Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Πέφτει ο Τσίπρας και βάζει μπουρλότοRecognized text:
ΚΟΨΗ ΕΔΩ...
· ι ι . · τ
 ι ποντικιού
ν -. “ ω ¦. α».   ασ -..¦
“ η ΔΕΥΤΕΡΑ 2ειΑΝονΑι=ιον Με ζ
 Με Το ι-ιινιΕι=ι-ιΣιο κοΥΠοΝι Ζ” ι |_ β  Ϊ]
σε η. _ .μ  Ν Μ Ή ή! .Μ η
“ ΠΑ ΟΛΕΣ τιΣ ΑΓΟΡΕΣ Σπιτια τοπιο στο 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ ΣΤΗ ΣΕ ΔΑ 7 γ 
Όταν ο λαόε φοβάται ταν
“ΜΜΜ Μάρκα τυραννία
Όταν τι κυβέρνπσα φοβάται
τον λαό, υπάρχει ελευθερία!
Τόιιαε "Κέντρων,
3ω πρόεδρο8 των μια (1801-1809)
'Μία ευῆίου τι αιιειῆἑ5 εναντίον
ι· @χασω ιτοαστίων του Κοῆωνακίου_
<<Τοεκούρι>> 30% οτε κύριεε συνταξει5
'Σελ.: 3. τι. 6
“ΜΒ ΧΡ@ν05 Ζημιέ5 
κοικερὁοε“.
τεοεει;οοιΑΝινιε 
κογποΝι
 ““ΜὸΝο Με ' ι ο κονιίΟΝιΛ
Αρ. Φύλλου: 44
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016
Τιμπ: 1€
Μιῆοει στον <<Δ>> ο Πατὲρσ5 Με οδικοχαμὲνσε Σαββατο,
σου δοΘοφονιιΘοκε σασμαν εν οισ0ιοσ8ιΜβονο Μονο πιο
 ιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιι  
|«ιιιιιιτι'ιετιιιιιιιιιισσιιιιιιι
σιιΒιιβιιωιιιιιτινσιισιισιι»
' με 
ΣΗΜΕΡΑ Στον ειΣΔττΕ_ΔεΔ
ο ΣνΖγτσκτοΝοΣ τΖειινιι: σου
ΛΕΣ'. σον ΣΥΝΕΛΗΦθΗ κοινα
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ
Ρ ; «Ο Φοίβσε σφι αδυναωιιένοε¦)
σοκσρισμενοε και τοσοιιιιιιριιιιένοεΞ
αοοὐετιί 18 τρωω γυρνούσε
στα @σοφια μεσω το κρῳ!
7 ' «Μἔσ που μεείόε. φῷναξε
βιιαιιι@" και αμεσα ογκσῆιάσιιικε
με τον αόεῆφό τω, τον Μπιουτ»=
ΜΗΜΔΤΟΣ Ντιν.: 7
. .ττΣΣει=ιτιιοιιτικοιί ,Μιτου αντιο-τοντιιιΝχΡοΝοΜπεντ ι
<<Ο τιρῳθυτιουργρε θα :επρεπε _
να κρύβεται. .αν οχι να σιωι·ια...>>
Ο επικεφαλίιε τπε ΛΑΕ Παναγιώτπε Λαγ φαζάνπε και οι βουλευτέε Βασίλτιε Κόκκα·λτιε (ΑΝ.ΕΛ.), Γεράσιμοε Γιακουιμάτοε
(ΝΔ.) και Γιώργοε Καρράε (Ενωστι Κε
ντρὡων) στέλνουν στον πρωθυπουργό το
ΜΜΜ τουε για τπν καταστροφικό διακυβέρνηση ττιε Χώραε από ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ.ΕΛ. ζ: Σελ.: 4
ΑπειΛιιει-ικΛΝ Με ΑΜΠ-ΜΕΝ  φ'
γροτ'Κό,μΠῇόκο σε δύο
βΟ“ῆεϋἙε5τ0υῇ“ΣΥΡ|ΖΑ
«Δεν ντρέπεσαι που είσαι εδώ; Δεν έκειε κανένα δι- _
καίωμα να βρίσκεσαι με τουε αγρότεε. Σου άρεσετι καρέκλα. Παραιτίιοου, αν θεε να είσαι εδώ!». Στο παρά
πέντε γλίτωσαν το λιντσάρισμα από εξαγριωμένουε
αγρότεε οι βουλευτέε του ΣΥΡΙΖΑ Νίκοε Παπαδόπουλοε και θεόδωροε Παραστατίδπε, στα Νίκαια Λάρισαε
και στο Κιλκίε αντίστοιΧα. Παράλλπλα, οι αγρότεε εμφανίζονται αποφασισμένοι να εντείνουν τισ κινητοποιίισειε τουε για το Ασφαλιστικό. ζ Σελ.: 8
ω;ΝἩΜ (ῇΥ!ὶ Υ Ἡ
'ασοεε ιιοΛνΖον Μ τη δραχμή
Ανοίγει και εξεισσε γ Ι
ο φόκεῇ05 ωε εναῆῆακτικιι
τι κυβερνηση
του θανατου
του πατερα
Η «μπτέρα» και ο πατριόε του Κωστά Πολύζου θα
- απολογπθούν στον ανακριτύ για τα δολοφονία του
γιου τουε, στα Σιάτιστα τπε Κοζάνπε, τον Φεβρουάριο
του 201 Ι. Πάντωε, τι Αστυνομία θα επανεξετάσει όλα
τα ενδεΧόμενα και για τον θάνατο του βιολογικού πατέρα του αδικοΧαμένου νέου, ο οποίοε, σύμφωνα με
το πιστοποιητικό θανάτου, φέρεται να προίιλθε από
παθολογικά αίτια. Π - Ϊ Σελ.: 8
ΠΣελ.:θ
Νε ΔΗΜΟκΡΔτιΔ
το <” Ο;
Αιτοικιο ουκ
Σκ“"κό ^ΠΟκάῆ“Ψ“8 (Με ΗΠΑ
ο" τ" Πεῆασητυ¦ ! .ι 
ΗΠΑ, καθώε δέκα Πολιτείεε τέθηκαν σε καθεστώε έκτακτπε ανάγκπε. Μὰρι στιγμίιε, π Χιονοθύελλα-τέραε, τπν οποία π Χρίιστεε των εσείεΙ
η πιεαἰα βάφτισαν «5ποΜἰΠα» (σε αντιστοιΧία με τον «ΟοάΖἰΠα») εκει αφῇσει πίσω τπε 19 νεκρούε Και εικόνεε καταστροφύε.
“2|||8>>
ζ Σελ.: 9
φερω» για τα Μ Με
«Παοκ Β» για ^
το Ασφαῆι.στικό
ετοιμάσει '
 ο κορσα - .
Σελ.= 4
Τα «γεράκια» των αγορών τιροσγειὡνονται στην Αθήνα
-  · “ - Οι μανατΖερ τριών τυιιαε-κοῆοσσών έρχονται για αυτοφία
; ,Φ Οι επικεφαλόε τριών από τα μεγαλύτε ρα ίυπαε παγκοσμίωε βλέπουν τιε επενδύ-_ σειε τουε οταν Ελλάδα να καταρρέουν και,
γγ εκτάκτωε αυτόν-τπν:εβδομάδα, -ἑρκονταμ 
λαο... Χασούραε. Παράλλπλα, οι Γουίλμπαρ Ροε, Πρεμ Γουάτσα και Τζον Πόλσον θα συνανττιθούν με κυβερνπτικούε
..και -άλλουε παραγόντων. .ώστε να ενημερωθούν από πρῶτο Χέρι! η κ Σελ.: Ι 2
Δανό "45|ΟΕΠ