Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ανατιμήσεις φωτιά στα βασικά τρόφιμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ ο Ν ο ε
25 |ΑΝ0ΥΑΡ|0Υ 20%
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0278
ί.30€
Ι|ί||ί||ί|||||ί|ί|||||ί|||ίί|ί|||||ί||||||ί|||ί||||Ιί|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι|||||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'Η|||Ι|||||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι|||'Η|||||||||Ι||||||||'|ΜΙ"|'|||||||||||||||||||||||||||||||||'|||
κέρδισε την ΜΠεργκ και Εσιέν Αφεντικό
Ξάνθη. τον  έβαλαντη του ντέρμΠι
Πουλίδο και  ¦. . ε οί! σφραγίδα καιτη5
τον Ζντιέλαρ ϊ ή έ'  τη5 νίκη5 2Π8 θέση5
`ιτ ι Μι ώ ¦ “ισ-Β >·2ο-2ι
||||||||||||||'||'||'||'||||||||||||||||'||'||||||||'||'||||||||||'|||||'|||||||'|||'|||||||'||'||||||||||||||||||| ||'||'||||'|||'||||||||||'|||||'|||||||'||||||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'||||||'|||||||||||||||Ι|||||||||'||||||||||||||||||||||'||Ι||||||||||||Ι||'||||||||||||||||||||||Ι||'||||||'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ί||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΕΧΕ|Σ ΑΥΞΗΣΕ|Σ ΕΩΣ ΚΔ' ί8Ψο ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑ|Α ΠΕΝΤΑΕΤ|Α
ΜΜ|Μ'|ΣΕ|Σ
φωτιά στα βασικά τρόφιμα
Ε ανοδική τροχιά συνεχίζουν να βρίσκονται οι τι- Στα ύψη οι τιμέ8, Παρά τη δραματιΚή
μἑ8 των βασικών ειδών διατροφη8, συμφωνα με Ι · ·
τα επίσημα στοιχεία τησ Ελληνικη8 Στατιστικη8 ΑρΧη8. μειωσΠ Των εισοδΠματων° ΠΝ υφεσΠ Και
ΟΠω8 Προκι3Πτει αυτό έρευνα του «Εθνου8», εννέα λό- ΤΠν ανεργία ' 16% Πάνω το ελαιόλαδο,
γοι Πυροδοτοὐν την ακρίβεια στο τρόφιμα, Παρά ων 5,7% τα λαχανικά, 14,2% τα αβγά.
Πενταετη ύφεση, τον αΠοΠληθωρισμό και τη δραμα- ΑΚρΙβαίνοΠν αΚόμΠ το γάλα Κω Το ψωμί
ΙΜ συρρίκνωση των εισοδημάτων. `:4-5
ΑΓΡΟΤΕΣ
ΗΜΟΥΝ
ΤΑ ΜΜΜ.
ιιιιιΠοιιιιιιιΠιι
τη: Δημου
ΓΕΝΕΘΛ|Δ ΣΥΡΙΖΑ
ΠΜΜΕΤΠΠΗ
Ε"|ΒΕΣ||
ΤΣ"|ΡΛ
ΠΠ" ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
Αυτή η κυβέρνηση
δεν θα χαϊδέψει
του5 φοροφυγάδε5
Προχωράμε στι5
αναγκαίεε διορθώσει5
για το Ασφαλιστικό
Η σφοδρή εΠίθεση στον    
νεοεκλεγἑγτα αρχηγό ΤΠ8 Νεα5
Εν αναμονη Πιθανη5 συναντη
Δημοκρατία5 κυριάρχησε στην   Με μετον ΠρωΘυΠουργό
Ομ[λίΟ ΤΟίΠρΟ (ΠΟ  κβΟν ΝΤΟ. βρίοκΜο| οι ογωΤε8 Που
Μη Χωρί8 εΠαρκΠ στελέχωση σε εκΠαιδευΠκό Προσωπικό. με σοβαρὲ5 ελλείψει8 και λει- Παραμένουν και Πυκνὡνουν τα
τουργικα Προβλήματα ΠροσΠαθούν να εΠιβιῶσουν τα σχολεία δευτερη8 ευκαιρίαε :οτι 29 μΠλόκα ΤΟυ$. ::3 3·