Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
25-01-2016·
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
γ ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
' (1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
ΚΡΥΟ: Νεφώσεις μέ χιονόνερο καί παροδικές χιονοπτώσεις στα ὁρεινά-ήμιορεινά.
Άνεμοι μεταβλητοί 3 μέ 4 καί στα πελάγη
έως 6 μπωφόρ. Μικρή ανοδος τής θερμοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως 1 Ιβ.
Δευτέρα 25 Ίανουαρἰου 2016
Γρηγορίου αρχιεπισκόπου κων|πόλεως
του Θεολόγου (Ναζιανζηνοὐ)
Σελήνη 18 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 7.85( ,- Δύσις 5.40'
Ἀριθμ. φύλ. 40862 ί Τιμή 1,50 €
Αμερικής θ, τ.κ. 108721, Ἀθήναι, εετιεηεπε@οιεηειρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220831, ως: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 213 0170870 - 210 8227670
"Ετος 122ον
Μετεκλσγική
κατάρρευσις
Οὐδέποτε στα μεταπολιτευτικά χρονικά τής χώρας
ὁπήρζε κυβέρνησις πού να ὁδηγήθηκε σέ τέτοιο εδώ.
ζοδο τέσσερεις μόλις μήνες μετάτήν έπανεκλογή της.
Ἡ φθορά συνήθως έπήρχετο μετά τό δεύτερο έτος ή
καί μετά τήν πρώτη τετραετία. °Ενώ αὐτό πού συμβαί- .
νει μέ τήν Κυβέρνηση Τσίπρα δέν έχει προηγούμενο.
Ἑπανεζελέγη τήν 20ή Σεπτεμβρίου καί μέσα σέ 100
ήμέρες παρουσιάζει εἰκόνα αποσυνθέσεως.
Ἡ αἰτία είναι προφανής. Ἡ Κυβέρνησις ΣύριζαΑΝΕΛ είναι βουτηγμένη στα ψέματα. Καί προσπω
θώντας να τα δικαιολογήσει, καταφεύγει σέ νέα ψέματα μέ αποτέλεσμα να γίνεται προκλητική καί να
έζοργίζει τούς πάντες. 'Η νέα έπωδός πού ακούμε
- από τά κυβερνητικά στελέχη ὅταν κατηγορούνται 7
ὅτι έχουν αθετήσει τίς προεκλογικές τους ὐποσχέ- .ι
σεις, είναι ὅτι οἱ ψηφοφόροι έγνώριζαν πώς οί ύποσχέσεις τού ¦Ιανουαρίου είχαν ακυρωθεί! Καί αρα μέ
τήν νέα ψήφο τους τόν Σεπτέμβριο, οὐσιαστικώς
. έπεκύρωσαν τό τρίτο μνημόνιο καί όλα τα έπώδυνα
μέτρα πού λαμβάνονται σήμερα... ,
Καί μόνον στό άκουσμα τής θραουτάτης αὐτής
έκδοχής, ή κοινή γνώμη έζεγείρεται. Διότι ή ὐπερψήφισις τού Σύριζα τόν Σεπτέμβριο κάθε αλλο παρά
είχε τήν έννοια τής έγκρίοεως τών μέτρων πού έπι
' χειρεῖται να ληφθούν σήμερα. Οὐδείς έδωσε έντολή
στήν Κυβέρνηση Τσίπρα νά προχωρήσει σέ ένα
ασφαλιστικό τερατούργημα, βάσει τού ὁποίου οἱ
αὐτοαπασχολούμενοι θα καταβάλλουν πάνω από τό
μισό τους εἱσόδημα σέ είσφορές καί φόρους. Καί
οὐδείς έκ τών αγροτών πού ψήφισαν τόν Σύριζα ένέκρινε προκαταβολικώς τά έπαχθέστατα μέτρα πού
μεθοδεύονται τώρα είς βάρος τους.
Ό Σύριζα πληρώνει τό τίμημα τής έζαπατήσεως
τού έκλογικού σώματος πού διέπραξε τόν Σεπτέμβριο. Διότι ή μεγάλη έζαπάτησις τότε έπετελέσθη
καί' ὅχι τόν °Ιανουάριο. Πρό τού °Ιανουαρίου, ὁ κ.
Τσίπρας είχε προβεῖ σέ σειρα ύποσχέσεων πού απεδείχθησαν ανέφικτες. Είχε πεί ὅτι θα σκίσει τα μνημόνια καί ὅτι θα καταργούσε τήν λιτότητα, αλλα δέν
μπόρεσε να τα κανει διότι δέν τόν αφησαν οἱ δανειστές."Ομως ὐποτίθεται ὅτι προσπάθησε. Τουλάχιστον οἰ πολίτες αὐτό έπίστευσαν καί γι° αὐτό έπεκρότησαν τήν στάση του στό δημοψήφισμα τού Ίουλίου καί τόν έπανεζέλεζαν τόν Σεπτέμβριο.
"Ομως αμέσως μετα τήν έπανεκλογή του, ὁ κ. Τσίπρας αλλοζε στάση.°Ἀρχισε ή έζαγγελία ἑνὸς μπαράζ
μέτρων τα ὁποῖα δέν είχαν καμμία σχέση μέ τίς ύποσχέσεις καί τίς δεσμεύσεις τού Σεπτεμβρίου. Τότε
είχε μιλήσει για «παράλληλο» πρόγραμμα πού απεδείχθη ανύπαρκτο καί εἶχε διαβεβαιώσει ὅτι δέν θά
έθίγοντο τά δικαιώματα τών έργαζομένων καί τών συν- 
ταζιούχων. “Η αθέτησις ὅλων αὐτών έχει έζοργίσει "
τούς πολίτες, κυρίως δέ έκείνους πού έψήφισαν τόν , 
Σύριζα Οί ὐπόλοιποι καταλάβαιναν τήν απάτη. Οἱ ψη- '
φοφόροι τού Σύριζα ὅμως, αἰσθάνονται προδομένοι.
Δέν είναι λοιπόν τυχαίο ὅτι τέσσερεις μήνες μετά
τήν έπανεκλογή της, ή Κυβέρνησις Σύριζα-ΑΝΕΛ
έχει καταρρεύσει δημοσκοπικά. Ἡ ανατροπή είναι
αποτέλεσμα τής πολιτικής τών ψεματων, τής έζαπατήσεως, τού θράσους καί τής αλαζονείας τών στελεχών
της. Αὐτό οἱ πολίτες δέν τό συγχωρούν. °Βζ οὐ καί ή τόσο ραγδαία μετεκλογική κατάρρευσις...
Ρ αδιαμφισβήτητο
Εἶναι ή ένοιωθα
κ. ῦΕρντογάνί
Τί πρέπει νά τονίσει ή Ἑλλάς σέ Βερολίνο καί Βρυζέλλες
ΠΡΙΝ λίγες ήμέρες, ὁ Γερμανός
ὑπουργός ῦΕζωτερικών Βόλφγκανγκ Σώυμπλε ἑχρησιμοποίησε
τήν έκφραση «Εἶναι ή έφαρμογή,
ανόητε» γιά νά στηλιτεύσει καί τήν
στάση τής Ἑλλάδος ὅσον αφορα;
στήν ύλοποίηση τού τρίτου μνη μονίου. Ἑπειδή ὅμως τό ζήτημα τού
πως (αλλά καί τού αν) έφαρμόζει
μια χώρα τίς ὐποχρεώσεις τής είναι
τόσο σημαντικό ὅσο καί οί συμφωνίες αὐτές καθαυτές, καλόν θα ήταν
ὁ κ. Σώυμπλε να έβλεπε καί λίγο
ανατολικότερα."0που ή Τουρκία
έχει ύπογράψει συμφωνίες καί έχει
αναλάβει ύποχρεώσεις ώς πρόςτόν 7
περιορισμό τών μεταναστευτικών/
ροών. Όποτε τό σχόλιο περί έφαρμογής οι έπρεπε νά απευθύνεται
κυρίως πρός τόν Τούρκο Πρόεδρο
Ταγίπ Ἑρντογάν.
Μόνον κατά τίς τελευταῖες τέσσερεις έβδομάδες, ή Τουρκία έχει
αφή σει νά περάσουν στα ἑλληνικά
νησιά 38.621 μετανάστες. Στό ἴδιο
διάστημα 60 ατομα βρήκαν τόν θα.
_ νατο στήν θάλασσα καί αλλά δέκα
ἑζακολουθούν να αγνοούνται. Οἱ
εὐθύνες βαρύνουν αποκλειστικώς
τήν Τουρκία. Εἶναι θέμα έφαρμογής... Με αφού ὁ κ. Σώυμπλε ή
κάποιος Εὐρωπαῖος αζιωματούχος
δέν είναι είς θέσιν να τό αντιληφθεῖ
αὐτό, θά έπρεπε ή ἑλληνική πλευρά
να τό έπιση μαίνει καί μάλιστα μετ'
έπιτάσεως. Ἀτυχώς ὅμως οἱ αρμόδιοι πολιτικοί παράγοντες αναλίσκονται σέ ανούσιες σκιαμαχίες ή,
τό χειρότερο, σέ έσωτερικές έριδες
καί αντιπαραθέσεις.
Οί παραλείψεις αὐτές αφήνουν
- έδαφος στήν τουρκική πλευρά να
έζασκήσει τίς δύο μεθοδολογίες
πού γνωρίζει καλά. Τό θράσος καί
τήν έπιτηδειότητα. Μέ περίσσεια
θράσους ὁ Τούρκος Πρωθυπουργός
Νταβούτογλου απαιτεῖ περισσότερα χρήματα από τήν Εὐρώπη. Τά
τρία δισεκατομμύρια πού προβλέ
πει ή συμφωνία δέν τού φθάνουν.
Ἀρκούν μόνον «ως έπίδειζις τής πολιτικής βουλήσεως να μοιρασθούν
τό βάρος», δηλώνει στό Γερμανικό
Πρακτορείο Εἰδήσεων. ° Υποστη ρίζει ὅτι τα ποσά πρέπει να έπενεκτιμηθούν διότι οὐδείς γνωρίζει πόσο
αι κρατήσειτό πρόβλημα! Τήν ἴδια
στιγμή έπιδεικνύοντας χαρακτη ριστική τουρκική έπιτηδειότητα συζητεί μέ τήν κ. Μέρκελ τήν δημιουργία ὁμάδος ἐργασίας για να συζητήσουν τό μεταναστευτικό καί τίς
πιστώσεις πού σε διατεθούν στήν
Τουρκία. Στήν Τουρκία, ή ὁποία
δέν έχει κάνει τό παραμικρό για τήν
μείωση τού αριθμού τών μεταναστών. Στήν Τουρκία, ή ὁποία συστηματικώςὐπεκφεύγει, όλων τών
ύποχρεώσεων τίς ὁποῖες αναλαμβάνει μέ συμφωνίες καί συνθήκες.
Στήν Τουρκία, ή ὁποία χωρίς να
έχει κάνει τίποτε απαιτεί νά ανοίζουν καί πάλι τα κεφάλαια τής
ένταζιακής τής διαδικασίας.
Δυστυχώς είναι «θέμα έφαρμογής». ”Η, στήν περίπτωση τής
Τουρκίας, «μή έφαρμογής» τών
συμπεφωνημένων.
"Ενας χρόνο; όποβαθμίσεως
τής αἔιοπιστίας τής χώρας
Ἡ ζημία πού όπέστη ή°Ελλάς τό τελευταίο έτος
ΣΑΝ σήμερα, τό 2015 ὁ Ἀλέζης
Τσίπρας αναδεικνυόταν στόν
νικητή τών
έθνικών έκλογών. Μέ 2,2 έκατομμύρια ψήφους καί ποσοστό
36,34%, ανέλαβε τήν ἑπομένη ή μέρα τήν πρωθυπουργία τής χώρας,
σχηματίζοντας κυβέρνηση συνασπισμού μέ τούς Ἀνεζάρτητους
Έλληνες. Ἡ πρώτη έπέτειος τής
αναλήψεως τής έζουσίας βρίσκει
τήν χώρα σέ καθεστώς κεφαλαιακών έλέγχων, μέ συνέχιση τής
ὐφέσεως, μέ διαρκώς αὐζανομέ
› νους φόρους καί εἰσφορές καί ἐνώ
πιον ἑνὸς έζαιρετικά αβέβαιου
μέλλοντος.
Ἡ μεγαλύτερη ίσως ζημία πού
κεια τών τελευταίων δώδεκα
μηνών, ὅμως, δέν ήταν οἱκονομική. Τό μεγαλύτερο πλήγμα Με
.απέφερε ή αριστερή διακυβέρνησις ήταν στό κύρος καί τήν αξιοπιστία τής χώρας μας διεθνώς.
'Ο τρόπος πού μας βλέπουν καί
μας αντιμετωπίζουν οἱ ζένοι ήγέτες, μεγάλα διεθνή ΜΜΕ, αλλά
καί σημαντικό τμήμα τής εύρεσπαῖκής --καί ὅχι μόνο- κοινής γνώμης, άλλαζε ριζικά κατά τό διάστημα πού περιγράφουμε. 'Η κυβέρνησις, χωρίς σχέδιο καί πυζίδα. αναζητούσε οίκονομική βοήθεια από
τήν Κίνα μέχρι τήν Ρωσία καί έψαχνε για έκτυπωτή ρια χαρτονομισμάτων από τήν Λατινική Ἀμερι
ώρα, προχωρούσε σέ ατέρμονες
διαπραγματεύσεις δίχως οὐσιαστικό περιεχόμενο. Ἡ καταληζις τών
συζητήσεων αὐτῶν ήταν ὁ"Ελλην
'Υπουργός Οἰκονομικών να έχει
έχθρική αντιμετώπιση καί από
τούς 17 ὁμολόγους του στήν Εὐρωζώνη καί ὁ πρωθυπουργός από τήν
μεγάλη πλειοψηφία τών 27 ὁμολόγων του-στήν Εὐρωπαῖκή“Ενωση.
Παράλληλα, οἱ έμφανίσεις τού
πρωθυπουργού σέ διεθνή φόρα
προκαλούσαν θυμηδία σέ ὅσους
τόν παρακολουθούσαν.
Ἡ αξιοπιστία μιας χώρας είναι
ένας δείκτης πού χτίζεται μέ πολύ
κόπο καί σέ βάθος πολλών έτών,
αλλά μπορεῖεύκολα, όπως αποδει
β ΠΊ 11:18 7111 '1 1 3
Ό κ. Τσίπρας έχει δηλώσει ότι
Ζ_ ὐπέστη ή “Ελλάς κατά τήν διάρ- κή ώς τήν Αὐστραλία! Τήν ἴδια κνύεται, να Μρρακωθεῖ.
Σ ί ' “ ξ έ α
ημερα Τα ην ρ ς
Σέ 19 φόρους κ ~ ,ν .
οί αντικειμενικές   ι
91 πρόσφατες αλλαγες η,
επι των αντικειμενικών χ ή
όξω” πρόκεπω νά ἑπη_ Στό κατώφλι τού δεύτερου χρό- τό 2015 ήταν τό έτος τής «ανα- κινη γραμμή από τήν όποία δέν θα σε ήταννα ΜΜΜ μέ τήν κυρεάσουν δεκαεννέα φα νου «τις γιά Μέρη φορά Μέρφ- ` τροπής καί τα αξιοπρέπειας. ενώ τό κάνει βήμα πίσω ή Μόρφω» πρωι τό τβίτο Μνημόνιο μέ όλα
ρους. ί Σελ. 2 σης Ἀριστερᾶς» ένα είναι σίγουρο: έτος 2016 θα είναι τό έτος τής σε 'Οπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα τα προαπαιτούμενα εξαρτήματα
Δέν μας περιμένει βίος ανθόσπαρτος! κάμψης καί τής ανασυγκρότησης.» καί μίκρό`καλάθι.Ἡ αποχώρηση είναι του,   να Με καινούρ|'|αρουσίασις έργου Δέν χρειάζεται να πάει κανείς να ρω- Ἀνατροπή τό 2015 ήταν ή μετονο- προδιαγεγραμμένη καί ή αποδοχή ι γιο πρόεδρο τωκόωατός της ή Νέα
τῆς Α1ρίιε Βατικ τήσει αύτούς καί αύτές πού διαβά- μασία τής Τρόικας σέ θεσμούς καί όλων των όρων των θεσμών είναι Δημοκρατία. Δέν ΜΜΜ! καμμία
Μέ λαμπρότητα ΠαρΟΟ· ζουν τί άστρα καί προβλέπουν τό αξιοπρέπεια ήταν ή ούρα στα ΑΤΜ ήδη ύπογπρωμένη στό τρίτο Μνη- άλλη δρΜότηΤα τής αντιπολισ[ασθηκ8 Το λεΨκωμα μαλον για να λάβει αύτή τήν απω- γιά Τα ήμερήσια 60  Ανάκαμ- μόνιο. Μέ όλη αύτή τή κομπορρημο- ΤΜ, Μ νά ΜΒΜ σὲ Μαν(
ΤΜ ΑΦΜ Κέικ “Με ὲοἘ'- τηση. Τό δικό μας μέλλον δέν ψη τό 2016 θα είναι κατά πάσα πι- σύνη επιδιώκεται όμως να δοθεί ή πρόβλεψη γιἀ1ή σνμβ0λή “της στήν
ἔἐΞκ ηἙοἑ_ἐἴἔἑ=ἶώνἔ5 έξαρταται από τή θέση τού 'Άρη καί θανότητα ή μετονομασία τού ΕΝ- έντύπωση στόν λαό ότι ή κυβέρνηση Μ ΜΤ0νΜα Τῆ€ δημοκρατίας.
ί Σελ  τής Αφροδίτης στό Γαλαξία αλλά ΦίΑ σέ ΦΑΠ καί ανασυγκρότηση θα έδωσε ήρωικές μάχες καί έπεσε τό ίδιο Τό μόνο σιγουρο είναι ω ὁ ὰΡΧΠΥ8
από τή θέση πού κάθεται ό κ. Τσί- είναι ένα περαιτέρω κούρεμα τού βα- ηρωικά επειδή ό έχθρός -αύτοί πού Τῶν ΜΜΜ θὰ Μία! νά Η' 1·
ΣΜν`Κὐπρο ί πρας ατού Μαξίμου. Βέβαια>μιά πρό- λαντίου μας. Οί λέξεις αλλάζουν μας δίνουν τα χρήματα για να μή μένει  δημιονργία ΟίΚ0νμΜΚῆ5
, ὁ ΜητσοΤόκης γωση τού τί θα μας συμβεί τήν έχου- αλλά ή ούσία παραμένει ή ίδια. βωλιαςωμε- ήταν ίσχυρότερος.Ἀρα ΨΡνΠΜι  ή αναπλήρωτη
Παράδειγμα πρός μίμη- με· Στήν ἱκανἀτητα. στήν Μαην- .¦8Μ ω ΜΜΜ Μ ἡ , ,Μ η ή δόξα παρανΜ7Ενινε δηλαδή κάτι ΜΜΜίαΞω κ· Μένη κακα·
σινἡ κύπρος, δήλωσε ο κή τής κυβέρνησης, στήν είλικρίνεια, _καμμία σχέση μέ Τόν ἀρχηγό Τῶν ανάλογο μέ αύτό πού συνέβη στίς Μ μήλαἰΜΒΜ 'των δημοσιοΠρόεΙδρος τής' ΝΔ. Συ- στήν σαφήνεια καί στήν αποτελε- ΚενΤρώων_ σἀση Τῆς κνβερνἡΜ θερμοπύλες μέ τούς τριακόσιους τού γράφων ΜΜΜ ζΠΤῶν ΜξΠ·
ναντησεις με την πολιτι- σματικότητα τό 2016 θα είναι εοργ- θά ΜΜΜ! δηλώσει π Ο Λεωνίδα! Ἀθάνατη Ἑλλάδα! Ό κυρίαρχος λαός, πως ε¦μὰΜε
κη ηγεσία· ΣΕ^· 8 Νέα τού 2015. Περί αὑτοῦ ούδεμία .. καί . με “ 9, ί . ί . , ω ΜΒ οἱ ΦρόΜγωΜι .ΜΜΜ θά
ε ιβολία δεδομένου ότι έστω καί γω Μωρέ/ων που θὰ ΜΜ“ ΜποΜΜ Τωρα θὰ π ω - “ τι ί .
___ς μφ ζ ρίζουν ότι «δέν δέχονται έκβιασμό καί αυτή τόν ρόλο της κατασό 2016 ξα°λ°ΜΜ  ΜόΜ·
Ο 5 Μαρκ Τὴν Μωρέ ΠλἶΨ2ρμα Τά από τούς θεσμούς, ότι δέν πρόκειται όπως τόν έπαιξε καί κατά τό 2015. Μέ Τί μυαλά Ψηφίζουμε;
ἴδια μυαλά Μαρκ" Τ ν Τ πο· ' να ύποχωρήσουν στίς απαιτήσεις Από τίς σημαντικότερες δραστηριό- .
των δανειστών μας, ότι ύπάρχει κόκ- τη* της κατά τόν χρόνο πού πέρα- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
*Η εΕλλάδα τού
Τουργκούτ Όζάλ
Γράφει ὁ Ναπολέων Λιναρδἀτος* -
ΚΑΠΟΤΕ ένας πρόεδρος τής Τουρκίας, ὁ Τουργκούτ Όζάλ, είχε πεί ότι «Δέν χρειάζεται να προκαλέσουμε πόλεμο μέ τήν 'Ελλάδα, αφού οί πληθυσμιακές έξελίξεις των δύο λαών θα έπιλύσουν
τό κυπριακό καί τό Αίγαῖο>>. Τότε, ὁ Όζάλ
εννοούσε ότι ή δημογραφική ανθηση τῆς Τουρκίας ήταν τέτοια πού θα άλλαζε δραματικά τα
δεδομένα ίσχύος μεταξύ των δύο χωρων, ώστε
ή Τουρκία δέν θα χρειαζόταν να διαπραγματευτεῖ, στα εε αρκούσε να περιμένει. Αρκετά χρόνια μετά, έρχεται ή πολιτική των άνοιχτῶν συνόρων των ΣΥΡ|ΖΑ-ΑΝ ΕΛ να αλλάξει τα δεδομένα ύπέρ της Τουρκίας μέ ακόμα πιό γρήγορους ρυθμούς. ή
'Ο ύπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ.
Μουζάλας, γνωστός καί ὡς <<φωτισμένη συνείδηση» σύ μφωνα μέ δημοσιογράφους, πρόσφατα
είπε ότι: «Χιλιάδες μετανάστες θα έγκλωβιστούν
έδῶ». 'Ο έγκλωβισμός στήν συγκεκριμένη περίπτωση έχει νά κανει μέ τό γεγονός ότι χιλιαδες
λαθρομετανάστες πού δέν είναι Σύροι, ή πού δέν
ὑποδύονται ότι είναι Σύροι, έχουν έπιλέξει τήν
'Ελλάδα ὡς τόν υπ: αριθμόν ένα προορισμό τους.
Για νά καταλάβει κανείς πόσο δημοφιλής έχει γίνει ή 'Ελλάδα, τόν 'Οκτώβριο από τούς 218.000
μετανάστες πού μπήκαν στήν Εύρώπη, οί
210.000 επέλεξαν τήν Ἑλλάδα, δηλαδή τό 98%.
Αύτή ή δημοφιλία τής 'Ελλάδας όφείλεται στήν
απόφαση τής κυβέρνησης των Τσίπρα-Καμμένου τόν Φεβρουάριο τού 2015 να κλείσει τα κέντρα φύλαξης καί να δίνει αύτοματως σ' όποιον
Συνέχεια στήν σελ. 8
θά γίνει «πατίνι»ί Ἀκόμη,
ΠΕΝΝ|£Σ ένα μπουκάλι σαμπάνιάς
μέ αλυσίδα γιά νά μήν
£|ΔΗΣ ΥΛΕΣ χάνουμε τόν φελλόί ΔιεΠΕΡ|£ρΓΑ ρωτᾶται κανείς γιατί νά
τόν φυλάξουμε; Καί τέλος
ένα καπέλο, τό έπάνω μέ
· Πῶς θά σας φαινόταν
έαν σας κέρναγαν έναν καφέ μέ... αύγό; Μαλλον
φρίκη... Κι όμως, στό
Ἀνόι τού Βιετνάμ έτσι τόν
πίνουν. Κτυπούν τόν κρόκο μέ συμπυκνωμένο γάλα, ώσπου νά γίνει τό
μείγμα κρεμῶδες καί μετά
τό ρίχνουν σέ βαρύ μαύρο
ζεστό καφέ! Στήν Ταιβάν
ριχνουν θαλασσινό αλάτι,
γιά νά άναδείξουν τήν
γλυκιά γεύση του! Στήν
Φινλανδιο καί 'στήν Σουηδία πάλι βάζουν τυρί
ζειρείιιιιειο, πού παρασκευάζεται άπό γάλα
αγελάδας, κατσίκας ή τα
ράνδου καί τό καταπί- `
νουν όλόκληρο! Στό
Πόρτλαντ τού "Ορεγκον
βάζουν άζωτο γιά νά
πολλαπλασιάσουν τίς
φυσαλίδες τού καφέ!
Ἀλλού δέ προσθέτουν λεμόνι, τόνικ, βούτυρο ή
μπύρα! Περί όρέξεως κολοκυθόπιττα. . . ί
οΣτό μικρό χωριό Ηρωιί›ε Μπράνταμ κοντά στήν
Βιέννη, ύπάρχει ένα
άκρως πρωτότυπο μήμουσείο! Τό «Ναι-Μινέριιοι» δημιούργησαν τό
1983 οί ΡτίιΖ 8811 καί
Πίστα ΠιπεοΙιείσ γιά νά
στεγάσσυν παράξενες
εφευρέσεις! ”Ετσι ἐκεί θά
δείτε, μεταξύ άλλων, ένα
μπαστούνι μέ ρόδες, προφανῶς δημιούργημα κάποιου μέ' «μαύρο χιού
ρος τού ὁπσίσυ άνοίγει
γιά νά δροσίζεται κανείς
τό καλοκαίρι. Αύτό μάλιστα, βοηθάει καί τά μυαλά νά παιρνουν άέρα. ..
ο Ό παγετός πού καλ ύπιει τούς δρόμους τής Νέας 'Υόρκης δέν ἐπτόησε
τήν 23χρονη ἈμάνΤα Ρόμαν, μιά από τίς νεαρές
πού δημιουργούν ἑορταστική ατμόσφαιρα στήν
Τάιμς Σκουαίαρ κυκλοφορωντας ήμίγυμνες μέ έσωρουχα στα χρώματα τής
αμερικανικής σημαίας.
Ἐνῶ μέ τό πρῶτο χιόνι
όλες ἐξαφανίσθηκαν, ή
Ἀμάντα έμεινε στή θέση
της φτυαρίζοντας χιόνι
μαζί μέ τά συνεργεία τού
δήμου, χωρίς να προσθέσει τίποτε στήν... καλοκαιρινή αμφίεσή της.
ο Δέν εύρίσκουμε εξωγη
'ίνους ἐπισκέπτες στήν
γή, διότι δέν κατόρθωσαν νά ἐπιβιωσουν τής
ύπερθέρμανσεως τού
πλανήτσυ. Αύτήν τήν
καινοφανή θεωρία ύποστηρίζει ή ανήμερα
«Ἀστροβιολογία», τήν
ὁποία ἐκδίδει τό Πανεπιστήμιο τής Αύστραλίας
(ΑυειτεΙίειι Νέιίοιιεί
ΠΠίν6τείιγ). Ἀναφέρει ότι
σέ αντίθεση πρός πάρα
πολλούς πλανήτες πού
είναι ἐξαιρετικῶς άσταθεῖς
ως πρός τά στοιχεία πού
συντηρούν ζωή, ή Γή
μορ», διότι ὁ ήλικιωμένος εἶχε καλές συνθήκες.
2 κ αν 7
Διαβαστε τα αρθρα
«Ἀσφαλιστικοί φορείς»
Εὐάγγελος Ι. Λαζαρίδης (σελ. 2) `
<2|Ενας χρόνος παθών»
Ἀθαν. Χ. Παπανόρόπουλος (σελ. 3)