Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
Η     ί
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 53ο · ΑΡ. ΦγΛ. 11.678
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 2016
και σΤο ίΠτεΤΠετ Μ_ιιιακΤ|ιέ5_αΤ
Σε Τροχια σύγκρουσης
με Την κυβέρνηση
επιμένουν σΤα μΠλόκα
οι αγρόΤες
ΣΕ^. 8
ςΑι1ισοοι_ιΝο
ΑΠό Το οΤοσΤόΠ
οΤο συνεΠιβαΤισμό
ΣΕ^. 32-33
ΝΟΣΗΛΕγΤΕΣ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑ| ΣΕ Δ|Ο| ΚΗΤ| ΚΕΣ ΘΕΣΕ|Σ
Παραλύουν
και Τα νοσοκομεία
Ρουσφετολογικές μετατάξεις ακόμη και εκεί Που δεν υΠαρΧουν κενό
ῖἶά1 _ η ήτε _
Ἀγαν©ια δηλώνει
η 3η ΜΠΕ 
Σε αΠόγνωση
αι Πρ©ῦί@Ταμένες
ν[email protected]@ηλεύΤριες
@τη @εασαλ©νίκη
ε ΠεραιΤέρω αΠοδυνόμωση Των ευρισκόμενων ήδη σΤα κόκκινο νοσοκομείων οδηγούν ρουσφεΤολογι κές
αΠοφόσεις. οι οΠοίες υΠαγορεύονΤαι
αΠό Τις συνΤεχνίες. ΧαρακΤηρισΤι κή είναι η ΠερίΠΤωση Που αΠοκαλύ ΠΤει σή μερα η «Θ» και
αφορα αθρόες μεΤαΤόξεις νοσηλευΤικού ΠροσωΠικού. Που είναι Τομέας με ΤερόοΤιες ελλείψεις
σε όλα ανεξαιρέτως Τα νοσοκομεία. σε διοικηΤικές
θέσεις όΠου σε ορισμένες ΠεριΠΤὡσεις ΠαραΤηρείΤαι Πλεόνασμα υΠαλλήλων. Οι εΠιΤήδειοι. εκμεΤαλλευόμενοι και Το διοικηΤικό κενό Που υΠόρχει αυΤήν Την Περίοδο σΤα νοσοκομεία. μεΤό Την
αΠομόκρυνση Της συνΤριΠΤικής ΠλειονόΤηΤας
Των διοικηΤὡν και Των υ Ποδιοι κηΤὡν Των νοσηλευΤικὡν ιδρυμόΤων. Προχωρούν αθόρυβα σε
αμφ ιλεγόμενες μεΤαΤόξεις. Παρα Τις ιοχυ ρές ανΤιρρήσεις Που έχουν διαΤυΠώσει εγγράφως Τα
υ Πηρεσιακό σΤελέχη Των νοσοκομείων.
ΣΤό «ΠαΠανικολόου». όΠου έγιναν οι ΠερισσόΤερες μεΤαΤόξεις¦ η κόλυ ψη Των κενών οργανικών θέσεων Του νοσηλευΤικού ΠροσωΠικού
είναι λίγο Πόνω αΠό Το 50%. αφού λείΠουν 83
νοσηλευΤές. όΤαν μία μέση κλινική νοσοκομείου
διαθέΤει ΠερίΠου 10 όΤομα νοσηλευΤικό ΠροσωΠικό. ΣΕΛ_ 9
          ζ
ΒΡΟΒΤ8
Του εκανε
Τη ζημιά
Ο ΠΑΟΚ δεν ΠιέσΤηκε
αΠό Την ΑΕΚ. αλλα αυΤό
δεν ήΤαν αρκεΤό για να
αΠοφύγει Την ήΤΤα με
1-0 σΤα ΟΑΚΑ. ΑΠό λόθος Του Βελλίδη Το γκολ.
αΠοβλήθηκε ο ΜΠερμΠόΤοφ. ΣΕΛ_ 12-13
ΗΡΑΚΛΗΣ
Υπό Το βλέμμα
Του Λεοζίνιο
Με Τον Βραζιλιόνο να υΠογραφει και να Παρακολουθεί Τον αγωνα αΠό Την εξέδρα. οι κυανόλευκοι
υΠοδέχονΤαι σΤις 19:30 Τον ΠλαΤανιό. ΣΕΛ_ 16
ΑνΤίΠαλος
μόνο ο χρόνος
Οι κίΤρινοι νίκησαν με 3-0 Την Καβαλα και αΠλως
Περιμένουν Τη μαθημαΤι κή εΠιβεβαίωση Της ανόδου. ΣΕΛ_ 25