Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'0808Μ·@0ωΜ.ν ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|κΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8845 - ΕΤΟΣ 320 - ΠΜ" Ί.5 Ευρώ · ΚΥΡ|ΑΚΗ 24 ||Ν0Υ|Ρ|0Υ 20ΊΒ
Α Γ 70Τ Ε Σ !` Ε  Η Μ Ο ' Σ   ΥΕ Ε 
, ω: 
_ ¦ _. __Λ
7 ι ._ .| Π _ 7 . Π Δ Δ Μ
Ε ' › Ρ ι *ὰ* τ · ·- . ·. ' :` Εἰ' 7 . _>
· 4. “2  < ·
μ 7 ¦
Ἡ. Ι Δ Ί Ε' .:7 5 .4 Ι ζ · ί
ι - 3 ¦· !
Ι Ε . _ ο ·
1... Ν - _ |'
48.*     ί  
 "| Νο»
`Χ.“    7  -_ χ
β ΑΜΣ-Τ' κο
Σαρώνει η £π0Χ'κή γρίπη 
#8 *κι ,θ 
| κι ο κ
.7-..¦ ›
:το 474% τ Ι Μω“Μ@Μ“ κέΜωι=
' ' ΜΝ στην Με Μ Μα ς
το ΜΜΜ· χρεἙ 5 Μ ΜΜΜ Μ? με “ως