Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε. ΜΑΗ: 11€νν[email protected]€ιἔοΠα8ΚΠΠ8.Ξ1^ ΝΕΒ: ωνννν.αἔοΠα8Κ1Μ8.Ξτ ΤΗΛ:. 28210-74544 ΡΑΧ: 28215-01509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8.995 (+1943)
| καθημερινὴ¦ Μα ητΜὴ Εφημερίδα
ω Δν"ΒΪ||"|
μπῆύκπ
Η" "Π"
κμῇΙ“
αελ.2,5
Εκτεῆέπε|ς στη" Κρήτη με... ωρονΠπτήωοΜ ΕΜΣ.
· ΟλομέΕωΜ 81108011 Μ ΣΥΡΙΖΑ Χανίων
σε Μαλιατές
· Μα στα Χαν16
να τις Ζημιές από α1γοπρόβατα
· Μάθημα συλλογής αακόλιμπρου
· Το ΔΝΤ :Με απολύσεις
κα1 ΜΝ αυξήσεων
· ΠΕΡΑ; "Τα Χαν16 ΧειραΜιααν
τον αγώνα με τον Ολαμ:αακό"
Δ1αέιστε ακό ο...
Νόα1ς Μαριός
Παύλος ΠολυΧρσνόκ11ς
Κώστας ΜΜΜ
Νικόλ Λαβαδόρα
Ιωάννα Μελό1α1
σελ.4
σελ.2
σελ.11
σελ.11
σελ.8
πρωι·ΜκΜΙἑω
ω πως
κιππγωΜ8νω
να τον ΜΜΜ ων"
στο ΜΜΜ'
“Μέσο αν· ύμνο"
ΝΙυκ|ΜνΙἑμ
στα ΜΙ"
να αν ΜΜΜ
Μένω"
ΠρΜἑς όλα τα νων:: Ἡ" ὅ
τους Μι: Η Μς
 νΜΜΜωωΜΜΜ ..ΙΜ
. . ΠΜ Μ Μ...“-- ΜΝ.
;' ·ΗϊΜ|ΜΜ~Μ πιΜ_ ...11%
 ·ΜΜΜ ΓΜΜπϋ ............. .. ..Β.Μ..
: ·ΜΜΜΜ_ 1131.
· ΜΜΜ ..805.
·ΜΜη .......................... .. ..5.41
·ΜΜ ΜΜ|'Μ'| Μ 1215..
· ΜΜ|ΜΜ .....  ............ 
. ·ΜΜΜΜ ____._._.__.
·ΜΜΜΜΜΜΜ1_ -1.103 _
ιι· α Ἡ“““4=

Τελευταία νέα από την εφημερίδα