Γιουγκοσλαβίας, πηγαζει από δύο
κυρίως λόγους:
Πρώτον, τα Σκόπια ήταν μια
χώρα μέ δύο έθνοτικές ὁμαδες καί
ώς έκ τούτου, καθώς έμεινε έξω από
τόν σκληρό έμΦύλιο πόλεμο τού
'90, αποτελούσε στα ματια τους ένα
ύπόδειγμα σταθερής χώρας μέ «πο
, λυπολιτισμικό» χαρακτήρα.
Δεύτερον, ένδεχομένη διαλυσις τών Σκοπίων θα ὁδηγούσε τίς
δυτικές έπαρχίες τής αλβανικής
μειονότητσς, σέ ένωση μέ τήν
Ἀλβανία, ή ὁποία θα γινόταν έπικινδύνως μεγαλη χώρα. Για τόν
ζαν καί τήν ανεξαρτησία τού Κοσσυφοπεδίου, έπιδιώκοντας να αποτρέψουν μια μεγαλη Ἀλβανία.
Παραλλήλως, στα Σκόπια έπικεντρώνεται καί ρωσικό ένδιαφέρον, λόγω τής κεντρικής γεωγραφικής τους θέσεως πού έχει να κανει μέ ὁδικές προσβασεις πρός τήν
Εύρώπη, αλλα καί μέ ένεργειακές
όδούς στα Βαλκανια. Τό ένδιαφέ
ρον αὐτό τών μεγαλων δυναμεων _
έχει έκμεταλλευθεῖ στό έπακρο ή
απελθούσα Κυβέρνησις τού Νίκολα Γκρούεφσκι, ή ὁποία ταυτοχρόνως έπιδιώκει σχέσεις μέ τήν ΕΕ
προσβλέποντας στα κονδύλια πού
· θα μπορούσε να απομυζήσει.
'Υπεγραφησαν στόν
Δήμο Ἀθηναίων τα
πρώτα σύμφωνα συμβιὡσεως τών ὁμόφυλων
ζευγαριών. . ΣΕΛ.8
'Η ατζέντα
τών Ρεπουμπλικανών
Ἡ αντιμετώπισις τής τρομοκρατίας καί τής μεταναοτεύσεως αποτελούν
προτεραιότητα για τούς
Ρεπουμπλικανσύς. Σελ. 5
Η ίΤ°11Πθ ΜΜΜ
Λέει κι αλλα ό λαός, όπως τό «Ἀπό
στόματος κόρακος... κρα›ί Δηλαδή
τί περιμέναμε να γίνει με τον ΣΥΡίΖΑ;
Να αλλαξει, ως σε μαγείας. ή ΕΡΤ
καί να γίνει ΒΒΟ;
Τί περιμέναμε; 'Οτι όλος αστός ό
συρΦεΤό€, πού περίμωε διορισμό στήν
ΕΡΤ καί πού ανέλαβε «Μετερίζι τού
κομματι» (περί αὑτοῦ πρόκειται. μή
γώιόμαστε) στό κομματικό μαγαζί θα
αποκτούσε, αίφνης, συνείδηση επαγγελματία καί θα έκλεινε τα Με του
στα τηλεφωνήματα τοῦ αρχηγού ή
τών λοιπών βαθμοΦόρων; Τό κακό μέ
τήν κρατική ραδιοτηλεόραση είναι
παλιό, έχει ρίζες καί δέν πρόκειται να
φεῖο του ένας εκ τών «Βαθμοφόρων»
πού είχε στείλει ό Κώστας Λαλιώτης
στό ραδιομέγαρο.
- Φυσικα, καταλαβαίνεις ότι από
αύριο δέν χρειαζεται να έρχεσαι Μ!
μού είπε. ῦ
- Ποιός είναι ὁ λόγος; ρώτησα
- 'Εσύ ξέρεις! είπε καί μού έδειξε
τήν έξοδο.
Άπλα πραγματα, κύριοι.'Ηρθαμε έμεῖς, Φεύγω έσεῖςί Καί μή μού πεί .
κανείς ότι περίμενε να ύιμώσουν ένα
στημα ό Τσακνής καί ό Ταγματάρ
ρίε για αγρίους. αυτό. σόδες τολμᾶ
να προβάλει Νίνη τήν συνέντευξη τού
Λεωνίδα Κύρια πού είπε τό περίφημο
«Εύτυχώς πού ήττηθήκαμε»ί
'Οταν, όμως, βλέπεις ἐκείνου τόν
Μπαλτα να είσέρχεται στό Μέγαρο
Μαξίμου μέ ασιδέρωτα πουκάμισα καί
έξω από τα πανταλόνια, τί περιμένεις;
'Οταν βλεπεις έκαναν τόν Σκωρλέτη με
τό τζίν κι ένα σακάκι «Μο», τυλιγμένο μέ ένα κασκόλ σαν τόν Άραφἀτ. ή μπορεί να ζητήσεις;
Είδα προχθές τόν "γγλέσιας, τών
«Ποδέμσς›, να μπαίνει στό παλάτι καί
να συναντάται μέ τόν Βασιλέα τής
Ζ· ένδιαφέρσντα στα Σκόπια. Τό ίδιο λόγο οἱ Ἀμερικανοί ύποστή ρι- τ (Λεπτομέρειες σελ. 5)
Σ ί Νέα έως
Αύξησις πληθωρισμού | ν 2
μείωσιςεἱσοδημότων ·Γραβατα και τηλεοραση...
Αύξηση τού τιμαρίθμου, ι
Σὲ σϊέζχιἘΞἑ::ἔΐ; «Σιγα μή σταξει ή ούρα τού γαι- αλλαξει, τουλαχιστον για τήν_επόμε- χης. Άν σκεφτείτε πόσα ανέχθηκε ή 'Ισπανίας. Κι εκεινο" ςμέ μπλού-τζήν καί
προέβλεψε γιό Τό 2ο, 8 ὁ δαρου» λέει ὁ λαός καί ή ρήση αύτή νη δεκαετία! δυαδα μέχρι να σταθεροποιηθεί, τα πουκαιιισόκι, τουλαχιστονκώαρό καί __
. διοικητή9 Τῆς Τραπέζης :ταιριΐἑ   .ΕΠΤΜ μου μιά μικρή ωαΜά καταλαβετε... Φρεσκοσιδερωμένο. γ
Τῆς 'Ελλαδος.- ΣΕ^- 2 πρ:ἘΜθηΞε Πέ ζήν σ ἰδὲ( η σέ προσωπικό μου θέμα.'Οταν έξελέγη Δέν έχετε δεῖ τί γίνεται στα «ντο- Τό «όχι αν ΥΜ, πού ΜΡ·
ό . ἐς κα, Μ;οπωησ:83;κεκ Μέ τα πΑΣσκ. ω 1981 καί ανέβηκαν κυμανταίρ» τής ετη Πρώτη μούρη ό αίρει ὁ πρωθυπουργόςκαε τόν μιΤ σ“ΗΦων0 . ρ στήν Ἀγ. Παρασκευή τα στίΦη του Ζαχαριάδης, αφηγήσειςύπέρ τα? «Δη- Μ οί προΧΜιΜι> ακυβέρσυμβ¦ωσεως νους δημοσιογράφους καί καναλια. .. ¦ - . δὲν ω Τα? β · ος καλό ΑΜ
πρασινοΦρουρων, μέ φώναξε στό γρα- μοκρατικου Στρατού» καί αλλες ίστο- "1908 Η ·
τό μικρό κομματι ύφασματσς, πού δένεται σταν γιώτα τού Μίσου, δέν
είναι παίξε-γέλασε. Τό ότι ή ίδια ή κυβέρνηση αποδέχεται τόν όρο «Κίνημα
τα γραβάτας» δείχνει τήν δνναμική
Ούδείς απεδέχθη ότι επήλθε ΚΟ θανατος ως γραβάτα» επειδή δέν τήν τω
ό πρωθυπουργός. 'Εκείνος είναι «Παρότταιρος›, έκεῖνος είναι «Περίεργα»
στιεεπαφετωμωαωλΜηΜω
Να μού τό θυμηθείτε.'Ετσι κι Επιμένει
ή κυβέρνηση να αποδοκιμαζει τήν
γραβάτα, δέν θα έχει καλα ξεμπερδέματα. Δέν πωλισύνται τυχαία εκατομ
μύρια γραβάτες καθε μέρα!
ιπποΔΑΜοΣ
Προσδοκίες από
τόν Κυρ. Μητσοταπη
_ ”ΓραφειὁἈνδρέαςΣταλίδης* --~
«ΑΡΧΗ ανδρα δείκνυσι>>. Πρόκειται για τό απόφθεγμα τού Πιττακού τού Μυτιληναίου, τό ὁποῖο
διέδωσε εύρύτερα ὁ Σοφοκλής στήν <<Ἀντιγόνη».
Οἱ λέξεις αύτές έρχονται στα χείλη όταν αναδύεται ένας νέος ήγέτης, όπως τώρα πού ὁ Κυριακός
Μητσοτάκης ανέλαβε τα ήνία τής αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
Μία ίσως απλουστευτική, αλλα χρήσιμη, αποτύπωση ίδεολογικού τοπίου γίνεται μέ τή βοήθεια δύο αξόνων: 'Ο πρώτος αφορα στήν προσέγγιση στήν οίκονομία. Στα ακρα του βρίσκονται ὁ κρατισμός στή μία πλευρα καί ὁ οίκονομικός φιλελευθερισμός στήν αλλη πλευρα. 'Ο
δεύτερος καταδεικνύειτήν προσέγγιση στίς κοινωνικές αξίες. Στή μία πλευρα ό συντη ρητισμός,
δηλαδή ή άντληση τών παραδοσιακών κοινωνικών αξιών, καί στήν αλλη ό κοινωνικός φιλελευθερισμός. από τόν συντηρητικό αξονα απορρέουν έπιγραμματικα τα έξής: σχέσεις 'Εκκλησίας-κρατους, παιδεία, αναγνωση τής 'ιστορίας,
έθνικό θέματα, έξωτερική πολιτική καί αμυνα.
'Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηρίζει τόν εαυτό
του ὡς <<κεντροδεξιό>>. Μεταφραζω τόν όρο με
βαση τούς ανωτέρω άξονες: είναι κεντρώος στα
κοινωνικα καί δεξιός στα οίκονομικα. 'Η τυπική
δεξια στήν Εύρώπη είναι δεξια παντού: φιλελεύθερη στα οίκονομικα καί συντηρητική στα κοινωνικα. Μαλιστα, στή Μ. Βρεταννία τό δεξιό
κόμμα όνομαζεται «Συντηρητικό Κόμμα» χωρίς
περιστροφές. 'Η τυπική αριστερα είναι αριστερα
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΝιεΣ
ΕιΔΗΣογΛεΣ
ΠΕΕιΕρι:Α
ο Κέρδισε τήν ζωή της μέ
τήν άποφασιστικότη τά
της, 'Ο λόγος γιά μία αγελάδα στήν ὁποία εᾶε πέσει ὁ κλήρος γιά σφαγή,
αλλά ώς φαίνεται, δέν εδω
καμμία διάθεση νά θυσιασθεί ”Ετσι, βρήκε εύκαιρία
μέ τήν άναΤαραχή πού
ἑπικρατούσε λίγο πρίν ξεσπάσει ή χιονοθύελλα καί
τό... έσκασε. Ἡ γενναία
αγελάδα, πού πήρε τήν
Τύχη Το: στά χέρια πιο
γιά τήν ακριβεια στά πόδια της. περιπλανήθηκε
στούς δρόμους, ώσπου ή
αστυνομία τήν ἔπι ασε καί
τήν ὁδήγηοε στό καταφύγιο 8ΙςνΙεΙ1αε τού Νιού
Τζέρσεϋ. ”Ετσι γλύτωσε.
οἘνας Καλός σοκολάτοποιός καί καλλιτεχνης έχει
δημιουργήσει μία συλλογή άπό άντίγραφα διασήμων μνημείων σκαλισμό2α σέ λευκή σοκολάτα.
Ἡ συλλογή τού Μίτοο
ΒεΙΙο απο πού περιλαμβάνει τόν Παρθενώνα,
τό Κολοσσαίο, τόν πύργο τής Πίζας, τό Ἀμπού
Σιμπέλ, τήν Ἀιμίδα τού
Θριάμβου καί άλλα, ἐκτίθεται σέ ἐμπορικό κέντρο
τού Χόνγκ Κόνγκ. Εἶναι
τόσο όμορφα πού δύσκολα κανείς θά τά φάει! 'Ο
ΒεΙ!ε νωπό έχει κερδίσει
καί τό βραβείο Γκίννες γιά
' τό μεγαλύτερο γλυπτό
σοκολάτας στόν κόσμο,
ένα άντίγραφο τού καθε
'δρικοι7 ναού τον Μιλά
νου, 1,5 μ. ύψους καί 2,5
μ. μήκους!
ο Ψηλά τακούνια: Γυναικεία ύπόθεσις. ΚιΞ ὅμως τά
πρωτοφόρεσαν άνδρες
γιά στρατιωτικούς σκοπούς! Σύμφωνα μέ τό
ΒΒΩ ήταν Πέρσες ίππείς
καί τά φορούσαν στό πεδίο τής μάχης, γιά νά
οκαλώνουν στούς ανάβολείς τού αλόγου καί έτσι
νά έχουν καλύτερη ίσορροπία καθώς έριχναν μέ
τό τόξο. Μετά τά τακούνια έφθασαν στήν Εὐρωπη καί πάλι τά φόρεσαν
άνδρες, βασιλείς καί άριστοκράτες, Ἡ μόδα πέρασε στίς γυναίκες τόν 17ο
αἰώνα.
ο Στήν Ἑλλάδα δέν γίνεται ἀκόμη, όμως σέ άλλες
χώρες ὁρισμένοι πληθυσμοί πελαργῶν ἔπαυσαν
πλέον νά μεταναστεύουν
στήν Ἀφρική καί προτιμούν νά ξεχαμωνιάζουν σέ
χωματερές ή σέ έγκαταστάσεις ἰχθυοκαλλιέργειας, όπως προκύπτει από
διεθνή μελέτη όρνιθολόγων. Έτσι, εάν κάποιοι
περιμένουν τόν... πελαργό, μάλλον θά αργήσει. ..
οἘνα κουταβάκι βρήκε
στόν δρόμο ένας πίθηκος
στήν ›|νδία καί τό υίοθέτησε! Τό κρατάει αγκαλιά,
τό παίρνει μαζί του παντοιΖ ακόμη καί ἐπάνω στα
δένδρα, καί δέν αφή νει κανέναν νά τό πλησιάσει.
Μάλιστα, τό ύπραοπιΖεται μέ πάθος από άγρια
οκυλιά καί πάντα τό ως
νει νά φάει πρῶτο! Κάνει
ὅσα πολλές φορές δέν κάνουν ούτε οί άνθρωποι...
Διαβάστε τά άρθρα
«Οἱ έπιδοτήσεις»
Δ. Γ. Παπαδοκωστόπουλος (σελ. Ζ)
«Πιστοποιητικά τού ΕΑΜ»
Παναγιώτης Μποποβός (σελ. 3)