Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Τα των που
.Μωυ- τοιι ιιιιιιιιιο
ΓραφειοΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΑΗΣ Σελ.40 '
Ήταν για Μοτο... 8-0
και ΜΜΜ" να μιιν
ΜΜΜ Μνω'Μ·ο
η Γραφειο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 40
Δευτερο 25 'ονουοριου 2016 / Φυλλο 188 (378) / € `1.30
+4 Μό ΠΑΟ και +Β αιιο ΠΑΟΚ ο Με τη σημαντική χθεσινἡ νίκη (1-0), ιι <έΕνωοιι» ΠΜ ψυχολογική ντόιια και για τα ντέρμιιι μου έρχονται
στο ΟΑΚΑ · Για χαλλλλλαρο... 3-0 ειχε τον ΠΑΟΚ, η ομαδα του Πογἑτ και κινδυνευσε Μό το πουθενα με τα εγκληματικα λαθη του 'Αρθο
ΑΜΜΑΝ
. ..ΠΣ
'ἔν .·'
“ .¦ Ο Ι ' ι Ι `  ιΜ““Δ ' Ψυ....
 Η": Ο |Π ΤΟ" ΠΠ!" Α' ιι!||¦ Ο   έ 
 Π, · ι τι Η
Μ¦ἶ====ΐΞ:“ πο: ` Μο οιιοιιϋαιες ειιειιΒασεις
“ Με Η 8 οΑΝΕΣΠ|Σ·Ήμωιις ΜΜΜ
, , "'°"""ῖ°"'°" και οιιΡιιιιιιιιιι>ιιτι - Μεγιιιιες
«ΜΜΜ» Ο ΜΙΝΙΜΟ( Μ"ῦ"""'""ω ευιιαιιιιες με 'ιοιιανοον
· Αιοιιιιιιιομενος . 25.000 Μου μέσα σε ἔ“¦"Μ=ΐ"Ἡ=ἑιἩ=Ϊ
Ο ΜΠΠΟ||||ΟΟΠ 'ΜΒΜ υμνος, ιιιιιιιινιιοιοαν " " ω σὲ" τ
ΠΟ ΙΝΦΟ!" 'ως
«|Μ£ῇνε|» Μ"ωπς π «Β"σΜ|σσ"»· "έναΗτι Νέα του ΜΒα68ιαιιου «ειινιεο»
. . . ο Διιμιιτμοιιουῆος στο Οι.
ΑΜΗΝ" "ΜΜΜ ο Μ"""°"" Πέρασε ο "Αυ απο τον ΑιΒα68ια ΙΙΙ-21