Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Θέλουμε λίγο | ο ΜΜΜ
Ι Ι Αμβροσίου
απο τους πολλους  ' ολιύζει
και όΧ1 πολλα   Πχ
 από τους λίγους"  κΑΘΗΜερ|ΝΗ εΦΗΜεριΔΑ Με θεΣΣΑιΑΣ Ο Σελ-3
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3440 - ΕΤΟΣ 13ο ΤΡΙΤΗ 28 ΙΛΝΟΥΛΡΙΟΥ 2018 ΤΙΜΗ 0¦50 ΤΗΛ: 24410 80888
Άρχισαν οι εκπτώσεις;
Ο Βλέπουμε: τα πρωτα δέίνματα ότι λυνίζέι π κυβέρνπσπ μέρα μέ τπ
μέρα υπό το βαρος των ανροτικων κινπτοποπἱσέων¦ έξέλίξπ τπν οποία
έπιβέβαιωνουν τόσο οι πρωθυπουρντκές δέσμέυσέις ντα ένα βήμα
Δ  πίσω στο φορολοντκό (θα ισκυσέι και ντα το 2016 ότι ίσκυέ τον πέρα
· ;_ σμένο χρόνο)¦ όσο και οι διαρροές Κατρουνκαλου ντα υποχωρπσέις
Ι | · στο ασφαλίστικό
| Ο Μανές στις έισφορές ΟΓΛ σέ διαστπμα ανω τπς τριέτίας ταζέι π
κυβέρνπσπ στους ανρότές ντα να κατέυνασέι τπν ορμή των τρακτέρ
Ο Κρίσιμές αποφασέις τπν 'Ι'ρίτπ 26 Γέναρπ στπ Νίκαια μέ τους ανρότές του μπλόκου να μιλούν ντα κλίμακωσπ του ανωνα κατπνορωντας
- τπν κυβέρνπσπ ντα «όκαμπτπ στασπ»
ο τα. 4-5
Σατυρο . , '
ο θρυῆικός πόρτας της ·“σΤη δ|αθεση σας ·
ΕΜΠνοφρένειας...
Ο Βρέθπκέ στα μπλόκα και έκανέ ντίρισμα ντα τπν σατυρικπ έκπομππ του
¦ ορο
@ΧΕΡΙ-Π!» <<ΕΜπνοφρένέια» ο Σελ.24
ΣΥΝΕΤΛ|Ρ|ΣΤ|ΚΛ ΠΡ0|0ΝΤΛ
ἑΟ7 ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣγΝΕτΑιΡιΣτικΗ ΓΑΛΑκΤΟΒ|0ΜΗΧΑΝ|Α ΤΡ|κΑΛΩΝ
κΑΡΔιτΣΑ
Στο κέντρο της Πόλης (Κεντρική αγορα)
Πλαστήρα 33