Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Φορο-δώρα, αλλά και βάρη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜττετΠΡοτΜ€τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
α ΡοννΕκ
δεσυῆ|μ Μπλακ Ρώσοι· Ητ|'υε ΑΕ.
Τελ: +30 210 6728890
επτα": |ηίο@ρσηετ-ηείίσε.ετ
Μ.ρσΜτ-ηεί|85σ
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 / τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.980
Γιαννης Κωστόπουλος
επίτιμος Προεδρος δ.σ. Α|ρΠε Βέηκ
Α|'|0θΕΝΑΤΑ
ΣΕ ΥΨΗΑΑ
30ΕΤ|ΑΣ
απόκτηση κατοικίας`
μελέτη
αποιια Αυξήσεις εΠιβαρύνσεων για τα εισοδήματα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους αΠό Περισσότερες τής μιας Πήγές
Φο ρο-δώ ρα, αλλά και βάρή
Νέα κλίμακα: Στο 10% θα μειωθεί ο φόρος για κέ ρδή έως 9.500 ευ ρώ αγροτών και εΠιτήδευματιών
ΤΠ φορολογική ελάφρυνσή των αυτοαΠασχολούμενων και των αγροτών Που δήλώνουν χαμήλά εισοδήματα εξετάζει το υΠου ργείο Οικονομικών, στο Πλαίσιο τής διαδικασίας αναμόρφωσής τής φορολογίας εισοδήματος φυσικών
ΠροσώΠων. Το υΠου ργείο μελετά εισήγήσή Που
ΠροβλέΠει ότι ο φορολογικός συντελεστής για
ετήσια εισοδήματα μέχρι 9.500 ευ ρώ θα μειωθεί
αΠό το 26% για τους αυτοαΠασχολούμενους και
σήμερα στη Ν
ΦΟΡΟΥ" ΝΤΑΒΟΣ
|'|ΑΤ| θΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Η ΤΕΤΑΡΤΗ Β|0Ρ|ΗΧΑΝ||(Η
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Βίζες εξΠρές σε Ρώσους τουρίστες
Το σύνθημα για την έναρξη της εκστρατείας Προσέλκυσης εκατονταδων χιλιαδων Ρώσων
τουριστών αναμένεται να δώσει τις αμέσως εΠόμενες ημέρες το υΠουργείο Εξωτερικών. Συμφωνα με
Πληροφορίες της «Ν», οι νομοθετικές ρυθμίσεις Που
θα οδηγήσουν σε βελτίωση του καθεστώτος έκδοσης θεωρήσεων με βιομετρικα χαρακτηριστικα είναι
έτοιμες αΠό τον αρμοδιο αναΠληρωτή υΠουργό
ΕυρωΠαίκών ΥΠοθέσεων Νίκο ΞυδακΠ και θα
Παρουσιαστουν τα εΠόμενα 24ωρα, σε συνεργασία
με το συναρμόδιο υΠουργείο Τουρισμού, στους
εκΠροσώΠους των τουριστικών φορέων. >ί 3
40 ΕΝΑ|ΑΦΕΡ0Ρ|ΕΝ0|
ΣΤΗ Α|ΣΤΑ |'|Α το θΡ|ΑΣ|0 >12
ΣΤΗ ΝΕΤΤΕΝΗ ΕΑΑΕ|Ρ|Ρ|ΑΤΩΝ
ΚΑ| Τ0|(0ΧΡΕ0ΑΥΣ|ΩΝ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ >6
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Η ΑΞ|0Α0ΤΗΣΗ
ΗΑθΥΣΤΕΡΕ| ΤΑ |'|ΑΑΝΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ >16
ΕΧΕ: το ΒΠΑ|Ν |)ΡΑ|Ν
ΤΡ0Χ0|'|ΕΑΗ |'|Α ΤΗΝ
|'|Ρ0ΣΕΑ|(ΥΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ >18
αΠό το 13% για τους αγρότες στο 10% ή και λίγο
χαμήλότερα. Η εισήγήσή αυτή, Που είναι ενταγμένή στο ευρύτερο σχέδιο του υΠου ργείου για
τήν κατάργήσή τής ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας, Που ορίζει διαφορετικό φορολογικό συντελεστή για κάθε Πήγή εισοδήματος, και τήν καθιέρωσή μιας ενιαίας φορολογικής κλίμακας,
στην οΠοία θα φορολογείται το άθροισμα όλων των
εισοδημάτων κάθε φυσικού ΠροσώΠου, Προ
Γιώργος Κατροόγκαλος
βλέΠει εΠίσής εΠιβαρύνσεις με σήμαντικές αυξήσεις φόρων για μεγάλο αριθμό φορολογουμένων Που αΠοκτούν εισοδήματα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους αΠό Περισσότερες τής μιας Πήγές. Κι αυτό διότι ή άθροισή όλων των εισοδήματων και ή ενιαία φορολόγήσή τους θα ανεβασει το συνολικό φορολογητέο εισόδημα σε κλιμάκια με Πολύ μεγαλύτερους συντελεστές φόρου
αΠό αυτούς Που ΠροβλέΠει το ισχύον σήμερα σύ
Αρθρσ - Παρέμβαση του υπουργού Εργασίας στη «Ν» για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση
Ι(λιμακοήμενος
«κόφτι1ς»
στην ασφαλιστική
επιβάρυνοή
ΧΑ.: Συρ(ρ)ιζα στα ι 5 δισ. οι απώλειες σε ι Χρόνο
Ο βρααλία Ελλαδα Πολωνία Τααρκία λαΜΚανικ Μανία |νδία
Ωω -25,63 -25.39
ΚαΠρας
-155 ΠΠ
-18.ία““λ25
στήμα τής αυτοτελούς φορολόγήσής κάθε εισοδήματικής Πήγής. Σε κάθε ΠερίΠτωσή, τον τελικό λόγο θα τον έχουν τα κλιμακια των εΠιθεωρήτών των δανειστών, οι εΠικεφαλής των οΠοίων αναμένεται να εΠιστρέψουν στήν Αθήνα Πιθανότατα εντός αυτής τής εβδομάδος, Προκειμένου να ξεκινήσει ένας νέος γύρος διαΠραγματεύ σεων με την ελληνική κυ βέ ρνήσΠ για το κλείσιμο τής Πρώτης αξιολόγήστις_ >3
ή Και στους νέους
εΠιστήμονες ή ειδική
κατώτε ρή ασφαλιστική
Αγγλία Σλοβενία
-5ί .76
Σωρευτική μείωση Γενικών Δεικτών
23/01/2015 - 22/01 |201 6
ΑΠοδυναμωμένο κατα ΠερίΠου ί 5 δισ. ευρώ σε ότι αφορα την κεφαλαιοΠοίησή του και στην Προτελευταίο θέση του Παγκόσμιου χαρτη βρίσκει το
Χρηματιστήριο της Αθήνας η Πρώτη εΠέτειος της κυβέρνησης. >ί 7
Πρώτη επέτειος
με διλημματικές
παρεμβάσεις
κλάσή Που ΠροβλέΠεται
για τους αγρότες και με
τους ίδιους Χαμήλους
συντελεστές.
τι Εφόσον όλα τα Ταμεία
εντάσσονται σε έναν ενιαίο
φορέα, για τα εΠόμενα
3-4 Χρόνια οι εισφορές
θα είναι ανάλογες
των εισφο ρών
των μισθωτών.
οἱ αγρότες
«μένουν»
στον δρόμο
'ιοόργκεν Νότες
0 Γερμανός
οικονομολόγος
αποκωδικοποιεί
τη διακυβέρνηση
ΣΥΡ|ΖΑ >6
Σφοδρή επίθεση
του συνόλου
των κομμότων
του Μαξίμου
>27 >Ζ7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα